آئين نامه ايمنی كار در صنايع چاپ

هدف و دامنه شمول :

هدف ازتدوين اين آيين نامه، ايمن سازي محيط كار صنايع چاپ به منظور پيش گيري از حوادث منجر به صدمات جاني وخسارات مالي مي باشد. مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون كارجمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده و در انواع چاپ اعم از چاپ كاغذ، سلفون، فلز، شيشه، پارچه، مدارات چاپي و نظاير آن لازم الاجرا مي باشد.

 

فصل اول : تعاريف و روش ها

الف – تعاريف :

چاپ :

چاپ كردن شامل انواع روش هايي است كه در آن ها با استفاده از نيروي فشار ، اطلاعات مورد نظر ( تصاوير ، نقوش و مطالب) از روي فرم (نسخه اي حامل اطلاعات مورد نظر) به روي سطوحي مانند كاغذ ، پارچه و غيره ، انتقال داده مي شود.

پلیت با فرم (زینک)

در چاپ، پليت يا فرم وسيله اي است كه اطلاعات مورد نظر شامل تصاوير، متن ها و نقوشي را كه قصد چاپ و يا تكثير آن ها را داريم به ماشين چاپ انتقال مي دهد

سيلندر يا غلطك:

قطعه استوانه ايي شكلي است كه روي ماشين چاپ قرار گرفته و در فرايند چاپ، عمل انتقال مركب، فشار بر روي ماده چاپي، محل بستن و نگهداري پليت و همچنين مستقيما عمل چاپ كردن را بدون استفاده از پليت انجام مي دهد.

خشك كردن :

در فرايند چاپ از روش هاي هواي گرم و يا اشعه ( ماوراء بنفش و مادون قرمز) به منظور خشك كردن و تثبيت مواد چاپي و تزئيني چاپ استفاده مي شود.

تيغه برداشت مركب :

قطعه اي است فولادي با ضخامت كم، تيز و برنده كه در نزديك سيلندر چاپ نصب شده و عمل برداشتن مركب اضافي را از روي سطح چاپ انجام مي دهد.

برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS) Material safety data sheet

اطلاعات پايه پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب زايي مواد، نحوه استفاده ايمن ، نگهداري، حمل و نقل و چگونگي برخورد در مواقع اضطراري در باره مواد يا فراورده هاي شيميايي را فراهم مي كند.

ب- روش ها :

در صنايع چاپ مي توان فرايند چاپ را به روش هاي ذيل تقسيم بندي نمود :

 

چاپ تماسي و غير تماسي :

چاپ تماسي : روش تماسي بمنزله داشتن تماس مستقيم فرم چاپي با سطح چاپ شونده مي باشد. مانند : فلسوگرافی، سیلک اسکرین، لترپرس، رتوگراور

چاپ غيرتماسي : روش غيرتماسي بمنزله نداشتن تماس مستقيم فرم چاپي باسطح چاپ شونده مي باشد. مانند: افست، پدپرینتر.

 

چاپ مستقيم و غير مستقيم :

چاپ مستقيم : در اين روش مركب ازفرم بطور مستقيم به سطح چاپ شونده منتقل مي گردد.

چاپ غيرمستقيم : در اين روش مركب ازفرم بطور مستقيم به سطح چاپ شونده منتقل نمي گردد ، بلكه به وسيله يك واسطه (لاستيك در افست و پد درپدپرينتر ) مركب را از فرم برداشته و به سطح چاپي منتقل مي نمايد .

چاپ گود : در اين روش موضوع چاپ بصورت گود بر روي فرم چاپي نقش مي بندد و در مرحله چاپ، مركب به جا مانده دراين گودي ها به روي سطح چاپ شونده منتقل مي گردد.

-در سيستم روتاري ( روتوگراور ): فرم چاپي بصورت استوانه وچاپ مستقيم مي باشد .

-در سيستم تخت( پدپرينتر ): فرم چاپي بصورت ورقه اي وصاف بوده و چاپ غيرمستقيم مي باشد. (عامل غيرمستقيم كننده آن وسيله اي بنام پد مي باشد).

چاپ برجسته : در اين روش موضوع چاپ بصورت برجسته بر روي فرم چاپي نقش مي بندد و در مرحله چاپ، مركب به جا مانده در اين برجسته گي ها به روي سطح چاپ شونده منتقل مي گردد.

- سيستم روتاري (فلكسو): در اين روش فرم چاپي منعطف و ازجنس فتوپليمر كه كليشه ژلاتيني نيز ناميده ميشود باضخامت هاي مختلف بصورت شيت استفاده ميگردد و به وسيله چسب هاي دوطرفه به دور سيلندر چسبانيده و عمل چاپ نيز بطور مستقيم صورت مي گيرد.

- سيستم تخت ( لترپرس ): در اين روش فرم چاپي بصورت فلزي از جنس روي كه كليشه ناميده ميشود در ضخامت هاي محدود توليد ميگردد و بوسيله چسب دوطرفه به صفحه تخت ماشين چسبانيده وعمل چاپ ، برجسته سازي ويا طلاكوب نيز بطور مستقيم صورت مي گيرد.

چاپ همسطح(افست): دراين روش ، فرم چاپي (پليت) داراي ويژگي خاصي است ، يعني هيچ برجستگي ملموسي نداشته و از نظر ابعاد نيز داراي استانداردهاي ثابت و ازقبل تعيين شده مي باشد. دراين روش چاپ بصورت غيرمستقيم و عامل غيرمستقيم كننده يا واسطه ،سيلندر بلنكت می باشد.

چاپ استنسيل : وقتي مركب، يا هر ماده ي ديگر قابل چاپ از يك ورقه ي اسنتسيل عبور داده شود، رنگي كه از نقاط باز استنسيل عبور كرده است، بر روي سطح زيرين اثر خواهد گذاشت.

-چاپ سيلك اسكرين نوعي از روش استنسيل است كه مركب چاپ با فشار از منافذي كه روي استنسيل وجود دارد ، بر روي كاغذ و يا مواد ديگر منتقل مي شود . ماده چاپ شونده در زير چهار چوب استنسيل و در فاصله بسيار نزديك با توري قرار داده مي شود . سپس مركب را بر روي شاسي تغذيه كرده و با وارد كردن كمي فشار آن را از منفذهاي توري به روي ماده چاپ شونده منتقل مي كنند. توري هاي چاپ سيلك را امروزه از جنس نايلون ، پلي استر و يا استيل با منافذ بسيار ريز مي سازند.

 

فصل دوم: مقررات عمومي:

ماده 1: كارگران بايد آموزش كار با ماشين ها و همچنين آموزش ايمني مرتبط را قبل از شروع به كار ديده باشند.

 

ماده 2: اطراف ماشين هاي چاپ كه امكان سقوط از آنها وجود دارد ، نصب حفاظ الزامي است .

 

ماده 3: در قسمت هايي از ماشين ها كه ابزار حركت رفت و برگشتي دارد بايد حفاظ مناسب براي جلوگيري از برخورد كارگران تعبيه گردد .

 

ماده 4: قسمت هاي گردنده ماشين ها بايد داراي حفاظ ايمن و موثر باشد.

 

ماده 5: حفاظ ماشين ها بايد مجهز به سيستمي باشد كه در صورت باز شدن حفاظ، ادامه كار ماشين امكان پذير نباشد.

 

ماده 6: حفاظ هاي بكار رفته نبايد داراي لبه ها و اجزاء تيز و برنده باشد.

 

ماده 7: اطراف نردبان ها، سكوهاي كار و قسمت هاي از ماشين ها كه امكان سقوط از آن ها وجود دارد بايد مطابق آيين نامه ايمني كار در ارتفاع به نرده هاي حفاظتي ايمن مجهز گردد.

 

ماده 8: ماشين هاي چاپ بايد مجهز به كليد و يا وسايل توقف اضطراري باشد.

 

ماده 9: دستورالعمل ايمني كار با هر ماشين بايد در نزديكي ماشين و در محل مناسب قرار گيرد تا به آساني قابل رويت و استفاده باشد.

 

ماده 10: پس از قطع عملكرد ماشين توسط كليد توقف اضطراري ، شروع بكار مجدد آن صرفا" بايد به وسيله كليد راه انداز اصلي و به صورت دستي انجام گيرد.

 

ماده 11: كارفرما مكلف است همواره از صحت عملكرد حفاظ ها، ميكروسوئيچ ها، كليدهاي قطع و وصل، كليدهاي قطع اضطراري و بطور كلي تجهيزات حفاظتي ماشين ها اطمينان حاصل نمايد بنحوي كه احتمال وقوع حوادث از بين برود.

 

ماده 12: ميكروسوئيچ هاي ماشين ها بايد به گونه اي باشد تا در مقابل صدمات فيزيكي و شيميايي مقاوم بوده و امكان از كار انداختن آنها غيرممكن باشد.

 

ماده 13: ماشين ها و تجهيزات چاپخانه بايد مجهز به مكانيزمي باشد تا از شروع بكار ناخواسته جلوگيري نمايد.

 

ماده 14:- كليد هاي قطع جريان و توقف اضطراري ماشين ها بايد در محل هاي مناسب و با دسترسي آسان موجود بوده و توسط علائم هشداردهنده مشخص شده باشد .

 

ماده 15: ماشين هاي چاپ بايد داراي مكانيزم ي باشد كه تا قب ل از توق ف كام ل قسم تهاي متحرك و خطرناك ، برداشتن يا باز نمودن درب يا حفاظ غيرممكن باشد.

 

ماده 16: كليد هاي اصلي راه اندازي و توقف ماشين ها بايد قفل دار باشد .

 

ماده 17: بعد از هر بار اقدام به تعمير، نگهداري و انجام اصلاحات در ماشين آلات، حفاظ ها و سيستم هاي ايمني بايد مجددا نصب و كنترل شده و از نحوه كاركرد صحيح آنها اطمينان حاصل گردد.

 

ماده 18 - مواد شيميايي خطرناك و سريع الاشتعال بايد در مخازن و ظروف مقاوم و و دستورالعمل شركت سازنده  ايمن طبق برگه اطلاعات ايمني مواد ( MSDS ) نگهداري شود.

 

ماده 19:- تركيب و آماده سازي مواد شيميايي و همچنين تخليه پسماندها در و در شرايط ايمن فاضلاب بايد بر اساس برگه اطلاعات ايمني مواد  ( MSDS ) صورت پذيرد.

 

ماده 20: محل نگهداري كاغذ، مواد شيميايي و ساير مواد مصرفي بايد از يكديگر جدا باشد و طبق اصول ايمني نگهداري گردد.

 

ماده 21: نگهداري مواد مصرفي در محل استفاده در كنار ماشين ها بيش از نياز يك نوبت كاري ممنوع است.

 

ماده 22:- مواد شيميايي مايع و يا خطرناك بايد طوري چيده شوند كه امكان سقوط آن ها وجود نداشته باشد .

 

ماده 23: نصب دوش و چشم شوي اضطراري به تعداد مناسب در قسمت هايي از چاپخانه كه در آن از مواد شيميايي خطرناك استفاده مي شود الزامي است.

 

ماده 24: كف چاپخانه بايد از مواد مناسب، قابل شستشو و داراي شيب مناسب به سمت كف شوي متصل به سيستم فاضلاب باشد.

 

ماده 25: كف كارگاه، اطراف ماشين ها، سكوها، پله هاي دسترسي و جايگاه كار ماشين هاي چاپ بايد همواره خشك، تميز، داراي سطح هموار و غير لغزنده باشد.

 

ماده 26: تعمير، نگهداري، سرويس، نظافت و تنظيم ماشين ها و تجهيزات بايد در زمان توقف كامل و مطمئن آن ها انجام پذيرد.

 

ماده 27: نظافت سيلندر ها ي ماشين چاپ در هنگام كار بايد به گونه اي انجام گيرد كه از ورود دست و ساير اعضاء بدن به منطقه خطرناك ماشين جلوگيري بعمل آيد.

 

ماده 28: در پايان هر شيفت كار بايد محيط كارگاه تميز گرديده و مواد زائد و پسماندها بصورت مناسب از كارگاه خارج شود.

 

ماده 29: انجام كليه امور نصب، راه اندازي، بهره برداري، تجهيز، سرويس، تعمير و نگهداري ماشين ها و تجهيزات بايد توسط افراد ماهر و با رعايت دستورالعمل هاي شركت سازنده و الزامات قانوني صورت پذيرد.

 

ماده 30: محل قرارگيري ماشين ها بايد به گونه اي باشد كه امكان انجام كليه عمليات اعم از بازديد، سرويس، تعمير ، شستشو ، تردد و جابجايي بصورت ايمن وجود داشته باشد.

 

ماده 31: استفاده از انواع علائم هشدار دهنده با توجه به نوع عملكرد ماشين ها الزامي است.

 

ماده 32: ايجاد شرايط مناسب كاري لازم از لحاظ دما ، رطوبت، تهويه و نور براي كار در فضاي كارگاه هاي چاپ الزامي است.

 

ماده 33: در قسمت هايي از فرآيند كار كه بو،گاز و بخارات مضر و ناراحت كننده توليد مي گردد بايد توسط تهويه موضعي موثر به خارج از محيط كار هدايت گردد.

 

ماده 34: آماده سازي و اختلاط موادي كه توليد بخار و گاز مضر مي نمايد بايد در جايي كه مجهز به هود و با تهويه مناسب انجام گيرد .

 

ماده 35: سيستم تهويه عمومي هواي چاپخانه بايد از سطوح نزديك به كف كارگاه صورت گيرد.

 

ماده 36: پارچه ها و همچنين كاغذهاي آغشته به روغن و ساير مواد كه احتمال خود اشتعالي داشته و يا سريع الاشتعال هستند بايد در ظرف هاي ايمن جمع آوري و سريعاً از محل كارگاه خارج گردند.

 

ماده 37: استفاده از شعله باز، استعمال دخانيات و همچنين وسايل گرمازاي غير ايمن در محيط كارگاه ممنوع است .

 

ماده 39: وسايل اعلام و اطفاي حريق بايد متناسب با نوع ماشين، مواد و محتويات قابل اشتعال در قسمت هاي مختلف كارگاه تعبيه گردد.

 

ماده 39: منافذ ورودي به كارگاه بايد به نحوي حفاظ گذاري شده باشد كه از ورود هر گونه شيئي مشتعل مانند ته سيگار ممانعت به عمل آورد.

 

ماده40: در قسمت هايي از چاپ خانه كه گرد و غبار، بخارات و گازهاي قابل اشتعال و يا انفجار وجود دارد سيستم الكتريكي چاپ خانه بايد از نوع ضد انفجاري باشد .

 

ماده 41: سيستم ارتينگ بايد مطابق آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) تعبيه گرديده و بدنه فلزي كليه ماشين ها و تجهيزات الكتريكي به آن وصل شود.

 

ماده 42: وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار و عوامل زيان آور محيط كار بايد توسط كارفرما تهيه و پس از آموزشهاي لازم در اختيار كارگران قرار گيرد.

 

ماده 43: بمنظور پيشگيري از تماس و درگيري كارگران با قسمت هاي گردنده ماشين آلات استفاده از لباسهاي داراي قسمت هاي آزاد و باز، آويزان كردن زنجير، ساعت، كليد و نظاير آن و نيز استفاده از شال گردن و موارد مشابه روي لباس كار ممنوع است و كارگراني كه داراي موهاي بلند مي باشند بايد بوسيله سربند يا وسيله حفاظتي ديگر موهاي سر خود را كاملا بپوشانند.

 

ماده 44: ماشين ها بايد داراي پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ها، نتايج سرويس، تجهيز، نگهداري و بازرسيهاي فني و ايمني در آن ثبت گردد.

 

ماده 45: عملكرد كليدها و تجهيزات الكتريكي ماشين ها بايد سالم، در معرض ديد و مشخص باشد.

 

ماده 46: استفاده از هواي فشرده براي تميز كردن ماشين ها، سطوح، البسه واعضاء بدن ممنوع است.

 

ماده 47: هرگونه رفتار و اعمال غير ايمن در كارگاه كه باعث بر هم خوردن تعادل و هوشياري شود ممنوع است.

 

ماده 48: لباس كارگر بايد تميز بوده و عاري از روغن و يا مواد سريع الاشتعال باشد.

 

ماده 49: مسيرهاي خروج اضطراري كارگاه بايد كاملا مشخص بوده و هيچگونه ماشين، مواد اوليه، توليدي و مانعي در مسير وجود نداشته باشد.

 

ماده 50: خوردن و آشاميدن در فرايند چاپ ممنوع است.

 

 

فصل سوم: مقررات اختصاصي:

ماده 51: عامل انجام كار(اپراتور) بايد قبل از بكار انداختن ماشين، ا بعلائم هشداري مناسب به ديگران اطلاع رساني نموده و از عدم حضور افراد در منطقه خطر اطمينان حاصل نمايد.

 

ماده 52: در قسمت هايي از فرايند كه از چسب و مواد شيميايي داراي درجه حرارت بالا استفاده مي شود بايد شرايطي فراهم گردد كه امكان برخورد اعضاي بدن با قسمت هاي داغ ميسر نباشد.

 

ماده 53: محل شسشوي غلتك ها، شابلون ها و ديگر تجهيزات ماشين ها بايد در مكاني مستقل و با رعايت كليه مقررات حفاظتي و بهداشتي صورت گيرد .

 

ماده 54: غلطك هاي ماشين چاپ بايد داراي دور معكوس باشد .

 

ماده 55: برداشتن و ريختن مركب، رنگ و ساير مواد توسط دست، از روي نوردهاي در حال كار ممنوع است .

 

ماده 56: هنگام بستن پلیت در سيستم هاي غير اتوماتيك بايد اين عمل به صورت مرحله اي،آهسته و با سرعت مناسب انجام گيرد .

 

ماده 57: برداشت ن نمونه كار در حين كار با ماشين چاپ، بايد با استفاده از روش هاي ايمن صورت پذيرد به گونه اي كه نياز به دخالت كارگر و يا ورود دست به منطقه خطر وجود نداشته باشد.

 

ماده 58: عبور افراد و جابه جايي بار از زير رول هاي چاپي در حال چرخش، نوار هاي نقاله، ماشين ها و ابزاري كه عمل جابه جايي را انجام مي دهند ممنوع است .

 

ماده 59: تيغه هاي برشي و همچنين تيغه هاي تنظيم مركب و رنگ بايد هنگام جابجايي و پس از تعويض و استفاده درون پوشش ايمن قرار گيرد.

 

ماده 60: تخليه و نظافت ظرف شستشوي نورد و غلطك ها در زمان روشن بودن ماشين ممنوع است.

 

ماده 61: قاب هاي مورد استفاده در چاپ اسكرين و پليت ها بايد فاقد لبه ها و زوائد تيز و برنده باشد.

 

ماده 62: در روش توري كشي دستي در هنگام ثابت كردن توري به قاب بايد ضمن اعمال دقت هاي لازم با استفاده از روش هاي ايمن از برخورد سوزن منگنه با اعضاء بدن جلوگيري نمود.

 

ماده 63: در توري كشي با ابزار مكانيكي بايد با استفاده از روشهاي ايمن از ورود دست به منطقه خطر ماشين جلوگيري نمود.

 

ماده 64: هنگام شستشوي سيلندر و تا زمان خشك شدن آن، سيستم تغذيه ماشين بايد به گونه اي عمل نمايد كه از ادامه كار ماشين جلوگيري گردد.

 

ماده 65: در زمان شستشوي سيلندر و ماشين و تا پايان مرحله خشك شدن آن استفاده از ابزار و تجهيزاتي كه توليد جرقه و يا دماي زياد نمايد، ممنوع است.

 

ماده 66: نشتي ماشين ها اعم از حلال ها، روغن ها، رنگها و ديگر مواد بايد به طريق ايمن سريعا از سيستم خارج گردند.

 

ماده 67:: ماشين چاپ بايد داراي سيستم هشدار نشتي باشد تا در صورت نشت حلال قابل اشتعال و يا انفجار، بتواند ماشين را خاموش نمايد.

 

ماده 68:  در صورت اختلاف ارتفاع بيش از 75 سانتيمتر بين كف و سكو، وجود جاي پاي انفرادي ايمن الزامي است.

 

ماده 69: حركت معكوس سرعت سيلندرها نبايد از 3 متر در دقيقه تجاوز نموده و حداكثر مسافت طي شده در هر بار حركت نبايد از نصف قطر سيلندر بيشتر باشد.

 

ماده 70:  هنگامي كه عملكرد يك يا قسمتي از سيستم ايمني ماشين براي مدت کوتاهی (حداکثر 20ثانبه) متوقف گردد (By pass) استارت نمودن ماشین ممنوع است

 

ماده 71: هنگامي كه عملكرد يك يا قسمتي از سيستم ايمني ماشين براي مدت کوتاهی (حداکثر 20ثانبه) متوقف گردد (By pass) رعايت موارد زير الزامي است:

الف -كنترل باي پس بايد بصورتي باشد كه از هر طرف قابل اجراء باشد

ب- كليه سيستم هاي ايمني فعال باشد.

ج- بوسيله يك چراغ هشداردهنده (زرد رنگ) اطلاع رساني گردد.

 

ماده 72: وسايل حمل ونقل و انتقال سيلندر ها، تيغه هاي برشي، مواد و تجهيزات بايد داراي قفل بوده تا از حركت ناخواسته جلوگيري نمايد.

 

ماده 73: ماشين برش بايد قبل از هر نوبت كاري، پس از هر بار تعمير، سرويس و تعويض تيغه برشي توسط فرد صلاحيت دار كنترل و بازرسي گردد.

 

ماده 74: به منظور پيشگيري از پرتاب قطعات تيغه هاي برشي در اثر شكستگي بايد از حفاظ هاي ايمن استفاده گردد.

 

ماده 75: بازديد، تنظيم، تعويض، سرويس و نگهداري تيغه هاي برشي بايد توسط افراد صلاحيت دار انجام شود.

 

ماده 76: بالابرهاي تغذيه و تحويل محصول ماشين ها بايد به سيستمي مجهز باشند تا مانع از سقوط آنها گرديده و همچنين از ورود اعضاء بدن به قسمت هاي خطرناك جلوگيري نمايد.

 

ماده 77: نوار انتقال در فرايند چاپ بايد داراي شرايطي باشد كه امكان برخورد افراد با آنها وجود نداشته باشد.

 

ماده 78: نوارها وتجهيزات انتقال نيرو بايد به گونه اي حفاظ گذاري شوند تا در صورت پاره شدن از بروز حوادث جلوگيري نمايد.

 

ماده 79: هنگام تعويض سيلندرها، تيغه هاي برشي و ديگر تجهيزات ماشين ها بايد با استفاده از وسايل ايمن از لغزش و سقوط آنها جلوگيري نمود.

 

ماده 80:  به منظور جلوگيري از توليد گاز ازن درجه حرارت لامپ هاي UV باید کنترل شود.

 

ماده 81: قسمت هاي داغ و خطرناك ماشين ها بايدتوسط علائم هشدار دهنده مشخص گردند.

 

ماده 82: ماشين هايي كه عمل پرس كتاب، فشرده سازي ضايعات چاپ و بسته بندي را انجام مي دهند بايد مجهز به حفاظ هاي ايمن گرديده تا از ورود اعضاء بدن به منطقه خطر جلوگيري نمايند.

 

ماده 83: ماشين برش (گيوتين) بايد داراي كليد دو شستي، حسگرهاي نوري و حفاظ براي قسمتهاي خطرناك باشد.

 

ماده 84: در روش تغذيه دستي ماشين برش بايد داراي مكانيزمي باشد كه عمل برش فقط در يك نوبت انجام گيرد و حركت برشي بعدي تيغه منوط به فرمان مجدد باشد.

 

ماده 85: كارفرما مكلف است نسبت به طراحي فضاي كار، استفاده از مواد، ابزارآلات، تجهيزات و ماشين آلات كه به نحو مناسب در دسترس كارگران قرار مي گيرد مطابق اصول مهندسي فاكتور هاي انساني (ارگونوميك) اقدام نمايد.

 

ماده 86: در ماشين هاي خشك كن كه از سيستم اگزوز به عنوان تهويه ايمني استفاده شود بايد شرايطي فراهم گردد تا هرگونه خطا در سيستم اگزوز منجر به توقف اتوماتيك تغذيه و عملكرد ماشين شود.

 

ماده 87: كليد ها يي كه باعث حركت سيلندر به مقدار محدود مي شود (حركت اينچي) بايد داراي مكانيزمي باشد كه كاربر نتواند از آن بصورت ممتد استفاده نمايد.

 

ماده 88: كليدهاي حركت اينچي بايد در مكاني نصب شود كه كاربر بتواند تمام نقاط خطرناك را مشاهده نمايد.

 

ماده 89: سنسورهاي (حسگر) ماشين ها بايد به نحوي باشد كه امكان صدمه و از كار انداختن آنها ممكن نباشد.

 

ماده 92: در صورت به وجود آمدن نقص در خشك كن هاي بزرگ مانند پارچه و كاشي، تا زمان كاهش دماي خشك كن به دماي پايين و ايمن، باز كردن در و ورود به داخل آن ممنوع است.

 

ماده 91: در قسمت هايي از فرايند چاپ كه از اشعه استفاده مي شود رعايت دستورالعمل هاي شركت سازنده ماشين، آيين نامه هاي مرتبط و همچنين نصب وسايل اعلام خطر و علائم هشدار دهنده الزامي است.

 

ماده 92: تجهيزاتي كه با اشعه كار مي كند بايد داراي حفاظ ايمن باشد تا در صورت بازشدن در آنها سيستم متوقف گردد.

 

ماده 93: قسمتهاي از ماشين يا تجهيزات كه امكان برخورد سر يا اعضاء ديگر بدن با آنها وجود دارد بايد بوسيله مطمئن (پد گذاري) حفاظت گردد.

 

ماده 94: بازوهاي متحرك قسمتهاي گيرنده كاغذ (گريپرهاي كاغذ) بايد داراي حفاظ موثر و ايمن باشد.

 

ماده 95: كارگران شاغل در صنايع چاپ بايد بر اساس ماده 92 قانون كار جمهوري اسلامي اسلامي ايران مورد معاينات پزشكي قرار گرفته، نتايج در پرونده پزشكي آنان ثبت و نگهداري گردد.

 

ماده 96: با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند.

 

ماده 97: مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه برعهده كارفرما بوده و درصورت وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار به دليل عدم توجه وي به الزامات قانوني، مطابق مواد 175 و 176 قانون كار عمل شده و نامبرده مكلف به جبران خسارات وارده به زيان ديدگان مي باشد.

 

آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ.pdf

۵
از ۵
۲۹ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش