آئین‌نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

فصل اول

كلیات

ماده1: در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون كار جمهوری اسلامی ایران به مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود كه جهت تأمین حفاظت فنی و صیانت از نیروی كار و منابع مادی كشور و به منظور مشاوره حفاظت فنی و ارائه خدمات ایمنی در محیط كار، براساس این آیین‌نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی پروانه صلاحیت اعطاء نماید.

 

تبصره: چگونگی صدور، تمدید و ابطال پروانه صلاحیت و نحوه فعالیت مشاورین فنی و خدمات ایمنی در گروههای تخصصی مطابق با شرایط تعیین شده در دستورالعمل اجرایی موضوع این آئین‌نامه می‌باشد.

 

ماده2: مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه‌های ایمنی با گرایش‌های تخصصی ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار، ارائه سیستمها و راه‌حلهای ایمنی در محیط كار، ایمنی برق، ایمنی ساختمان، ایمنی معدن و نیز بررسی عوامل زیان‌آور محیط كار با گرایشهای تخصصی بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور فیزیكی و شیمیایی و ارگونومی و ارائه طریق به منظور شناسائی، ارزیابی و كنترل آنها و همچنین پیشگیری و اطفای حریق با گرایشهای طراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق، تست و شارژ كپسولهای آتش‌نشانی و نهایتاً آموزشهای عمومی و تخصصی با گرایش آموزش ایمنی با هدف كاهش حوادث و بیماریهای ناشی از كار و همچنین در زمینه‌های طراحی، ایجاد، نظارت تا مرحله استقرار سیستم مدیریت ایمنی و توسعه آن، مهندسی ایمنی، آموزشهای عمومی و تخصصی سیستمهای مدیریت ایمنی و ارائه خدمات مورد نیاز پس از استقرار سیستم ایمنی فعالیت نمایند.

 

ماده3: اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به امر مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی مبادرت ورزند كه از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار با رعایت مفاد این آئین‌نامه پروانه صلاحیت و تأیید تحصیل نمایند.

 

تبصره: اعتبار پروانه صلاحیت مذكور برای كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در طول مدت تعیین شده منوط به رعایت مفاد این آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه می‌باشد.

 

 

فصل دوم : شرایط عمومی

ماده4: مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی باید دارای محل كار متناسب با نوع فعالیت تعیین شده در پروانه صلاحیت باشند.

 

ماده5: كلیه مسئولیت‌های قانونی ناشی از استفاده از پروانه صلاحیت با اشخاصی است كه پروانه صلاحیت به نام آنان صادر شده است.

تبصره: پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

 

ماده6: پروانه صلاحیت هر یك از مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ابتدا برای یك سال صادر و سپس برای مقاطع زمانی 3 ساله تمدید می‌گردد.

 

تبصره: اشخاص دارای پروانه صلاحیت مكلفند جهت تمدید پروانه صلاحیت، گواهی شركت در دوره‌های مستمر تخصصی، آموزشی و بازآموزی اعلام شده از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار را اخذ نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات انضباطی با آنان رفتار خواهد شد.

 

ماده7: تعرفه صدور و تمدید پروانه صلاحیت براساس قانون (درآمد ـ هزینه) به پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد

 

ماده8: كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موظف به رعایت مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای عالی حفاظت فنی می‌باشند.

 

ماده9: پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی پس از احراز صلاحیت با امضاء رئیس مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار و تائید معاون روابط كار، توسط مركز مذكور صادر می‌گردد.

 

 

 

فصل سوم : شرایط تخصصی

ماده10: تأیید صلاحیت فنی و تخصصی متقاضیان با داشتن شرایط زیر صورت می‌گیرد:

الف: اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عدم سابقه فعالیت در گروههای معاند با نظام

ب: عدم سابقه محكومیت كیفری و سوءپیشینه

پ: دارا بودن كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

ت: دارا بودن مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد یا دكتری در یكی از رشته‌های ایمنی، علوم پایه، فنی و مهندسی و بهداشت حرفه‌ای، حفاظت و بهداشت كار

ث: داشتن سابقه كار مفید در زمینه ایمنی برای مدارك كارشناسی؛ حفاظت و بهداشت كار؛ بهداشت حرفه‌ای؛ مهندسی صنایع با گرایش ایمنی؛ سم‌شناسی و اركونومی 4 سال و برای كارشناسی ارشد 2 سال و برای افرادی كه دارای دكتری در زمینه رشته‌های فوق‌الذكر می‌باشند 1 سال و سایر مدارك كارشناسی 6 سال، مدارك كارشناسی ارشد 4 سال و دكترا 2 سال.

ج: داشتن سلامت جسمانی و روانی لازم منطبق با زمینه كاری.

چ: عدم اشتغال در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی.

ح: قبولی در آزمون‌های مربوطه كه از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار برگزار می‌گردد.
تبصره1: آزمون‌های اخذ شده از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار به‌صورت تئوری و عملی خواهدبود.
تبصره2: مشاورین حفاظت فنی ایمنی كه جهت تمدید پروانه اقدام می‌نمایند در صورت گذراندن دوره‌های بازآموزی برگزار شده توسط مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار نیاز به شركت در آزمون مجدد ندارند.

 

تبصره3: متقاضیان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی می‌توانند در صورت پذیرفته شدن در آزمونهای مختلف در كلیه زیر گروههای تخصصی ده‌گانه مربوطه كه در دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذكر شده است، پروانه صلاحیت را تحصیل نمایند.

 

خ: بازرسان كار و كارشنان مركز تحقیقات غیرشاغل (بازنشسته، مستعفی و بازخرید خدمت) وزارت كار و امور اجتماعی (بنا به تقاضای شخصی) بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی به‌شرط دارا بودن حداقل 10 سال تجربه كار مستمر یا 15 سال غیرمستمر از شركت در آزمون معاف می‌باشند.

 

 

فصل چهارم :رسیدگی به تخلفات و عملكرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

ماده11: رسیدگی به تخلفات مشاورین حفاظت فنی و خدمات با مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كارمی‌باشد.


ماده12: اهم موارد قابل رسیدگی به شرح زیر می‌باشد: الف ـ عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های ایمنی وزارت كار و امور اجتماعی. ب ـ هرگونه سوءاستفاده از پروانه صلاحیت و موقعیت شغلی. ج ـ عدم همكاری با بازرسان اعزامی از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار و بازرسان كار.دـ شكایات طرف قرارداد مشاورین مذكور.

 

ماده13: عدم رعایت هر یك از مقررات این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی و هرگونه سوءاستفاده از پروانه صلاحیت برحسب مورد موجب تذكر كتبی، درج در پرونده مشاور، تعلیق مجوز صلاحیت و ابطال آن می‌گردد. چنانچه هر یك از موارد مذكور واجد جنبه‌های جزایی باشد، مراتب به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهدگردید.

 

ماده14: كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موجود كشور موظفند از تاریخ تصویب وضعیت خود را با این آیین‌نامه تطبیق دهند.

 

آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی.pdf

۵
از ۵
۳۱ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش