آیین نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

ماده 1 -تعاریف اصطلاحات به کاربرده شده دراین تصویب نامه به شرح زیرمی باشد:

الف - محورخط : خطی است فرضی رابط بین مراکزپایه ها درطول خطوط هوایی نیروي برق .
ب – مسیرخط : نواري است اززمین درطول خطوط هوایی انتقال وتوزیع حاصل ازتصـویرهادي هـاي جـانبی خط برروي زمین .
پ – حریم :

1 -حریم درجه یک : دونواراست درطرفین مسیرخط ومتصل به آن کـه عـرض هریـک ازایـن دونواردرسـطح افقی دراین تصویب نامه تعیین شده است .

2-حریم درجه دو: دونواراست درطرفین حریم درجه یک ومتصل به آن فواصل افقی حدخارجی حریم درجـه دوازمحور خط درهرطرف دراین تصویب نامه تعیین شده است .

ت – ردیف ولتاژ: ولتاژاسمی خطوط نیروي برق است .

ث – محدوده شهر: حدودي است که ازطرف انجمن شهریا قائم مقام قانونی آن با تائیدمراجع مندرج درقانون قبل ازتاریخ طرح نهایی هریک ازخطوط نیروي برق براي آن شهرتعیین گردیده است.

تبصره – تاریخ طرح نهایی خطوط نیروي برق ازطرف وزارت آب وبرق یا سازمانهاي اجرایـی آن اعـلام مـی شود.

ج – خطوط هوایی فشارقوي : خطوطی است که داراي ولتاژیک هزارولت وبالاترمی باشد.

چ- خطوط هوایی فشارضعیف : خطوطی است که داراي ولتاژکمترازیک هزارولت می باشد

 

ماده 2-حریم هوایی فشارقوي نیروي برق درخارج محدوده شهرها به دودرجه تقسیم ونسـبت بـه ولتاژهـاي مختلف به شرح زیرتعیین می شود:

الف – حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژیک هزارتابیست هزارولت برابرسه متردرهرطرف مسیرخط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله پنج مترازمحورخط میباشد.

ب - حریم درجه یک خطوط هوایی نیـروي بـرق ردیـف ولتاژسـی وسـه هزارولـت برابـرپنج متردرهرطـرف مسیرخط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله پانزده مترازمحورخط میباشد.

پ - حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژشصت وسه هزارولـت برابرسـیزده متردرهرطـرف مسیرخط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله بیست مترازمحورخط میباشد.

ت - حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژیکصدسی ودو هزارولت برابرپانزده متردرهرطرف مسیرخط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله سی مترازمحورخط میباشد.

ث - حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژدویست وسی هزارولت برابرهفـده متردرهرطـرف مسیرخط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله چهل مترازمحورخط میباشد.

ج - حریم درجه یـک خطـوط هـوایی نیـروي بـرق ردیـف ولتاژچهارصدوپانصـد هزارولـت برابربیسـت متـر درهرطرف مسیرخط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله چهل مترازمحورخط میباشد.

چ - حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژهفتصـدوپنجاه هزارولـت برابربیسـت وپـنج متـر درهرطرف مسیر خط بوده وحدخارجی حریم درجه 2 درهرطرف به فاصله شصت مترازمحورخط میباشد.

تبصره 1-درصورتیکه ردیف هاي ولتاژي درآینده بـین ردیـف هـاي ولتاژمـذکوردراین مـاده بوجودآیـدحریم درجه یک وحریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژآن تعین خواهدشد.

تبصره 2-تعیین وتشخیص ردیف ولتاژازخطوط نیروي برق با وزارت آب وبرق می باشد.

 

ماده 3 -درصورتیکه عبورخطوط هوایی فشارقوي نیروي برق درداخل محـدوده شـهرها بـه تشـخیص وزارت آب وبرق لازم باشدواحداث تمام یاقسمتی ازآن ازنظررعایت فواصل لازم وسایرجهات فنـی وایمنـی بـه شـرح اندازه هاي حریم درجه یک درماده 2 این تصویبب نامه درمعابرعمومی وحریم اماکن ممکن نباشدوایجادخط عرفاموجب سلب استفاده متعارف از املاك اشخاص شودوزارت آب وبرق و موسسات تابع ماده 16 قانون برق ایران اقدام خواهندکرد.

تبصره 1 -درداخل محدوده شهرها فواصلی که براي رعایت ایمنی وسایرجهات فنی خطـوط انتقـال وتوزیـع نیروي برق درنظرگرفته میشودمی تواندمتناسب بافواصل پایـه هـا تاسـی درصـدکمترازمقدارمقرربراي حـریم درجه یک مذکوردرماده 2 این تصویب نامه طبق نظروزارت آب وبرق باشد.

تبصره 2-درموردتوسعه محدوده شهردراراضی واملاك واقع درخارج ازمحدوده ایـی کـه قبلاخطـوط نیـروي برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب وبرق وموسسات وشرکتهاي تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می نمایند لیکن اراضی مشمول حریم درجـه دو بـا تقویـت خـط از حریم خارج می شود.

 

ماده4 -در مسیر حریم درجه یک اقـدام بـه هـر گونـه عملیـات سـاختمانی وایجـاد تاسیسـات مسـکونی و تاسیسات دامداري یا باغ ودرختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعـت فصـلی و سطحی و حفرچاه و قنات وراه سازي وشبکه آبیاري مشروط بر اینکه سبب ایجـاد خسـارت بـراي تاسیسـات خطوط انتقال نگرددبا رعایت ماده 8این تصویب نامه بلا مانع خواهد بود.

تبصره-ایجاد شبکه آبیاري و حفر چاه و قنوات وراهسازي در اطراف پایه هـاي خطـوط نبایـد در فاصـله اي کمتر از سه متر از پی پایه ها انجام گیرد.

ماده5 -در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفع ممنوع می باشد.

ماده6 -در صورتی که در نتیجـه عملیـات تعمیراتـی و بازرسـی خطـوط نیـروي بـرق خسـارتی بـه اعیـان ومستحدثات موجود در ملکی وارد آید وزارت آب وبرق وموسسات وشرکتهاي تابع خسـارت مالـک اعیـانی را جبران خواهند نمود.

ماده7 -در صورتی که اشخاصی بر خلاف مقررات این آیین نامه عملیات یا تصرفاتی در حریم درجـه یـک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند به محض اعلام ماموران وزارت آب وبرق وموسسات وشـرکت هاي تابع عملیات و تصرفات اقدام نمایند.

ماده8 -براي کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور راهسازي،کارهاي کشاورزي،حفر چاه وقنوات،عبور وحمل بار و ماشین آلات ونظایر آن در مسیر وحریم خطوط نیروي برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی به منظور جلوگیري از بروز خطرات جانی و ورود خسارت مالی رعایت شـده و در مـورد حفـر چاه وقنات وراهسازي قبلا از مسوولین عملیات خطوط نیروي برق راهنمایی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گرددو دهر حال نظر وزارت آب وبرق باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.

ماده9 -حریم کابلهاي زیرزمینی که در معابر و راهها گذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل وتـا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود،در موردي که کابل با سایر تاسیسات شهري ازقبیل لولـه کشـی آب وفاضلاب وکابل تلفن ونظایرآن تقاطع نمایداستانداردهاي متداول شبکه هاي انتقال و توزیع یرق بایدرعایت شود.

ماده 10-رعایت حریم واستانداردهاي مصوب خطوط نیروي برق ازطرف کلیه سازمانهاي دولتی بخواهنداقدام به ایجادتاسیسات جدیدي نمایندکه باخطوط نیروي برق تقاطع نمایدیادرحریم آن واقع شوداین عمل باجلب موافقت وزارت آب وبرق ویاموسسات وشرکت هاي تابعه آن انجام می گیرددرمواردي که خطوط جدیـدنیروي برق ازروي تاسیسات موجودتلگراف وتلفن وراه وراه آهن عبـورمی نمایـدحریم واسـتانداردهاي آن موسسـات ازطرف وزارت آب وبرق یاموسسات وشرکتهاي تابعه آن بایدرعایت شودوانجام طرحهاي جدیدباموافقت قبلـی موسسات مربوط خواهدبود.

ماده 11 -به منظوراطلاع صاحبان اراضی واملاك واقع درمسیرخطوط نیروي برق وبالاخص جلب توجه آنـان به اجراي مفادمواد16و 18و19قانون برق ایران وزارت آب وبرق یاموسسات وشرکت هاي تابع ازطریق نشـرآگهی درجرایدمحل یـا الصـاق آگهـی درتابلوشـهرداریهایاتوزیع آن درمسـیرخط بـه طـرق ممکـن یـاپخش آگهـی ازرادیوهاي محلی ویاسایروسایل مقتضی آغازاجراي عملیات طرح خط نیروي برق رااعلام خواهندداشت .

 

دانلود آیین نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش