آيين نامه بكار گيری مسئول ايمنی در كارگاه ها

 

هدف:

اين آيين نامه به منظور ارتقاي سطح ايمني در كارگاه هاي مشمول و نظام مند نمودن بكارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني و پيشگيري ازحوادث ناشي از كار و براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشورتدوين گرديده است.

دامنه شمول:

اين آيين نامه به استناد مواد 85 و 86 قانون كارجمهوری اسلامی ايران تدوين و براي تماميكارگاه هاي مشمول اين قانون لازم الاجرا مي باشد.

 

ماده1- كارفرما مكلف است به منظور اجراي آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني مصوب شورايعالي حفاظت فني، با توجه به شرايط و مخاطرات كارگاه و بر اساس شرح وظايف پيوست شماره 1، افرادي را كه مطابق اين آيين نامه تاييد صلاحيت شده اند را به عنوان مسوول / مسوولان ايمني بكارگيري نمايد.

تبصره:تمامي افرادي كه با يكي ازعناوين:مسوول حفاظت فني، افسرايمني، ناظرايمني، رابط ايمني، هميار ايمني،

كارشناس ايمني در كارگاه ها فعاليت مي نمايند،مشمول اين آيين نامه بوده و لازم است صلاحيت نامبردگان توسط اداره بازرسي كار بررسي و پس از اخذ تاييديه،در كارگاه عهده دار وظايف محوله مندرج در اين آيين نامه گردند.

 

ماده 2- سياست گذاري وتعيين اولويت جذب و نحوه حضور مسوول / مسوولان ايمني دركارگاه هاي مشمول،براساس وسعت كارگاه، تعداد كارگران شاغل، نوع فعاليت ومخاطرات موجود،به جزمواردي كه درآيين نامه ها و مقررات قانوني مربوطه الزام گرديده، براساس ضوابطي خواهد بود كه توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان كارگر و كارفرما در شوراي عالي حفاظت فني و اداره كل بازرسي كار تدوين و توسط مدير كل بازرسي كار ابلاغ خواهد گرديد.

 

ماده 3- احراز و صدورتاييديه صلاحيت براي مسوول ايمني، مطابق جدول پيوست شماره2،  اين آيين نامه، توسط اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان (اداره بازرسي كار) انجام مي شود.

تبصره 1: تاييديه صلاحيت مسوول ايمني با امضاي رييس بازرسي كار استان و براي مدت دو سال صادر خواهد شد.

تبصره2: تمديد مجدد صلاحيت مسوول ايمني، با بررسي مستندات ارايه شده مرتبط با شرح وظايف، طي دوره هاي آموزشي و بازرسي از محل كارگاه توسط بازرس كار محل انجام خواهد شد.

تبصره3: درصورت اعتراض متقاضي به عدم تاييد صلاحيت، نظر مدير كل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره كل بازرسي كار بررسي و اعلام نظر قطعي خواهد گرديد.

تبصره4: بخشهاي غيرحاكميتي فرآيند تاييد صلاحيت، بنابر تشخيص اداره كل بازرسي كارو مطابق مقررات جاري كشور، قابل واگذاري به بخش غيردولتي خواهد بود.

 

ماده 4- مسوول / مسوولان ايمني موظف به گذراندن دوره هاي آموزش عمومي و بازآموزي تخصصي خواهند بود كه توسط مرجع ذيصلاح موضوع آيين نامه آموزش ايمني كارگران،كارفرمايان و كارآموزان و با هماهنگي اداره كل

بازرسي كار تعيين و توسط مجريان آموزشي ذيصلاح برگزارمي گردد،

تبصره 1:  افرادي كه گواهينامه قبولي در آزمون هاي ادواري دوره عمومي ايمني كه توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار برگزار مي گردد را ارايه نمايند، از شرط ارايه گواهينامه دوره عمومي معاف مي باشند.

تبصره2: هزينه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز مسوول/مسوولان ايمني شاغل در كارگاه، توسط كارفرماي مربوطه پرداخت خواهد گرديد.

 

ماده5- كارفرما مكلف است ظرف مدت يك سال نسبت به تطبيق شرايط مسوول/مسوولان ايمني كارگاه ،كه قبل ازتصويب اين آيين نامه مشغول بكار بوده اند، با مفاد آيين نامه اقدام نمايد.

تبصره:افرادي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، با عنوان مسوول ايمني در كارگاه مشغول بكار بوده اند، با ارايه گواهي سابقه، از شرط احراز رشته تحصيلي معاف مي باشند.

 

ماده 6- كارفرما مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش عملكرد مسوول ايمني بر اساس شرح وظايف پيوست شماره 1 اين آيين نامه،در پايان هر فصل به صورت مكتوب و يا از طريق سامانه الكترونيكي كه به همين منظور طراحي خواهد شد، به واحد بازرسي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال نمايد.

تبصره: سامانه گزارش عملكرد ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طراحي و اجرا خواهد گرديد.

 

ماده 7- در خصوص افرادي كه بدوا در كارگاه شاغل مي گردند،كارفرما مكلف است پس از اعلام تاييد صلاحيت مسوول ايمني، با نامبردگان قرارداد كار منعقد ويك نسخه از آن را به اداره تعاون،كار ورفاه اجتماعي محل ارسال و يا در سامانه اي كه اعلام خواهد شد، ثبت نمايد.

 

ماده8- كارفرما مكلف است در صورت قطع رابطه كاري با مسوول ايمني، مراتب را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل (بازرسي كار) اعلام و بلافاصله نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط اقدام نمايد بطوري كه تحت هيچ شرايطي كارگاه بدون مسوول ايمني نباشد.

 

ماده 9- مسووليت اجراي شرح وظايف مسوول ايمني كه در اين آيين نامه ذكر گرديده بعهده كارفرما بوده و بكارگيري شخص يا اشخاص مذكور رافع مسووليت هاي قانوني كارفرما در قبال وظايف محوله بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات ديگر نخواهد بود.

 

پيوست شماره 1 -  شرح وظايف مسوول ايمني

1. همكاري و تشريك مساعي با بازرسان كار.

2. شناسايي و مستند نمودن آيين نامه ها و دستورالعملهاي ايمني مرتبط با فعاليت كارگاه و پيگيري در خصوص انطباق كارگاه با قوانين مقررات مذكور

3. شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و تهيه برنامه هاي پاسخگويي و كنترل خطرات موجود دركارگاه.

4. پيگيري برنامه هاي مربوط به اقدامات اصلاحي و بهبود شرايط ايمني در كارگاه و نظارت بر اجراي آنها

5. تدوين برنامه عملياتي به منظور بازرسي مستمر از فرآيند انجام كار و شرايط كار كارگران كارگاه در خصوص ايمني و مستند نمودن نتايج و اعلام به مديريت و پيگيري تصميمات مديريتي.

6. ثبت آمار حوادث ناشي از كار و گزارش آن به اداره تعاون، كار ورفاه اجتماعي محل وهمچنين تجزيه و تحليل آنها به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه.

7. همكاري در زمينه نياز سنجي ، آموزش و سنجش اثر بخشي آموزشهاي ايمني كارگران كارگاه و همچنين انجام اقداماتي در زمينه فرهنگ سازي و اطلاع رساني موضوعات مرتبط با ايمني.

8. نيازسنجي،نظارت برخريد،آموزش،تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه وسايل مذكور بجهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه.

9. نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تشريك مساعي در تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار و همچنين نظارت بر مديريت تغيير در كارگاه

10 . تهيه و تدوين دستورالعملهاي ايمني و حفاظت فني براي تمامي دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعايت دستورالعملهاي مذكور

11 . شناسايي اعمال نا ايمن بجهت ايراد تذكرات و تشويق و ايجاد انگيزه مناسب براي اعمال و رفتار ايمن در كارگران وپيشنهادات لازم دراين خصوص به كارفرما

12 .همكاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراري و همچنين برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري

13 .اعلام نظر در امور ايمني پيمانكاران بكار گرفته شده در كارگاه و ايجاد همكاري لازم و مناسب با پيمانكاران در جهت رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و ارايه گزارش به كارفرما

14 .شركت در جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش ها و جلسات مرتبط با موضوع ايمني و بهداشت در كارگاه

15 .پيگيري در جهت اخذ گواهينامه هاي ايمني لازم براي وسايل و تجهيزات مطابق با آيين نامه هاي مرتبط نظير ارت ، ديگ بخار و.

16. تهیه MSDS مواد شيميايي مطابق فرمت هاي استاندارد و در دسترس قراردادن آن براي افراد در معرض

17 .اخذ،مستند نمودن و بررسي گزارشات، شكايات و اعتراضات وارده در خصوص مسايل ايمني و ارجاع موضوع به كميته و افراد مسوول در كارگاه براي تصميم گيري.

18 .انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني

 

پيوست شماره 2 - شرايط صدور تاييديه براي فعاليت مسوول ايمني

الف.ارايه مدارك زير:

1.معرفي نامه از كارگاه متقاضي

2. تكميل فرم ثبت نام به همراه يك قطعه عكس

3. تصوير برابر اصل گواهي پايان تحصيلات مطابق رشته هاي جدول ذيل

4.گواهي قبولي در دوره هاي آموزشي ذيل:

دوره عمومي ايمني يا گواهي قبولي در آزمون ادواري

دوره شناسايي خطر و ارزيابي ريسك

شركت در جلسه توجيهی شرح وظايف

دوره تخصصي ايمني (براي تاييد صلاحيت مجدد)

ب. تصوير قرارداد كار با كارفرما مطابق جدول ذيل:

رديف مقطع تحصيلي

آموزش هاي لازم تجربه كاري مرتبط بر اساس ليست بيمه

نحوه حضور بر حسب تعداد كارگران كارگاه(نفر)

ملاحظات دوره عمومی

 

آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاه ها.pdf

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش