كنوانسيون كنترل دخانيات

 

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات

شماره: 155838/326

مورخ:14/8/1384
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه از سوي دولت به شماره 61241/31944 مورخ 21/10/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 5/4/1384 مجلس عيناً تصويب شده و به دليل ايراد شوراي نگهبان به بند (2) ماده
(27) آن و براساس اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و نظر مجلس عيناً به تصويب آن مجمع رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
شماره48073 25/8/1384

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1384 بند (2) ماده (27) آن عين مصوبه مجلس به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 155838/326 مورخ 14/8/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور - محمود احمدي نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات
ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات به شرح پيوست با اعلاميه توضيحي زير ملحق گردد و اسناد آن را توديع نمايد.
اعلاميه توضيحي: الحاق به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات مستلزم پذيرش كنوانسيونهاي مندرج در كنوانسيون اخيرالذكر بدون طي مراحل تصويب در جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد.
تبصره1- پذيرش داوري موضوع بند (2) ماده (27) كنوانسيون فوق‌الذكر توسط دولت

جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهدبود.
تبصره2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مسؤول كنترل دخانيات موضوع ماده (5) كنوانسيون موظف است راهبردهاي ملي، جامع و همه جانبه‌اي را براي كنترل دخانيات تنظيم و اجراء نمايد و به طور ادواري آنها را مورد بازنگري قرار دهد و براي رسيدن به اين هدف با هماهنگي دستگاههاي اجرايي، برنامه‌هاي آموزشي و اجرايي را براي كاهش مصرف دخانيات به مرحله اجراء گذارد. وزارت ياد شده مسؤوليت تنظيم لوايح و مقررات لازم را براي تحقق اهداف كنوانسيون و تقديم آنها به مراجع ذي‌ربط بر عهده خواهد داشت

 

بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات


مقدمه
اعضای اين كنوانسيون؛
با عزم راسخی كه برای اولويت دادن به حق خود در زمينه حفظ بهداشت عمومی دارند؛
با توجه به اينكه گسترش استعمال دخانيات معضلی جهانی است و تبعات وخيمي براي بهداشت عمومی دارد و مبارزه با آن مستلزم همكاری همه‌جانبه بين‌المللی است و مشاركت همه كشورها در يك حركت دسته جمعي و مؤثر و شايسته را مي‌طلبد؛
با انعكاس نگراني جامعه بين‌المللي در مورد خطري كه بهداشت جهاني را تهديد مي‌كند و تبعات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي كه استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات دارد؛
با ابراز نگراني عميق از افزايش جهاني توليد و استعمال سيگار و ساير دخانيات، به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، و بار گراني كه توليد و استعمال دخانيات بر دوش خانواده‌هاي فقير و نظامهاي بهداشت عمومي مي‌گذارد؛
و با توجه به اين كه تحقيقات علمي به وضوح روشن ساخته كه استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات موجب مرگ و بيماري و ناتواني مي‌شود و بين در معرض دود قرار گرفتن و استعمال انواع دخانيات و شروع بيماريهاي مرتبط با استعمال دخانيات فاصله كوتاهي وجود دارد؛
با توجه به اين كه سيگار و بعضي انواع ديگر دخانيات طوري ساخته شده‌اند كه وابستگي ايجاد مي‌كنند و بسيار از تركيبات آنها و دودهايي كه توليد مي‌كنند، از لحاظ علم داروشناسي، سمي و جهش‌زا و سرطان‌زا است و وابستگي به دخانيات به طور جداگانه در

تقسيم بندي عمده بين‌المللي در تقسيمات بيماريها نوعي ناهنجاري تلقي مي‌شوند؛
با علم به اين كه تحقيقات مستند علمي نشان مي‌دهد كه استعمال دخانيات توسط والدين در سلامت و رشد كودكان تأثير سوء دارد؛
با ابراز نگراني عميق از افزايش استعمال سيگار و ديگر انواع دخانيات در بين كودكان و نوجوانان به ويژه استعمال آن در سنين پايين؛
با هراس از افزايش استعمال سيگار و ديگر انواع دخانيات در بين زنان و دختران جوان در سراسر دنيا و با در نظر داشتن لزوم مشاركت كامل زنان در همه سطوح سياستگذاري و اجرا و راهبردهاي مختص به جنسيت كنترل دخانيات؛
با نگراني عميق از رواج گسترده استعمال انواع مختلف دخانيات در بين طبقات كم‌درآمد؛
با نگراني جدي از تأثير تمامي برنامه‌هاي تشويقي و تبليغاتي و حمايت مالي كه هدف آنها تشويق افراد به استعمال دخانيات است؛
با تصديق اين كه محو تمامي اشكال تجارت غيرقانوني سيگار و انواع ديگر دخانيات از جمله قاچاق، توليد غيرقانوني و توليد تقلبي و بدلي آنها مستلزم همكاري همه جانبه است؛
با درك اين نكته كه كنترل دخانيات در همه سطوح و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه اقتصاد در حال گذار دارند، متناسب با نيازي كه در آينده و اكنون بر فعاليتهاي مربوط به كنترل دخانيات است‌، مستلزم حمايتهاي مالي و فني زيادي است؛
با تصديق نيازي كه به ايجاد ساز و كارهاي لازم براي مقابله با پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي دراز مدت راهبردهاي كاهش تقاضا براي دخانيات است؛
با آگاهي از مشكلات اجتماعي و اقتصادي كه برنامه‌هاي كنترل دخانيات در كوتاه‌مدت و درازمدت در بعضي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار به وجود خواهد آورد و با تصديق نياز اين كشورها به مساعدتهاي مالي و فني در زمينه راهبردهاي توسعه يافته ملي براي توسعه پايدار؛
با آگاهي از زحمات ارزشمند بسياري از كشورها در زمينه كنترل دخانيات و با ستايش از رهبري سازمان بهداشت جهاني ونيز تلاشهاي بقيه سازمانها و نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد و بقيه سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي به خاطر توسعه اقداماتي كه در زمينه كنترل دخانيات انجام داده‌اند؛
با تأكيد بر سهم به سزاي سازمانهاي غير دولتي و بقيه اعضاي جامعه مخالف صنعت دخانيات، از جمله نهادهاي تخصصي بهداشتي و انجمنهاي زنان و جوانان و گروه‌هاي فعال در زمينه محيط زيست و حمايت از مصرف‌كننده و مؤسسات بهزيستي و دانشگاهي، در تلاشهاي ملي و بين‌المللي مربوط به كنترل دخانيات و نقش مهم مشاركت آنها در اين زمينه؛
با توجه به لزوم هشياري در مقابل تلاشهاي صنعت دخانيات براي تضعيف و از بين بردن اقدامات مربوط به كنترل دخانيات و لزوم آگاهي از فعاليتهاي صنعت دخانيات كه بر تلاشهايي كه به منظور كنترل دخانيات انجام مي‌گيرد، تأثير منفي دارد؛
با يادآوري ماده (12) " ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي" مصوب شانزدهم دسامبر 1966 ميلادي (25/9/1345 هجري شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه بيان مي‌دارد هركس حق دارد از بالاترين استانداردهاي قابل دسترسي سلامت ذهني و جسماني برخوردار باشد؛
با عزم راسخ به بهبود اقدامات مربوط به كنترل دخانيات بر پايه ملاحظات علمي و فني و اقتصادي مربوط و جاري؛

با يادآوري كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب هجدهم دسامبر 1970 ميلادي (28/9/1358 هجري شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه اظهار مي‌دارد كشورهاي عضو بايد براي رفع تبعيض نسبت به زنان در زمينه مراقبتهاي بهداشتي اقدامات مقتضي را مبذول دارند؛
و همچنين با يادآوري كنوانسيون حقوق كودك مصوب بيستم نوامبر 1989 ميلادي (29/8/1368 هجري شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه مقرر مي‌دارد كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از بالاترين استانداردهاي قابل دسترس سلامت به رسميت مي‌شناسند؛به شرح زير موافقت كرده‌اند:

 

بخش اول- مقدمه

ماده1- كاربرد اصلاحات

از نظر اين كنوانسيون:
الف – «تجارت غيرقانوني» به هر اقدام يا فعاليتي در مورد توليد، توزيع يا حمل و نقل يا دريافت يا تملك يا خريد و فروش كه قانون آن را ممنوع اعلام كرده‌است، از جمله هر اقدام يا فعاليتي كه به منظور تسهيل چنين كاري صورت گيرد، اطلاق مي‌شود.
ب - « سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي» به سازمان متشكل از چند دولت حاكم اطلاق مي‌شود كه دولتهاي عضو آن، صلاحيت خود را در مورد برخي موضوعات خاص از جمله اختيار تصميم‌گيري الزام‌آور براي دولتهاي عضو در مورد آن مسائل، به‌سازمان مزبور تفويض كرده باشند.
ج - « تبليغ و تشويق دخانيات» به هر اقدام يا سفارش يا آگهي بازرگاني با هدف تأثير يا احتمال تأثير در ترغيب به مصرف دخانيات يا فرآورده دخاني به طور مستقيم يا غيرمستقيم اطلاق مي‌شود.
د - « كنترل دخانيات» به سلسله راهبردهاي عرضه، تقاضا و كاهش آسيبها با مصرف بهبود وضع سلامت افراد جامعه از طريق محو يا كاهش استعمال دخانيات يا قرارگرفتن در معرض دود حاصل از دخانيات اطلاق مي‌شود.
ه- - « صنعت دخانيات» به كارخانجات توليد دخانيات، توزيع‌كنندگان بزرگ دخانيات و وارد كنندگان فرآورده‌هاي دخاني اطلاق مي‌شود.
و - « فرآورده‌هاي دخاني» به محصولاتي اطلاق مي‌شود كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آنها برگ توتون است كه به منظور دود كردن يا مكيدن يا جويدن يا استنشاق از راه بيني توليد مي‌شود.
ز - « مساعدت در زمينه دخانيات» به هرگونه تشريك مساعي در مورد هر فرد، اقدام يا موضوعي با هدف تأثير يا احتمال تأثير در ترغيب به مصرف دخانيات يا فرآورده‌هاي دخاني به طور مستقيم يا غيرمستقيم اطلاق مي‌شود

ماده2- رابطه بين اين كنوانسيون و ساير اسناد قانوني و موافقتنامه‌ها
1- از اعضاء خواسته مي‌شود به منظور حفظ بهتر سلامت افراد جامعه اقداماتي فراتر از آنچه در اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن مقرر شده‌است، به اجراء بگذارند و هيچ يك از مفاد اين اسناد مانع از آن نخواهد شد كه اعضاء در اين زمينه مطابق مقررات خود و حقوق بين‌الملل الزامات

سنگين‌تري را وضع نمايند.
2- مفاد اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن به هيچ‌وجه حق اعضاء را براي انعقاد موافقتنامه‌هاي دو يا چند جانبه از جمله موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و زير منطقه‌اي در مورد مسائل مرتبط با اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن تحت تأثير قرار نخواهد داد، مشروط بر اين‌كه اين موافقتنامه‌ها با تعهداتي كه آنها براساس اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن دارند، سازگار باشد. اعضاي مربوط از طريق دبيرخانه، موافقتنامه‌هاي مزبور را به فراهمايي (كنفرانس) اعضاء ارسال خواهندكرد

بخش دوم : هدف، اصول كلي و تعهدات عمومي
ماده3- هدف
هدف اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن، حفظ نسلهاي حال و آينده از اثرات زيانبار بهداشتي، اجتماعي زيست محيطي و اقتصادي استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات از طريق ايجاد چارچوبي براي اقدامات در زمينه كنترل دخانيات است كه قرار است توسط اعضاء در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور كاهش چشمگير و مداوم رواج استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانيات صورت گيرد

ماده4- اصول كلي
براي نيل به هدف اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن و اجراي مفاد آن، اعضاء از جمله از طريق اصول مندرج در زير راهنمايي مي‌شوند:
1- همه بايد پيامدهاي بهداشتي، ماهيت اعتيادآور و تهديد مرگبار استعمال دخانيات و قرارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات آگاه شوند و اقدامات اداري و اجرايي و قانوني و ساير اقدامات مؤثري در سطح دولتي براي محافظت كليه افراد از قرار گرفتن در معرض دود دخانيات بايد به عمل آيد.
2- براي توسعه و تقويت اقدامات جامع و همه جانبه و واكنشهاي هماهنگ شده در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، تعهد سياسي نيرومندي لازم است و در اين زمينه بايد به نكات زير توجه داشت:
الف - انجام دادن اقداماتي به منظور حفظ همه اشخاص از قرار گرفتن در معرض دود حاصل از دود دخانيات؛
ب - لزوم انجام دادن اقداماتي به منظور جلوگيري از روي آوردن افراد جديد به ‌استعمال دخانيات و تشويق و ترغيب بقيه به ترك دخانيات و به طور كلي كاهش استعمال فرآورده‌هاي دخاني در هر شكل؛
ج - لزوم انجام دادن اقداماتي براي ارتقاء سطح مشاركت افراد و اجتماعات محروم و كم درآمد در توسعه، اجرا و ارزيابي برنامه‌هاي كنترل دخانيات كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي با دورنما و نيازهاي زندگي آنها همخواني دارد؛
د - لزوم انجام دادن اقداماتي براي مقابله با مخاطرات مختص به جنسيت در زماني كه راهبردهاي كنترل دخانيات تنظيم مي‌شود.
3- همكاري بين‌المللي به ويژه در انتقال فناوري و دانش و كمك مالي و تأمين نيروي متخصص براي ايجاد و اجراي برنامه‌هاي مربوط به كنترل دخانيات با در نظر گرفتن فرهنگ بومي و نيز عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي بخش مهمي از اين معاهده است.
4- براي جلوگيري از بيماري و ناتواني زودرس و مرگ و مير ناشي از استعمال كليه فرآورده‌هاي دخاني و قرارگرفتن در معرض دود دخانيات، طبق اصول بهداشت عمومي بايد در سطح ملي،

منطقه‌اي و بين‌المللي، واكنشها و اقدامات جامع و همه جانبه‌اي را انجام داد.
5- موضوعات مربوط به مسؤوليت به گونه‌اي كه توسط هر عضو در حيطه صلاحيت قضايي آن تعيين شده‌است، بخش مهمي از كنترل جامع دخانيات است.
6- اهميت مساعدتهاي مالي و فني براي كمك به وضع اقتصادي كارگران و كشاورزاني كه زندگيشان با برنامه‌هاي كنترل دخانيات در كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضو داراي اقتصاد در حال گذار آسيب خواهد ديد، بايد مورد توجه قرار گيرد در بطن راهبردهاي ملي براي توسعه پايدار گنجانده شود.
7- مشاركت جامعه مدني در رسيدن به هدف اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن ضروري است.

ماده5 - تعهدات كلي
1- هر عضو بايد مطابق اين كنوانسيون و پروتكلهايي كه در آن عضويت دارد، راهبردهاي ملي جامع و همه جانبه‌اي را براي كنترل دخانيات تنظيم و به اجراء بگذارد و به طور ادواري آنها را روزآمد سازد و مورد بازنگري قرار دهد.
2- براي رسيدن به اين هدف، هريك از اعضاء بايد بر اساس توانايي‌هايي كه دارد:
الف - براي كنترل دخانيات هسته مركزي يا سازوكار ملي مناسبي را تشكيل داده يا آنها را تقويت كرده و اعتباراتي براي آن تخصيص دهد.
ب - اقدامات قانوني، اداري و اجرايي و يا اقدامات مؤثر ديگري را تصويب كرده و به‌اجراء بگذارد و در پيشبرد سياستهاي مربوط به جلوگيري و كاهش استعمال دخانيات، اعتياد به نيكوتين و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات به نحو مقتضي با ديگر اعضاء همكاري كند.
3- اعضاء بايد در تدوين و اجراي بخشي از سياستهاي بهداشت عمومي خود كه به‌كنترل دخانيات مربوط مي‌شود، طوري عمل كنند كه از سياستها در مقابل منافع مالي و ديگر منافعي كه صنعت دخانيات طبق قوانين داخلي از آن بهره‌مند شده‌است، حمايت كنند.
4- اعضاء بايد در تدوين اقدامات، تشريفات و اصول پيشنهادي براي اجراي اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن كه عضو آنها هستند همكاري كنند.
5- اعضاء بايد براي رسيدن به اهداف اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن كه در آنها عضويت دارند، به نحو مقتضي با سازمانهاي صلاحيتدار بين دولتي، بين‌المللي و منطقه‌اي همكاري كنند.
6- اعضاء بايد از طريق ساز و كارهاي دو جانبه و چند جانبه تأمين بودجه و در چارچوب ابزارها و منابعي كه در اختيار دارند، براي افزايش منابع مالي به منظور اجراي مؤثر اين كنوانسيون همكاري كنند.


بخش سوم - اقدامات مربوط به كاهش تقاضا براي دخانيات

ماده6 - اقدامات مربوط به قيمت گذاري و اخذ ماليات در جهت كاهش تقاضا براي دخانيات
1- اعضاء مي‌پذيرند كه اقداماتي كه در جهت قيمت‌گذاري و اخذ ماليات صورت مي‌‌گيرد، ابزار مهم و مؤثري براي كاهش استعمال دخانيات توسط بخشهاي مختلف جامعه به ويژه جوانان است.
2- بدون اينكه به حق حاكميتي اعضاء براي نحوه تعيين و برقراري سياستهاي مالياتي آنها خدشه‌اي وارد شود، هريك از اعضاء بايد اهداف بهداشت ملي خود در مورد كنترل دخانيات را در نظر گرفته و اقداماتي را كه برخي از آنها به شرح زير است، تصويب كرده يا به اجرا بگذارد:

الف - اجراي سياستهاي مالياتي و در صورت اقتضاء سياستهاي قيمت‌گذاري بر فرآورده‌هاي دخاني به منظور كمك به اهداف بهداشتي كه هدف آن كاهش استعمال دخانيات است.
ب - ممنوع كردن يا در صورت اقتضاء ، محدود كردن فروش و يا واردات فرآورده‌هاي دخاني توسط مسافران خارجي به صورت معاف از ماليات و عوارض.
3- اعضاء بايد در گزارشهاي ادواري خود كه طبق ماده (21) به كنفرانس اعضا مي‌دهند، نرخ اخذ ماليات از فرآورده‌هاي دخاني و ميزان گرايشي را كه به استعمال دخانيات وجود دارد، اعلام دارند.

ماده7- اقدامات غير قيمت‌گذاري در جهت كاهش تقاضا براي دخانيات
اعضاء مي‌پذيرند كه اقدامات جامع غير قيمت‌گذاري، ابزار مؤثر و مهمي براي كاهش استعمال دخانيات است. هريك از اعضاء بايد براي اجراي تعهداتي كه مطابق مواد (8) تا (12) اين كنوانسيون دارد، اقدامات اداري و اجرايي و قانوني يا ساير اقدامات مؤثري را اتخاذ و اجراء كند و مستقيماً يا از طريق نهادهاي بين‌المللي ذي‌صلاح به نحو مقتضي با اعضاي ديگر همكاري كند. كنفرانس اعضا رهنمودهاي مناسبي را براي اجراي مفاد مواد مزبور پيشنهاد خواهد نمود.

ماده8 - جلوگيري از قرارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات
1- اعضاء مي‌پذيرند كه شواهد علمي، به وضوح روشن ساخته كه قرارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات موجب مرگ، بيماري و ناتواني مي‌شود.
2- هر عضو براي جلوگيري از قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات در اماكن دربسته، وسايل حمل و نقل عمومي، محل‌هاي كار دربسته و در صورت اقتضاء ساير اماكن عمومي ديگر، اقدامات اداري، اجرايي و قانوني يا ساير اقدامات مؤثري را در محدوده صلاحيت قضايي خود كه در قوانين ملي آن تعيين شده، اتخاذ و اجرا خواهد كرد و اتخاذ و اجراي آنها را در ديگر سطوح صلاحيتي به طور فعال ترغيب خواهد نمود.

ماده9- تنظيم محتويات فرآورده‌هاي دخاني
كنفرانس اعضا، ضمن مشورت با نهادهاي بين‌المللي ذي‌صلاح، رهنمودهايي را براي آزمايش و اندازه‌گيري محتويات و مواد خروجي از فرآورده‌هاي دخاني و تنظيم آنها پيشنهاد خواهد داد. هر عضو بايد در صورت تصويب مقامات ذي‌صلاح كشور خود، اقدامات اداري، اجرايي و قانوني و ساير اقدامات مؤثري را در مورد آزمايش و اندازه‌گيري و تنظيم مزبور اتخاذ و اجرا كند.

ماده10- مقررات مربوط به افشاي اطلاعات درباره مواد دخاني
هر عضو بايد در چارچوب قوانين ملي خود، اقدامات قانوني و اداري و اجرايي يا ساير اقدامات مؤثري را تصويب كرده و به اجراء بگذارد و از توليد كنندگان و واردكنندگان فرآورده‌هاي دخاني بخواهد اطلاعات مربوط به مواد تشكيل دهنده و دود حاصل از فرآورده‌هاي دخاني را در اختيار مقامات دولتي بگذارند. هر عضو بايد اقدامات اداري و اجرايي يا ساير اقدامات مؤثري را براي افشاي اطلاعات راجع به مواد تشكيل دهنده سمي فرآورده‌هاي دخاني و دودي كه ممكن است حاصل نمايند، براي عموم مردم اتخاذ كند

 

ماده11- بسته‌بندي و برچسب فرآورده‌هاي دخاني

1- هر عضو بايد ظرف سه سال پس‌از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون براي خود، مطابق قوانين ملي خويش اقدامات مؤثري را تصويب كرده و به اجراء بگذارد تا اطمينان حاصل نمايد:
الف - بسته‌بندي و برچسب فرآورده‌هاي دخاني استفاده از فرآورده‌دخاني را با روشهايي كه اغوا كننده، فريبنده و گمراه كننده باشد يا احتمالاً در مورد ويژگي‌ها، تأثيرات بهداشتي، خطرات يا دود آن تأثير كاذبي به جا بگذارد، از جمله كاربرد هر اصطلاح يا عنوان يا علامت تجاري يا علامت مجازي يا هر نشانه ديگري كه مستقيم يا غيرمستقيم اين تأثير كاذب را ايجاد كند كه يك فرآورده خاص دخاني خطرات و مضرات كمتري از ساير فرآورده‌هاي دخاني دارد، ترغيب نمي‌كند. اين عناوين و اصلاحات ممكن است شامل عبارتي مثل «ملايم»، « سبك»، «كم جرم» يا « فوق‌العاده ملايم» باشد.
ب - هر بسته و پاكت فرآورده‌هاي دخاني و برچسب خارجي اين محصولات حاوي پيامي است كه در مورد مضرات استعمال دخانيات هشدار مي‌دهد و مي‌تواند شامل پيامهاي مناسب ديگري باشد. اين پيامها و هشدارها بايد:


1- به تأييد مقامات ذي‌صلاح ملي برسد.
2- در قسمتهاي مختلف درج شده باشد.
3- بزرگ، واضح، خوانا و قابل رؤيت باشد.
4- پنجاه درصد (50%) يا بيشتر از فضاي بسته يا پاكت را اشغال كند، ولي فضايي كه به آن اختصاص يافته، كمتر از سي درصد (30%) نخواهدبود.
5- در صورت لزوم، به صورت عكس يا خط تصويري باشد.


2- هر بسته يا پاكت فرآورده‌هاي دخاني و برچسب خارجي آن بايد علاوه بر هشدارهايي كه در جزء (ب) بند (1) اين ماده در مورد آن توضيح داده شد، حاوي اطلاعاتي درباره مواد تشكيل دهنده و دود آن فرآورده‌دخاني به گونه‌اي باشد كه به تأييد مقامات مسؤول در آن كشور رسيده باشد.

3- هريك از اعضاء بايد مقرر نمايد هشدارهايي كه در جزء (ب) بند (1) و بند (2) اين ماده به آن اشاره شد و روي بسته‌ها و پاكتهاي فرآورده‌هاي دخاني و برچسب خارجي آنها درج مي‌شود، به زبان يا زبانهاي اصلي آن عضو نوشته شود.
4- از نظر اين كنوانسيون اصلاح «برچسب خارجي» در مورد فرآورده‌هاي دخاني در مورد همه برچسب‌ها و بسته‌هاي مورد استفاده در خرده‌فروشي آن فرآورده، اعمال مي‌شود

ماده12- آموزش، اطلاع‌رساني و آگاه كردن مردم
هر عضو بايد آگاهي مردم را در مورد موضوعات مربوط به كنترل دخانيات بالا برده و تقويت كند و براي اين كار از همه ابزارهاي اطلاع‌رساني به نحو مقتضي بهره بگيرد. به منظور رسيدن به اين هدف، هر يك از اعضاء بايد اقدامات قانوني و اداري و اجرايي و ساير اقدامات مؤثري را تصويب كند و به اجراء بگذارد تا موارد زير را ترغيب نمايد:
الف - دسترسي گسترده به برنامه‌هاي جامع و مؤثر آموزشي و آگاه كردن مردم از خطرات بهداشتي از جمله خاصيت اعتيادآور استعمال دخانيات و قرارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات.

ب - آگاه كردن مردم از خطرات بهداشتي استعمال دخانيات و قرارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات و منافع ترك دخانيات و داشتن يك زندگي سالم و به دور از دخانيات، مطابق آنچه در بند (2) ماده (14) آمده‌است.
ج - دسترسي عموم افراد به طيف گسترده‌اي از اطلاعات در مورد صنعت دخانيات در مواردي كه به اهداف اين كنوانسيون مربوط است و در چارچوب قوانين ملي.
د - اتخاذ برنامه‌هاي مؤثر و مناسب در جهت آموزش، آگاهي و ايجاد حساسيت لازم در مورد كنترل دخانيات كه مخاطبان آن افرادي مثل كارمندان بخش بهداشت، بخش اطلاع‌رساني، بخش خدمات اجتماعي، وسايل ارتباط جمعي و مديران و آموزشگران و تصميم گيرندگان و بقيه افراد مربوط است.
ه- - آگاه كردن و شركت دادن سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي خصوصي و عمومي غير وابسته به صنعت دخانيات در پيشبرد و اجراي برنامه‌ها و راهبردهاي بين بخشي مربوط به كنترل دخانيات.
و - آگاه كردن عموم مردم و فراهم ساختن امكان دسترسي آنها به اطلاعات مربوط به اثرات زيانبار جسماني و اقتصادي و زيست محيطي توليد و استعمال دخانيات.

ماده13- تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات
1- اعضاء مي‌پذيرند كه ممنوعيت همه جانبه تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات، استعمال دخانيات را كاهش خواهدداد.
2- هر عضو بايد طبق قانون اساسي يا اصول قانوني خود تعهد كند كه هرگونه تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي دخانيات را ممنوع اعلام كند. اين ممنوعيت با در نظر گرفتن محيط قانوني و ابزارهاي فني كه در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل ممنوعيت كامل تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي برون مرزي از دخانيات است كه از قلمرو آن سرچشمه مي‌گيرد. در همين زمينه، هر عضو بايد ظرف مدت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون براي آن، انجام اقدامات قانوني و اداري و اجرايي و ساير اقدامات مؤثر را تقبل كند و متعاقباً طبق ماده (21) مراتب را گزارش نمايد.
3- عضوي كه به دليل قانون اساسي يا اصول قانوني خود نمي‌تواند ممنوعيت كامل را تقبل كند بايد براي هرگونه تبليغ و ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات محدوديت‌هايي را در نظر بگيرد. اين امر، با رعايت محيط قانوني و ابزارهاي فني كه در دسترس آن عضو قراردارد، شامل محدوديت يا ممنوعيت تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات است كه از قلمرو آن سرچشمه مي‌گيرد و در خارج از مرزهاي آن كشور پخش مي‌شود. در اين زمينه هر عضو بايد اقدامات اداري و اجرايي و قانوني و يا ساير اقدامات مؤثر را تقبل كند و متعاقباً طبق ماده(21) مراتب را گزارش نمايد.
4- هر يك از اعضاء طبق قانون اساسي يا اصول قانوني خود حداقل اقدامات زير را بايد انجام دهد:
الف - ممنوعيت هرگونه تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات كه استفاده هريك از فرآورده‌هاي دخاني را با روشهايي كه فريبنده يا اغوا كننده يا گمراه كننده باشد يا احتمالاً در مورد ويژگي‌ها، تأثيرات بهداشتي، خطرات يا دود آن تأثير كاذبي به جا بگذارد، ترغيب مي‌كند.
ب - الزام به اين كه هرگونه تبليغ و درصورت اقتضاء ترويج يا پشتيباني مالي از دخانيات يا پيامهاي بهداشتي يا پيامهاي هشداردهنده ديگر همراه باشد

ج - ايجاد محدوديت براي استفاده از محركهاي مستقيم يا غيرمستقيمي كه خريد فرآورده‌هاي دخاني تشويق مي‌كند.

د - الزام به افشاي هزينه‌هايي كه صنعت دخانيات صرف تبليغات، ترويج يا پشتيباني مالي كه هنوز ممنوع نشده‌است، مي‌كند، نزد مقامات دولتي ذي‌ربط، در صورتي كه ممنوعيت به صورت كامل وجود نداشته‌باشد. مقامات مزبور مي‌توانند با رعايت قانون ملي خود، ارقام موجود را در دسترس عموم و طبق ماده (21) در دسترس كنفرانس اعضا قرار دهند.
ه- - تقبل ممنوعيت كامل يا در مورد عضوي كه در موقعيتي نيست كه ممنوعيت كامل را به موجب قانون اساسي يا اصول قانوني خود تقبل كند، ايجاد محدوديت براي تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات در راديو و تلويزيون و رسانه‌هاي چاپي و در صورت اقتضاء ساير رسانه‌ها مثل اينترنت، ظرف مدت پنج سال.
و - ايجاد ممنوعيت يا در مورد عضوي كه در موقعيتي نيست كه ممنوعيت را به‌موجب قانون اساسي يا اصول قانوني خود ايجاد كند، ايجاد محدوديت براي پشتيباني مالي دخانيات از پيشامدها، فعاليتهاي بين‌المللي و يا مشاركت در آنها.
5- اعضاء ترغيب مي‌شوند كه اقداماتي را فراتر از آنچه در بند «4» آمده است، به‌اجراء بگذارند.
6- اعضاء بايد در توسعه فناوري و ساير ابزارهاي لازم براي تسهيل محو تبليغات برون مرزي دخانيات همكاري كنند.
7- اعضايي كه داراي ممنوعيت در مورد انواع خاصي از تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي از دخانيات هستند، داراي حق حاكميتي براي ممنوع كردن ورود تبليغات، ترويج و پشتيباني مالي انواع مزبور به قلمرو خود و وضع نمودن مجازاتهايي برابر با مجازاتهاي قابل اعمال در مورد تبليغات، ترويج و پشتيباني مالي داخلي كه از قلمرو آنها سرچشمه مي‌گيرد طبق قوانين خود هستند. اين بند هيچگونه مجازات خاصي را تجويز يا تأييد نمي‌كند.
8- اعضاء بايد جزئيات پروتكلي را بررسي كنند كه اقداماتي را تدوين مي‌كند كه مستلزم همكاري بين‌المللي درباره ممنوعيت همه جانبه عبور مرزي تبليغ، ترويج و پشتيباني مالي است

ماده14- اقدامات كاهش تقاضا درمورد وابستگي و ترك دخانيات
1- هر عضو بايد با توجه به اولويتها و شرايط ملي خود، دستورالعمل‌هاي يكپارچه، جامع و مناسبي را بر مبناي مستندات علمي و بهترين رويه‌ها، تنظيم و منتشر نمايد و اقدامات مؤثري را براي ترغيب ترك استعمال دخانيات و درمان كافي براي وابستگي به ‌دخانيات اتخاذ نمايد.
2- براي رسيدن به اين هدف، هريك اعضاء بايد تلاش كنند:
الف - به منظور تشويق افراد به ترك استعمال دخانيات در اماكني مثل محيط‌هاي آموزشي و مراكز بهزيستي و محل‌هاي كار و اماكن ورزشي، برنامه‌هاي مؤثري را طراحي نموده و به اجراء بگذارد.
ب - با مشاركت كارمندان بخش بهداشت، بخش تأمين اجتماعي و بخش اجتماعي، تشخيص و مداواي وابستگي افراد به دخانيات و خدمات مشاوره در مورد ترك استعمال دخانيات را به نحو مقتضي در راهبردها، طرحها و برنامه‌هاي آموزشي و بهداشتي خود بگنجاند.
ج - در مراكز درماني و توان‌بخشي، برنامه‌هايي را براي تشخيص، مشاوره، جلوگيري و درمان وابستگي به دخانيات در پيش گيرد.
د - براي تسهيل دسترسي افراد به امكانات درمان وابستگي به دخانيات از جمله فرآورده‌هاي دارويي، به موجب ماده (22) با ديگر اعضاء همكاري كند.
بخش چهارم - اقدامات مربوط به كاهش عرضه دخانيات

ماده15- تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني

1- اعضاء مي‌پذيرند كه محو تمامي اشكال تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني از جمله قاچاق، توليد غيرقانوني و عرضه نمونه‌هاي قلابي آنها و پيشرفت و اجراي قوانين ملي مربوط، علاوه بر موافقتنامه‌هاي زير منطقه‌اي، منطقه‌اي و جهاني، بخش ضروري برنامه‌هاي مربوط به كنترل دخانيات به شمار مي‌رود.
2- هر عضو بايد اقدامات قانوني و اداري و اجرايي يا ساير اقدامات مؤثري را تصويب و اجراء كند تا اطمينان حاصل نمايد همه بسته‌ها و پاكتهاي فرآورده‌هاي دخاني و روكش خارجي آنها داراي نشانهايي است كه براي كمك به اعضاء براي تعيين منشأ فرآورده‌هاي دخاني است و طبق قوانين ملي خود و موافقتنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط در تعيين نقطه تغيير مسير و كنترل، مستندسازي و نظارت بر مسير حركت فرآورده‌هاي دخاني و وضعيت حقوقي آنها به اعضاء كمك نمايد. به علاوه هر عضو بايد:
الف - مقرر كند كه روي هر بسته و پاكت فرآورده‌هاي دخاني كه به صورت خرده‌فروشي و عمده‌فروشي در بازار داخلي آن به فروش مي‌رسد، عبارت " فقط براي فروش در ( اين قس-مت بايد نام كشور يا واحد ف-درالي يا منط-قه‌اي يا م-ادون ملي درج شود)"، يا علامت چشمگير ديگري درج شود كه مقصد نهايي آنها را معلوم سازد يا به‌مقامات در تعيين اينكه آيا اين محصول به طور قانوني براي فروش در بازار داخلي عرضه شده‌است، كمك نمايد.
ب - در صورت اقتضاء تدوين نظامي را براي رديابي و ردگيري عملي مورد بررسي قراردهد كه بر نحوه توزيع آنها نظارت داشته‌باشد و به مقامات در مورد رسيدگي به‌تجارت غيرقانوني مساعدت نمايد.
3- هر عضو بايد مقرر كند كه اطلاعات يا علامات روي بسته‌بندي اين محصولات كه در بند (2) اين ماده به آن اشاره شد، كاملاً خوانا باشد و يا به زبان يا زبانهاي اصلي آن كشور درج شود.
4- به منظور محو تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني هريك از اعضاء بايد:
الف - درباره تجارت برون مرزي فراورده‌هاي دخاني از جمله تجارت غيرقانوني آنها تحقيق كرده و اطلاعاتي گردآورد و در صورت اقتضاء مطابق قوانين ملي خود و موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه مربوط حاكم اين اطلاعات را در اختيار مقامات گمركي، مالياتي و ديگر مقامات بگذارد.

ب - براي مبارزه با تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني از جمله سيگارهاي تقلبي و قاچاق، قوانيني را وضع كرده يا قوانين خود را با در نظر گرفتن اصلاحات و مجازاتهاي مقتضي تقويت نمايد.
ج - اقدامات مناسبي را اتخاذ نمايد تا اطمينان حاصل كند كه همه تجهيزات توليدي، سيگارهاي تقلبي و قاچاق و ساير فرآورده‌هاي دخاني مصادره شده در صورت امكان با استفاده از روشهايي كه به محيط زيست آسيبي وارد نمي‌كند، نابود يا طبق قوانين داخلي از حيز انتفاع ساقط مي‌شود.
د - اقداماتي را اتخاذ كرده و به اجراء بگذارد كه انبار كردن و توزيع فرآورده‌هاي دخاني را كه در قلمرو صلاحيت قضايي آن، مالياتها و حقوق گمركي و سود بازرگاني آنها به حالت تعليق درآمده يا در حال تعليق است، تحت نظارت قرارداده و كنترل نمايد.
ه- - اقداماتي را اتخاذ كند كه امكان مصادره عوايد حاصل از تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني فراهم گردد.
5- اطلاعاتي كه به موجب جزءهاي (الف) تا (ه-) بند (4) اين ماده به دست آمده بايد در

صورت اقتضاء توسط اعضاء به صورت كلي در گزارشهاي ادواري آنها به كنفرانس اعضا طبق ماده (21) ارائه شود.
6- اعضاء بايد در صورت اقتضاء طبق قوانين ملي خود به منظور محو تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني همكاري بين نهادهاي ملي و نيز سازمانهاي بين‌دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي ذي‌ربط در امر تحقيق، تعقيب و جريان دادرسي را ترغيب نمايند. براي مبارزه با تجارت غيرقانوني فرآورده‌هاي دخاني بر همكاري در سطح منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي تأكيد ويژه‌اي مي‌شود.
7- هر عضو بايد تلاش كند اقدامات ديگري را از جمله تجويز كنترل و نظارت بر توليد و توزيع فرآورده‌هاي دخاني به منظور جلوگيري از تجارت غيرقانوني آنها در صورت اقتضاء نيز در اين‌باره تصويب كرده و به اجراء بگذارند

ماده16- فروش به افراد صغير و توسط آنها
1- هر عضو در سطح دولتي مناسب، اقدامات اداري و اجرايي و قانوني و ساير اقدامات مؤثري را تصويب و اجرا كند تا از فروش فرآورده‌هاي دخاني به افراد زير سن تعيين شده توسط قانون داخلي يا قانون ملي يا هجده سال جلوگيري گردد. اين اقدامات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
الف - از تمامي فروشندگان فرآورده‌هاي دخاني بخواهد كه تابلوي برجسته و واضحي در محل كار خود نصب كنند كه روي آن به صراحت ممنوعيت فروش دخانيات به افراد صغير درج شده باشد و در مواردي كه ترديدي وجود دارد، از هر خريدار دخانيات بخواهند اسنادي ارائه دهد كه نشان‌دهنده رسيدن به سن قانوني او باشد.
ب‌- فروش فرآورده‌هاي دخاني را به صورتي كه مستقيماً در دسترس باشد (مثلاً داخل قفسه‌هاي فروشگاه)، ممنوع سازد.
ج‌- توليد و فروش شيريني و شكلات و اسباب‌بازي و هرنوع كالاي ديگري را به‌شكل فرآورده‌هاي دخاني كه براي افراد صغير جاذبه دارد، ممنوع نمايد.
د - اطمينان حاصل كند كه دستگاههاي فروش سيگار كه در قلمرو قضايي آن قرار دارند، در دسترس افراد صغير نباشد و آنها را به خريد فرآورده‌هاي دخاني تشويق نكند.
2- هرعضو بايد توزيع فرآورده‌هاي دخاني رايگان را در بين عموم و مخصوصاً در بين افراد صغير ممنوع يا ممنوعيت آن را ترغيب نمايد.
3- هر عضو بايد تلاش كند فروش سيگار را به صورت دانه‌اي يا در بسته‌هاي كوچك كه افراد صغير براي خريد آن استطاعات مالي دارند، ممنوع سازد.
4- اعضاء مي‌پذيرند كه به منظور افزايش كارايي خود، انجام اقداماتي براي ممنوعيت فروش فرآورده‌هاي دخاني به افراد صغير بايد در صورت اقتضاء همراه با ديگر مفاد مندرج در اين كنوانسيون، صورت گيرد.
5- هر عضو هنگام امضاء و تنفيذ، پذيرش و تصويب اين كنوانسيون يا در هر زماني پس از آن، مي‌تواند به وسيله اعلاميه كتبي الزام‌آور، تعهد خود را در مورد ممنوعيت عرضه دستگاههاي فروش سيگار در قلمرو قضايي خود يا در صورت اقتضاء ممنوع بودن كلي اين دستگاهها را نشان دهد. اعلاميه صادره به موجب اين ماده توسط امين اسناد در بين تمام اعضاي كنوانسيون توزيع خواهد شد.
6- هر عضو بايد اقدامات اداري و اجرايي و قانوني و ساير اقدامات مؤثري از جمله مجازات

فروشندگان و توزيع‌كنندگان را اتخاذ كرده و به اجراء بگذارد تا از رعايت تعهدات مندرج در بندهاي (1) تا (5) اين ماده اطمينان حاصل نمايد.
7- هر عضو بايد اقدامات اداري و اجرايي و قانوني و ساير اقدامات مؤثر را اتخاذ و به‌اجراء بگذارد تا فروش فرآورده‌هاي دخاني توسط افراد زير سن مندرج در قانون داخلي يا قانون ملي يا (18) سال جلوگيري شود.

ماده 17- تأمين حمايت مالي از فعاليتهاي جايگزين كارآمد از نظر اقتصادي
اعضاء بايد از طريق همكاري با يكديگر و با سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي، در صورت اقتضاء گزينه‌هاي كارآمد از نظر اقتصادي براي كارگران و پرورش‌دهنده گياه تنباكو و حسب مورد خرده‌فروشان را ترغيب كند.
بخش پنجم - حفظ محيط زيست

ماده 18- حفظ محيط زيست و سلامتي افراد
اعضاء مي‌پذيرند كه به منظور اجراي تعهداتي كه به موجب اين كنوانسيون دارند، به‌حفظ محيط زيست و سلامتي افراد در رابطه با محيط زيست در خصوص كشت تنباكو و توليد دخانيات در قلمرو دولت متبوع خود توجه مقتضي معمول دارند.


بخش ششم - موضوعات مربوط به مسؤوليت

ماده 19- مسؤوليت
1- از نظر كنترل دخانيات، اعضاء بايد اتخاذ اقدام قانوني يا در صورت لزوم بهبود قوانين موجود خود را به منظور رسيدگي به مسؤوليتهاي مدني و كيفري ازجمله پرداخت غرامت (در صورت اقتضاء) مورد بررسي قرار دهند.
2- اعضاء بايد طبق ماده (21) از طريق كنفرانس اعضا در مورد مبادله اطلاعات ازجمله موارد زير با هم همكاري كنند:
الف - اطلاعات درباره اثرات بهداشتي استعمال فرآورده‌هاي دخاني و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات، طبق جزء (الف) بند (3) ماده (20)، و
ب - اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات جاري و نيز رويه‌هاي قضايي مربوط.
3- اعضاء بايد در محدوده سياستها، رويه‌هاي حقوقي و قوانين ملي خود و مطابق ترتيبات معاهدات موجود حاكم، در مورد جريان رسيدگي‌هاي حقوقي مربوط به‌مسؤوليتهاي مدني و كيفري منطبق با اين كنوانسيون به نحو مقتضي و با توافق متقابل به يكديگر ياري رسانند.
4- اين كنوانسيون به هيچ‌وجه حق دسترسي اعضاء به دادگاههاي يكديگر (در صورتي كه چنين حقي وجود داشته باشد) را تحت تأثير قرار نمي‌دهد يا محدود نمي‌كند.
5- كنفرانس اعضا مي‌تواند در صورت امكان و در اولين مرحله، با در نظر گرفتن فعاليتهايي كه در مجامع بين‌المللي ذي‌ربط صورت گرفته است، موضوعاتي را كه به‌مسؤوليت مربوط مي‌شود ازجمله رويكردهاي بين‌المللي متناسب با اين موضوعات و در صورت تقاضا، روشهاي مناسب براي حمايت از اعضاء در فعاليتهاي قانونگذاري و فعاليتهاي ديگر طبق اين ماده را مورد رسيدگي قرار دهد.
بخش هفتم - همكاري فني و علمي و تبادل اطلاعات

ماده20 - تحقيقات، نظارت و تبادل اطلاعات
1- اعضاء متعهد مي‌شوند كه در زمينه كنترل دخانيات تحقيقات ملي را توسعه داده و ترغيب كنند و در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي برنامه‌هاي تحقيقاتي را هماهنگ كنند. به منظور رسيدن به اين هدف هر عضو بايد:
الف - مستقيماً يا از طريق سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي و ديگر نهادهاي صلاحيتدار برنامه‌هاي تحقيقاتي و ارزيابي علمي خود را آغاز و با ديگر اعضاء همكاري كند و در اين راستا تحقيقاتي را كه هدف آنها توضيح عوامل و تبعات مصرف دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانيات است و نيز تحقيقاتي را كه به منظور شناسايي محصولات جايگزين صورت مي‌گيرد، ترغيب و تشويق كند.
ب - با مساعدت سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي و ديگر نهادهاي صلاحيتدار آموزش و پشتيباني كليه افرادي را كه در فعاليتهاي كنترل دخانيات ازجمله فعاليتهاي تحقيقاتي و اجرايي اشتغال دارند، پشتيباني كند.
2- اعضاء بايد در صورت اقتضاء برنامه‌هايي را براي نظارت ملي و منطقه‌اي و جهاني در مورد دامنه، الگوها، عوامل و تبعات استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانيات تدوين كنند. براي رسيدن به اين هدف، اعضاء بايد برنامه‌هاي نظارت بر دخانيات را با برنامه‌هاي نظارت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه بهداشت عمومي تلفيق كنند تا اطلاعات اين دو بخش بتواند با هم مقايسه شود و به نحو مقتضي در سطح ملي و منطقه‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
3- اعضاء اهميت مساعدتهاي فني و مالي از سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي را تصديق مي‌كنند. هريك از اعضاء بايد تلاش كند تا:
الف - نظام مترقي ملي براي نظارت بر واگيرشناسي استعمال دخانيات و شاخصهاي بهداشتي و اجتماعي و اقتصادي مربوط را ايجاد كند.
ب‌- با سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي صلاحيتدار از جمله نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه نظارت بر دخانيات و تبادل اطلاعات مربوط به شاخصهاي مذكور در جزء (الف) بند (3) اين ماده همكاري نمايد.
ج - با سازمان بهداشت جهاني در زمينه تدوين تشريفات و رهنمودهايي براي تعريف گردآوري، تجزيه و تحليل و انتشار داده‌هاي مربوط به نظارت بر دخانيات همكاري كند.

4- اعضاء بايد با رعايت قوانين ملي خود مبادله اطلاعات علني موجود حقوقي، فني، علمي، تجاري و اجتماعي - اقتصادي و نيز اطلاعات مربوط به رويه‌هاي صنعت دخانيات و كشت تنباكو كه مربوط به اين كنوانسيون است را ترغيب و تسهيل كنند و در اين راستا بايد نيازهاي خاص كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضو داراي اقتصاد در حال گذار را در نظر بگيرند. هر عضو بايد تلاش كند كه:
الف‌- داده‌هاي روزآمدي را در زمينه قوانين و مقررات مربوط به كنترل دخانيات و در صورت اقتضاء اطلاعاتي درباره اجراي آنها و رويه‌هاي قضايي مربوط به آنها را به‌تدريج ايجاد و اداره كند و در زمينه توسعه برنامه‌هاي منطقه‌اي و جهاني مربوط به كنترل دخانيات همكاري نمايد.


ب‌- مطابق جزء (الف) بند (3) اين ماده، داده‌هاي روزآمدي را در زمينه برنامه‌هاي ملي نظارت، به تدريج ايجاد و اداره كند.

ج‌- با سازمانهاي بين‌المللي ذي‌ربط براي ايجاد تدريجي و اداره نظامي به‌منظور جمع‌آوري و انتشار منظم اطلاعات درباره توليد و ساخت دخانيات و فعاليتهاي صنعت دخانيات كه بر اين كنوانسيون يا بر فعاليتهاي ملي كنترل دخانيات تأثيرگذار است، همكاري كند.
5- اعضاء بايد با سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي و مؤسسات توسعه‌اي و مالي كه در آنها عضويت دارند، به منظور ترغيب و تشويق تهيه منابع مالي براي دبيرخانه براي كمك به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال‌گذار كه در اين كنوانسيون عضويت دارند در انجام تعهدات آنها در مورد تحقيق، نظارت و مبادله اطلاعات همكاري كنند

 

ماده 21- ارائه گزارش و مبادله اطلاعات
1- هرعضو بايد گزارشهاي ادواري در مورد اجراي اين كنوانسيون را از طريق دبيرخانه به كنفرانس اعضا ارائه نمايد. اين گزارشها بايد شامل موارد زير باشد:
الف - اطلاعاتي درباره اقدامات اداري، اجرايي و قانوني يا ساير اقداماتي كه به منظور اجراي مفاد اين كنوانسيون صورت گرفته است.
ب - در صورت اقتضاء اطلاعاتي درباره هر محدوديت يا مانعي كه در اجراي مفاد كنوانسيون با آن مواجه شده و اقداماتي كه به منظور عبور از اين موانع انجام داده است.
ج - در صورت اقتضاء اطلاعاتي درباره كمكهاي مالي و فني كه براي فعاليتهاي كنترل دخانيات تأمين يا دريافت كرده است.
د - اطلاعاتي درباره نظارت و تحقيقات مشخص شده در ماده (20) و
ه- - اطلاعات مشخص شده در بند (3) ماده (6)، بند (2) ماده (13)، جزء (د) بند(4) ماده (13)، بند (5) ماده (15) و بند (2) ماده (19).
2- شكل و تعداد گزارشهاي مزبور توسط كليه اعضاء را كنفرانس اعضا تعيين خواهد كرد. هريك از اعضاء بايد ظرف دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد آن، اولين گزارش خود را تهيه كند.
3- كنفرانس اعضا به موجب مواد (22) و (26) ترتيباتي را براي كمك به‌كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضوي كه اقتصاد در حال گذار دارند، بنا به‌درخواست آنها براي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده بررسي خواهد كرد.
4- ارائه گزارش و مبادله اطلاعات به موجب اين كنوانسيون با رعايت قوانين ملي هر كشوري در مورد رازداري و محرمانه بودن صورت خواهد گرفت. اعضاء به گونه‌اي كه به‌طور متقابل توافق مي‌كنند از اطلاعات محرمانه‌اي كه مبادله شده است، حفاظت خواهند كرد.

ماده 22 - همكاري در زمينه‌هاي علمي، فني و حقوقي و تهيه گزارشهاي كارشناسي
1- اعضاء مستقيماً يا از طريق نهادهاي بين‌المللي ذي‌صلاح در زمينه افزايش توانايي‌هاي خود در اجراي تعهدات ناشي از اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن نيازهاي كشورهاي عضو درحال توسعه و كشورهاي عضوي كه اقتصاد در حال گذار دارند، همكاري خواهند كرد. اين همكاري به گونه‌اي كه به طور متقابل توافق مي‌شود انتقال فناوري و گزارشهاي كارشناسي علمي، فني و حقوقي را به منظور ايجاد و تقويت طرحها، برنامه‌ها و راهكارهاي كنترل دخانيات با هدفهايي ازجمله موارد زير ترغيب خواهند كرد:

الف - تسهيل توسعه، فراگيري و انتقال فناوري، دانش، مهارتها، توانايي‌ها و تخصص‌هاي مربوط به كنترل دخانيات.
ب - تهيه گزارش‌هاي كارشناسي، علمي، فني و حقوقي و گزارش‌هاي كارشناسي ديگر به منظور ايجاد و تقويت طرحها، برنامه‌ها و راهبردهاي ملي كنترل دخانيات كه هدف از آنها اجراي كنوانسيون ازجمله از راههاي زير است:
1- در صورت تقاضا، ارائه كمك براي ايجاد مبناي قانوني محكم و تدوين برنامه‌هاي فني ازجمله براي جلوگيري از شروع به استعمال و ترغيب ترك دخانيات و حفاظت از قرار گرفتن در معرض دود حاصل از دخانيات.
2- در صورت اقتضاء مساعدت به كارگران بخش دخانيات در بدست آوردن اسباب امرار معاش جايگزين عملي مناسب از نظر اقتصادي و قانوني به روشي كه از نظر اقتصادي عملي باشد.
3- در صورت اقتضاء مساعدت به پرورش‌دهندگان گياه تنباكو در تغيير توليد كشاورزي به سوي محصولات جايگزين به روشي كه از نظر اقتصادي عملي باشد.
ج - حمايت از برنامه‌هاي آموزشي يا ايجاد حساسيت براي كاركنان مربوط طبق ماده (12).
د - در صورت اقتضاء تهيه وسايل، ابزارها و تجهيزات لازم و پشتيباني تداركاتي براي برنامه‌ها، طرحها و راهبردهاي كنترل دخانيات.
ه- تعيين روش‌هاي كنترل دخانيات از جمله درمان جامع اعتياد به نيكوتين.
و - در صورت اقتضاء حمايت از تحقيقات به منظور افزايش قدرت مالي براي درمان جامع اعتياد به نيكوتين.
2- كنفرانس اعضا بايد از طريق منابع مالي كه طبق ماده (26) تأمين شده است، انتقال فناوري و نظرات كارشناسي اطلاعات علمي، فني و حقوقي را ترغيب و تسهيل نمايد

بخش هشتم - ترتيبات سازماني و منابع مالي
ماده23- كنفرانس اعضاء
1- بدينوسيله « كنفرانس اعضا» تأسيس مي‌شود. نخستين جلسه فراهمايي حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، توسط سازمان بهداشت جهاني تشكيل خواهد شد. فراهمايي در اولين جلسه خود محل برگزاري جلسات و فواصل زماني اجلاسهاي عادي بعدي را تعيين خواهد كرد.
2- جلسات فوق‌العاده كنفرانس اعضا در زمانهاي ديگري كه ممكن است به وسيله فراهمايي ضروري تشخيص داده شود يا به تقاضاي كتبي هر عضوي مشروط به اينكه ظرف شش ماه از زماني كه اين تقاضا به وسيله دبيرخانه كنوانسيون به اعضاء ابلاغ شده است، حداقل يك سوم اعضاء از تشكيل جلسه حمايت كنند، برگزار خواهد شد.
3- كنفرانس اعضا بايد در اولين جلسه، آيين كار خود را به اتفاق آراء تصويب كند.
4- كنفرانس اعضا به اتفاق آراء مقررات مالي خود و نيز مقررات ناظر بر تأمين بودجه نهادهاي فرعي را كه ممكن است تأسيس كند و همچنين مقررات مالي ناظر بر عملكرد دبيرخانه را تصويب خواهد كرد. فراهمايي در هرجلسه عادي، بودجه دوره مالي، جلسه عادي بعدي را تصويب خواهد كرد.
5- كنفرانس اعضا به طور مرتب اجراي كنوانسيون را مورد بررسي قرار خواهد داد و براي ترغيب اجراي مؤثر آن تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد و مي‌تواند طبق مواد (28)، (29) و (33) براي اين كنوانسيون، پروتكل‌ها، الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هايي را تصويب كند. به همين منظور بايد:

الف - به موجب مواد (20) و (21) مبادله اطلاعات را ترغيب و تسهيل كند.
ب‌- تدوين و اصلاح ادواري روش‌هاي قياسي در امر تحقيق و گردآوري داده‌هاي مربوط به اجراي اين كنوانسيون «علاوه بر آنچه در ماده (20) پيش‌بيني شده است» را ترغيب و هدايت كند.
ج‌- از تدوين، اجرا و ارزيابي طرحها، برنامه‌ها و راهبردها و نيز سياستگذاري‌ها، قوانين و ساير اقدامات به نحو مقتضي حمايت كند.
د‌- گزارشهايي را كه اعضاء طبق ماده (21) ارائه داده‌اند بررسي كرده و در مورد نحوه اجراي اين كنوانسيون، به طور مرتب گزارش بدهد.
ه-‌‌ـ طبق ماده (26) تجهيز منابع مالي براي اجراي اين كنوانسيون را ترغيب و تسهيل كند.
و ـ نهادهاي فرعي را كه براي رسيدن به اهداف اين كنوانسيون لازم هستند، تشكيل دهد.
ز ـ در صورت اقتضاء به عنوان ابزاري براي تقويت اجراي كنوانسيون، خواستار خدمات، همكاري و ارائه اطلاعات تهيه شده به وسيله سازمانهاي مربوط و صلاحيتدار سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي و سازمانها و نهادهاي غيردولتي ديگر شود.
ح ـ در صورت اقتضاء در پرتو تجربياتي كه در اجراي اين كنوانسيون كسب كرده، براي نيل به اهداف كنوانسيون اتخاذ اقدامات ديگري را بررسي نمايد.
6- كنفرانس اعضا معيارهاي مشاركت ناظران در جلسات خود را تعيين خواهد كرد

ماده 24- دبيرخانه
1- كنفرانس اعضا، دبيرخانه دائمي را تأسيس خواهد كرد و مقدمات شروع به‌كار آن را فراهم خواهد ساخت. كنفرانس اعضا بايد بكوشد در اولين نشست خود اين امر را انجام دهد.
2- تا زماني كه دبيرخانه دائمي تعيين و تشكيل نشده است، وظايف دبيرخانه‌اي به‌موجب اين كنوانسيون، توسط سازمان بهداشت جهاني انجام خواهد شد.

3- وظايف دبيرخانه به شرح زير است:

الف ـ فراهم ساختن مقدمات نشست‌هاي كنفرانس اعضا و نهادهاي فرعي آن و ارائه خدماتي كه مورد نياز آنهاست

ب ـ ارائه گزارش‌هاي دريافتي به موجب كنوانسيون.

ج ‌ـ در صورت درخواست ارائه كمك به اعضاء به ويژه كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضوي كه اقتصاد در حال گذار دارند، در مورد تهيه و ارائه اطلاعات موردنياز طبق مفاد اين كنوانسيون.
د ‌ـ تهيه گزارش‌هايي در مورد فعاليت‌هاي خود به موجب اين كنوانسيون تحت نظر كنفرانس اعضا و ارائه اين گزارش‌ها به كنفرانس اعضا.
هـ ـ حصول اطمينان از هماهنگي لازم با سازمان‌هاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي ذي‌صلاح و ديگر نهادها تحت نظر كنفرانس اعضا.
و ـ انعقاد ترتيبات قراردادي يا اداري كه ممكن است براي انجام دادن وظايف خود لازم باشد، تحت نظر كنفرانس اعضا

ز ـ انجام ساير وظايف دبيرخانه‌اي مشخص شده به وسيله كنوانسيون و هريك از پروتكل‌هاي آن و ساير وظايفي كه ممكن است كنفرانس اعضا تعيين كند

ماده 25ـ روابط بين كنفرانس اعضا و سازمانهاي بين دولتي

كنفرانس اعضا مي‌تواند براي تأمين همكاري‌هاي فني و مالي براي نيل به اهداف اين كنوانسيون، از سازمانهاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي ذي‌صلاح ازجمله مؤسسات مالي و توسعه‌اي تقاضاي همكاري كند

 

ماده 26- منابع مالي
1- اعضاء نقش مهمي را كه منابع مالي در رسيدن به اهداف اين كنوانسيون ايفاء مي‌كند، تصديق مي‌نمايند.
2- هريك از اعضاء بايد مطابق طرحها، برنامه‌ها و اولويت‌هاي ملي خود براي فعاليتهاي ملي در نظر گرفته شده براي رسيدن به اهداف اين كنوانسيون، منابع مالي را تأمين كند.
3- اعضاء در صورت اقتضاء بايد استفاده از مجاري دو جانبه، منطقه‌اي، زير منطقه‌اي و مجاري چندجانبه ديگر را براي تأمين اعتبار كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار كه عضو اين كنوانسيون هستند، ترغيب نمايند. به همين منظور لازم است گزينه‌هايي كه از نظر اقتصادي عملي هستند ازجمله متنوع‌سازي محصول براي توليد تنباكو در نظر گرفته شود و در متن راهبردهاي ملي براي توسعه پايدار مورد حمايت قرار گيرد.
4- اعضايي كه در سازمان‌هاي بين دولتي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط و مؤسسات مالي و توسعه‌اي حضور دارند، بايد اين سازمان‌ها و مؤسسات را ترغيب كنند كه به‌كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضوي كه اقتصاد در حال گذار دارند، در انجام تعهدات آنها به موجب اين كنوانسيون، بدون محدود شدن حقوق مشاركت در اين سازمانها، كمك نمايند.
5- اعضاء موافقت مي‌كنند كه:
الف- براي مساعدت به اعضاء در انجام تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون، همه منابع بالقوه و موجود مربوط ازجمله منابع مالي و فني يا غيره، اعم از منابع عمومي و خصوصي كه براي فعاليتهاي مربوط به كنترل دخانيات در دسترس است، بايد براي همه اعضاء و مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه اقتصاد در حال گذار دارند، تجهيز گرديده و مورد استفاده قرار گيرد.
ب‌- دبيرخانه بايد منابع تأمين اعتبار موجود را به اطلاع كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضو داراي اقتصاد در حال گذار برساند تا اجراي تعهدات آنها به‌موجب اين كنوانسيون را تسهيل نمايد.
ج- كنفرانس اعضا در اولين نشست خود منابع مالي موجود و بالقوه و سازوكار مساعدت را بر اساس تحقيقات انجام شده توسط دبيرخانه و ساير اطلاعات مربوط، مورد تجديد نظر قرارداده و در مورد كفايت آنها بررسي خواهد كرد.
د ‌ـ كنفرانس اعضا نتايج اين تجديدنظر را در تعيين ضرورت ارتقاي راهكارهاي موجود يا ايجاد صندوق جهاني داوطلبانه يا ديگر راهكارهاي مالي مقتضي براي هدايت منابع مالي انساني به سوي كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضو داراي اقتصاد در حال گذار به منظور كمك به آنها در نيل به اهداف كنوانسيون، در نظر خواهد گرفت.

بخش نهم ـ حل و فصل اختلافات

ماده 27ـ حل و فصل اختلافات

1- در صورتي كه بين دو يا چند عضو در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون اختلافاتي پيش آيد، طرفهاي اختلاف بايد از طريق مجاري ديپلماتيك تلاش نمايند اختلاف را به وسيله مذاكره يا ديگر روش‌هاي مسالمت‌آميز به انتخاب خود از جمله مساعي جميله، ميانجيگري يا مصالحه، حل و فصل كنند. عدم نيل به توافق از راه مساعي جميله، ميانجيگري يا مصالحه، طرفهاي اختلاف را از مسؤوليت ادامه تلاش براي حل و فصل مبري نمي‌كند.
2- هر دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي مي‌تواند در هنگام تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق به اين كنوانسيون يا هر زمان ديگري پس از آن، كتباً به امين اسناد اعلام كند كه در مورد اختلافي كه طبق بند(1) اين ماده حل و فصل نشود، بالاجبار داوري موردي را طبق تشريفاتي كه به اتفاق آراء به تصويب كنفرانس اعضا مي‌رسد، مي‌پذيرد.
3- مفاد اين ماده در مورد هرگونه پروتكل، نسبت به اعضاي پروتكل مزبور اعمال خواهد شد مگر اينكه به نحو ديگري در آن مقرر شده باشد

بخش دهم ـ توسعه كنوانسيون

ماده 28ـ اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون
1- هر عضو مي‌تواند اصلاحاتي را براي اين كنوانسيون پيشنهاد كند. اين اصلاحيه‌ها توسط كنفرانس اعضا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2- اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون بايد به تصويب كنفرانس اعضا برسد. متن هر اصلاحيه كنوانسيون، حداقل شش ماه قبل از تاريخ جلسه‌اي كه براي تصويب آن در كنفرانس اعضا پيشنهاد شده، توسط دبيرخانه در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد. دبيرخانه، متن اصلاحيه‌هاي پيشنهادي را در اختيار امضاءكنندگان كنوانسيون و براي اطلاع در اختيار امين اسناد نيز مي‌گذارد.
3- اعضاء بايد همه تلاش خود را به كار گيرند كه در مورد هر اصلاحيه پيشنهادي به اتفاق‌آراء دست يابند. اگر همه تلاش‌ها براي كسب اتفاق آراء به نتيجه‌اي نرسد و توافقي در اين زمينه به دست نيايد، به عنوان آخرين راه حل، اصلاحيه با رأي اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر و رأي‌دهنده در جلسه به تصويب خواهد رسيد. از نظر اين ماده، اعضاي حاضر و رأي‌دهنده به اعضايي اطلاق مي‌شود كه در جلسه حضور دارند و رأي مثبت يا منفي مي‌دهند. هر اصلاحيه‌اي كه تصويب مي‌شود توسط دبيرخانه در اختيار امين اسناد قرار مي‌گيرد و وي آن را براي پذيرش براي تمامي اعضاء ارسال خواهد كرد.
4- اسناد تصويب اصلاحيه نزد امين اسناد توديع خواهد شد. اصلاحيه‌اي كه طبق بند(3) اين ماده به تصويب رسيده است در نودمين روز پس از دريافت اسناد پذيرش حداقل دو سوم اعضاي كنوانسيون در مورد اعضايي كه آن را پذيرفته‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
5- اصلاحيه براي هر عضو ديگري، در نودمين روز پس از تاريخ دريافت توديع سند پذيرش اصلاحيه مزبور توسط آن عضو، لازم‌الاجراء خواهد شد

ماده 29ـ تصويب و اصلاح پيوست‌هاي اين كنوانسيون
1- پيوست‌هاي اين كنوانسيون و اصلاحيه‌هاي آنها طبق تشريفات مندرج در ماده (28) پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجراء خواهد شد.
2- پيوست‌هاي كنوانسيون بخش لاينفكي از آن به شمار مي‌رود و جز در مواردي كه به

صراحت ذكر شود، هرگونه ارجاع به كنوانسيون همزمان به معني ارجاع به‌پيوست‌هاي آن نيز مي‌باشد.
3- پيوست‌ها محدود به فهرست‌ها، روشهاي كار و ساير موضوعات توصيفي مربوط به مسائل اداري، فني، اجرايي يا تشريفاتي است.

بخش يازدهم ـ مقررات نهايي

ماده 30- حق شرط‌ها
هيچ گونه حق شرطي را نمي‌توان در مورد اين كنوانسيون در نظر گرفت

ماده 31- انصراف از عضويت
1- هر عضوي مي‌تواند در هر زمان پس از دو سال از تاريخي كه اين كنوانسيون در مورد آن لازم‌الاجراء شده است، با ارائه اطلاعيه كتبي به امين اسناد، انصراف خود را از عضويت در كنوانسيون اعلام دارد.
2- انصراف مزبور پس از گذشت يك سال از تاريخ اطلاعيه انصراف از عضويت توسط امين اسناد يا تاريخ ديرتري كه ممكن است در اطلاعيه اعلام انصراف قيد شده، رسميت خواهد يافت

3- هر عضوي كه از عضويت در اين كنوانسيون انصراف مي‌دهد، چنين تلقي خواهد شد كه از عضويت در هر پروتكلي كه عضو آن است نيز انصراف داده است

ماده 32- حق رأي
1- به جز در موردي كه در بند (2) اين ماده پيش‌بيني شده است، هر عضو اين كنوانسيون يك رأي خواهد داشت.
2- سازمان‌هاي همگرايي اقتصادي منطقه‌اي در موضوعات تحت صلاحيت خود به‌تعداد دولتهاي عضو خود كه عضو اين كنوانسيون نيز مي‌باشند، حق رأي خواهند داشت. اگر يكي از دولتهاي عضو سازمان مزبور از حق خود استفاده كند، سازمان مذكور نمي‌تواند از اين حق خود استفاده كند و برعكس

ماده 33- پروتكل‌ها
1- هريك از اعضاء مي‌تواند پروتكلي را پيشنهاد كند. اين پيشنهادها در کنفرانس اعضاء بررسي خواهد شد.
2- کنفرانس اعضاء مي‌تواند پروتكل‌هاي اين كنوانسيون را تصويب كند. در تصويب اين پروتكل‌ها بايد تلاش شود كه اتفاق آراء حاصل شود. اگر تلاش‌ها براي كسب اتفاق‌آراء به ‌نتيجه‌اي نرسد و توافقي حاصل نشود، به عنوان آخرين راه حل، پروتكل با رأي اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر و رأي‌دهنده در جلسه تصويب خواهد شد. از نظر اين ماده اعضاي حاضر و رأي‌دهنده به اعضايي اطلاق مي‌شود كه حضور دارند و رأي مثبت يا منفي مي‌دهند.
3- متن هر پروتكل پيشنهادي حداقل شش ماه قبل از تاريخ جلسه‌اي كه براي تصويب آن در کنفرانس اعضاءپيشنهاد شده، توسط دبيرخانه در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.
4- فقط اعضاي كنوانسيون مي‌توانند عضو پروتكل شوند.

5- هر پروتكل اين كنوانسيون تنها براي اعضاي پروتكل موردنظر تعهدآور است. فقط اعضاي پروتكل مي‌توانند در مورد موضوعاتي كه صرفاً به پروتكل موردنظر مربوط مي‌شود تصميم بگيرند.
6- الزامات لازم‌الاجراء شدن هر پروتكل در آن سند ذكر خواهدشد

ماده 34- امضاء
اين كنوانسيون از تاريخ 16 ژوئن 2003 (26/3/1382) تا 22 ژوئن 2003 (1/4/1382) در مقر سازمان بهداشت جهاني در ژنو، و پس از آن از تاريخ 30 ژوئن 2003 (9/4/1382) تا 29 ژوئن 2004 (9/4/1383) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي تمامي اعضاي سازمان بهداشت جهاني و دولتهايي كه عضو سازمان بهداشت جهاني نيستند ولي در سازمان ملل متحد عضويت دارند و نيز سازمان‌هاي همگرايي اقتصادي منطقه‌‍‌اي مفتوح خواهدبود.

ماده 35- تنفيذ، پذيرش، تصويب و تأييد رسمي يا الحاق
1- اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق دولتها يا تأييد رسمي يا الحاق سازمان‌هاي همگرايي اقتصادي منطقه‌اي است. اين كنوانسيون، يك روز پس از تاريخي كه در آن براي امضاء بسته مي‌شود، براي الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق نزد امين اسناد توديع خواهد شد.
2- هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي كه به عضويت اين كنوانسيون درآيد، بدون آنكه هيچ يك از اعضاي آن عضو اين كنوانسيون شوند، در مورد تمام تعهدات ايجاد شده به موجب اين كنوانسيون، متعهد خواهد بود. در مورد سازمان‌هاي مزبور كه يك يا چند عضو آن، عضو اين كنوانسيون نيز باشند، سازمان و اعضاي آن در مورد مسؤوليتهاي مربوط خود براي اجراي تعهداتي كه به موجب اين كنوانسيون دارند، تصميم خواهند گرفت. در چنين مواردي سازمان و اعضاي آن نمي‌توانند به صورت همزمان از حقوقي كه به موجب اين كنوانسيون دارند، استفاده كنند.
3- سازمان‌هاي همگرايي اقتصادي منطقه‌اي بايد در اسناد مربوط به تأييد رسمي يا اسناد الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را در مورد موضوعاتي كه در اين كنوانسيون مورد حكم قرار گرفته است، اعلام نمايند. اين سازمانها بايد هرگونه اصلاحات بع-دي در ح-دود صلاحي-ت خود را به امي-ن اسناد اطلاع دهن-د و وي ن-يز به نوبه خود مرات-ب را به اطلاع اعضاء خواهد رساند

ماده 36- لازم الاجراء شدن
1- اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع پنجاهمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق نزد امين اسناد لازم الاجراء خواهد شد.
2- اين كنوانسيون در مورد هر دولتي كه پس از انجام شرايط مندرج در بند (1) در مورد لازم‌الاجراء شدن، آن را مورد تنفيذ، پذيرش، تصويب قرار دهد يا به آن ملحق شود، در نودمين روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
3- اين كنوانسيون در مورد هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي كه پس از انجام شرايط مندرج در بند (1) در مورد لازم‌الاجراء شدن، سند تأييد رسمي يا سند الحاق را توديع نمايد، درنودمين روز پس از توديع سند تأييد رسمي يا الحاق، لازم‌الاجراء خواهدشد.
4- از نظر اين ماده، هر سند توديع شده توسط سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي، به

عنوان سندي اضافه براسناد توديع شده توسط دولتهاي عضو سازمان مزبور محاسبه نخواهد شد

ماده37- امين اسناد
دبير كل سازمان ملل متحد، امين اسناد كنوانسيون، اصلاحيه‌ها، پروتكل‌ها و پيوست‌هاي تصويب شده طبق مواد (28) و (29) و (33) خواهد بود

ماده38- متون معتبر
نسخه اصلي اين كنوانسيون كه متن‌هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار است نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
در تأييد مراتب بالا به امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي بدين منظور مجاز شده‌اند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند. اين كنوانسيون در تاريخ 21 مه 2003 (2/3/1382 هجري شمسي) در ژنو تنظيم گرديد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و سي و هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1384 بند (2) ماده (27) آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل

 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش