آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

 

 

ماده 1 ـ تعاریف
الف ـ مولد بخار یا دیگ بخار به دستگاه یا محفظه بسته ای اطلاق میشود که در آن بخار با فشار بیشتر از فشار هوای خارج تولید میگردد.
ب ـ مولد بخار با فشار قوی متوسط به آن نوع از مولدهای بخار اطلاق میشود که در آن حد اعلای فشار موثر مجاز بیش از یک کیلو گرم بر سانتیمتر مربع (پانرده پاوند بر اینچ مربع) باشد.
ج ـ مولدهای بخار با فشار ضعیف منحصرا به آن قسم از مولدهای بخار اطلاق میگردد که فشار موثر مجاز آن از یک کیلو گرم بر سانتیمتر مربع (پانزده پاوند بر اینچ مربع ) تجاوز ننماید.
د ـ دیگهای اب گرم به آن نوع از دستگاههای گرم کننده اب اطلاق میگردد که فشار موثر داخلی آن از 10 کیلوگرم بر سانتمتر مربع (150 پاوند بر اینج مربع) تجاوز نکند و یا در صورت فشار بیشتر درجه حرارت اب از 120 درجه سانتیگراد (250 درجه فار نهایت ) بیشتر نباشد در هر حال نباید در آن بخار اب تولید شود.
هـ ـ مقصود از فشار موثر داخلی یکدستگاه تحت فشار اضافه داخل آن نسبت به هوای خارج می باشد.
و ـ واحدهای اندازه گیری فشار در مولدهای بخار و دیگهای اب گرم عبارتند از : اتمسفر (کیلو گرم بر سانتیمتر مربع ) پاوند بر اینچ مربع ـ بار و نیوتن بر میلیمتر مربع

 

فصل اول ـ اصول کلی
بخش یک ـ چگونگی ساختمان

ماده 2 ـ مولد بخار و لوازم مربوطه باید طوری طرح و ساخته شود که اولا برای کار مورد نظر مناسب باشد و ثانیا دارای مقاومت کافی در مقابل فشارهای داخلی که تحت آن قرار خواهد گرفت باشد.

 

ماده 3 ـ علاوه بر مولد بخار ، لوازم و اتصالات مربوطه نیز باید از مصالح مناسب و مرغوب و بدون عیب وبا وزن و ضخامت کافی بر طبق مشخصات فنی و استانداردهای شناخته شده و معتبر ساخته شده باشد.

 

بخش 2 ـ لوحه شناسایی
ماده 4 ـ هر مولد بخار باید دارای لوحه فلزی نصب شده شامل اطلاعات زیر باشد:
الف ـ نام موسسه سازنده.
ب ـ شماره ردیف موسسه سازنده
ج ـ سالی که ساخته شده است.
د ـ حداکثر فشار موثر مجاز
هـ ـ فشار ازمایش هیدرواستاتیک .
و ـ استانداردی که دیگ اب گرم یا مولد بخار براساس آن ساخته شده است.
ز ـ نوع سوخت.

 

ماده 5 ـ لوحه شناسایی باید در جلو دیگ و یا در محلی که بسهولت قابل رویت باشد نصب گردد و علاوه بر این مشخصات مندرج در لوحه شناسایی باید در محل مناسب دیگری نظیر اطراف دریچه ادم رو ، حک گردد.

 

بخش 3 ـ مدارک و مشخصات مولد بخار
ماده 6 ـ هر مولد بخار باید دارای گواهینامه ای که شامل کلیه مدارک و مشخصات فنی که از طرف سازنده بکار رفته و همچنین محاسبات فنی و ابعاد و اطلاعاتی که با لوحه شناسایی تطبیق نماید باشد.

 

ماده 7 ـ گواهینامه مذکور در ماده 6 باید شامل کلیه ازمایش هایی (مخرب و غیر مخرب)که در حین ساختمان مولد بخار روی مصالح و خود آن بعمل امده است، باشد.
 

ماده 8 ـ گواهینامه مذکور باید در تمام مدت در کارخانه نگهداری و در صورت مطالبه بازرسان کار ارائه گردد.

 

بخش 4 ـ بازرسی
ماده 9 ـ مولد بخار باید از داخل و خارج بوسیله بازرسان بصیر که از طرف مقام صلاحیتدار اجازه داشته باشند بترتیب زیر بازرسی گردد :
الف ـ بعد از تصویب و قبل از انکه بکار انداخته شود.
ج ـ پس از هر نوع تعمیر اساسی یا تجدید ساختمان و قبل از راه اندازی مجدد.
د : منظم در فواصل کمتر از 12 ماه.

 

ماده 10 ـ هر موقع که از طرف مقام صلاحیتدار دستور بازرسی داخل مولد بخار صادر شود مالک یا بهره بردار موظف است برای موعد تعیین شده دستگاه را تخلیه و سرد باز و شستشو نماید.
 

ماده 11 ـ در مورد مولدهای بخار با اجاق داخلی لازم است برای تسهیل عمل بازرسی قطعات شبکه و همچنین مقداری از اجرهای نسوز دور دهانه و قطعات دیگری که مزاحم بازرسی مورد نظر باشد برداشته شود.
 

ماده 12 ـ برای ازمایش آب سرد (هیدروستاتیک) فشار ازمایش نباید از یک برابر و نیم حداکثر موثر مجاز مولد بخار تجاوز نماید و این ازمایش طبق ترتیباتی که از طرف مقام صلاحیتدار داده میشود باید صورت گیرد.
علاوه بر ازمایش هیدوستاتیک لازمست قسمت هایی که در انها قطعات تقویتی جوشکاری شده و در ازمایش فوق معایب انها معمولا ظاهر نمیگردد از طریق سوراخ هایی که به این منظور در قطعات تقویتی تعبیه گردیده ازمایش لازم بعمل اید.

 

ماده 13 ـ برای ازمایش هیدروستاتیک لازم است سوپاپ های اطمینان برداشته شده و محل انها بوسیله در پوش با مقاومت کافی مسدود گردد.
 

ماده 14 ـ پس از ازمایش اب سرد طبق ماده 12 باید مجددا سوپاپهای اطمینان را سوار نموده دستگاه را با فشار عادی مربوطه برای مطمئن شدن از صحت کار سوپاپهای اطمینان ازمایش نمود.
 

ماده 15 ـ چنانچه در اثر بازرسی معلوم گردد که بکار انداختن دستگاه اطمینان بخش نیست و یا انکه دستگاه مجهز به لوازم حفاظتی کامل نبوده و یا این لوازم بنحوه صحیح تنظیم و ترتیب داده نشده تا زمانیکه نقائص فوق الذکر مرتفع نگردد بکار انداختن دستگاه ممنوع خواهد بود.
 

ماده 16 ـ در صورتیکه در ضمن بازرسی معایب و فرسودگیهایی مشاهده گردد که احتمال انفجار دستگاه برود لازم است فشار مجاز دستگاه را به حد کافی تقلیل دهند تا از امکان خط احتمالی جلوگیری شود و این قبیل فشار باید با رعایت مدت کارکرد و میزان فرسودگی دستگاه تعیین گردد.
 

ماده 17ـ نکاتی که در حین بازرسی باید رعایت شوند عبارتند از:
الف ـ استداد شعله باید در محور کوره قرار گیرد.
ب ـ دستگاههای تنظیم کننده سطح اب در وضعیت پآئین و بالا باید به نحوه مطلوب عمل نماید.
ج ـ حصول اطمینان از احتراق کامل.
د ـ حصول اطمینان از صحت کار کلیه سیستمهای خودکار.
هـ ـ انجام سایر ازمایشهای ضروری.

 

ماده 18 ـ ولتاژ چراغ های الکتریکی دوره گرد یا ابزارهای برقی دستی که برای بازرسی یا تعمیرات مولد بخار بکار برده میشود نباید از 25 ولت تجاوز کند ( به استثنای دستگاه جوشکاری الکتریکی ).

 

فصل دوم
مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی
بخش یک ـ مرکز تولید بخار (دیگخانه)

ماده 19 ـ مرکز تولید بخار با فشار قوی و متوسط لازم است در محل جداگانه ای بفاصله لااقل سه متر از بناهای دیگر بوده و با مصالح غیر قابل اشتغال ساخته شده باشد. محل مذکور و نحوه نصب مولد بخار باید قبلا به تایید مقام صلاحیتدار رسیده باشد.

 

ماده20 ـ بالا و اطراف مولد بخار لازم است دور از مواد سوختنی بوده و هیچگونه استفاده ای برای گذاردن و انبار کردن اشیاء از آن بعمل نیاید.
 

ماده 21 ـ چنانچه در مجاورت مرکز تولید بخار محلی باید که در آن مواد قابل انفجار و یا سریع الاشتغال بهر نحوی وجود داشته و یا تولید شود لازم است دیوار حد فاصل دو قسمت کامل و مقاوم و بدون هرگونه منفذ و معتبر و بریدگی باشد.
 

ماده 22 ـ در دیگخانه و همچنین در محلهای زیر اب ـ خاکستردان و معابر لوله های بخار تحت فشار و هر محل دیگری که خطر محصور شدن کارگران هنگام انفجار دستگاهها در بین باشد لازم است لااقل دو راه خروج بدون هرگونه مانع وجود داشته باشد.
 

ماده 23 ـ برای دسترسی مطمئن و راحت به شیرها و ستونهای ابنما و وسایل تنظیم و سایر متعلقات مولد بخار لازمست سکوهاـ راهروها و پلکانهایی ساخته شده باشد که از فلز یا مصالح غیر قابل اشتغال بوده و خطر لغزیدن کارگران در انها وجود نداشته باشد.
 

ماده 24 ـ سکوهای راهرو که در بالا و یا کنار یکدسته مولد بخار ساخته شده باشد لازم است دارای لااقل دو پلکان باشد که حتی الامکان از یکدیگر دور باشند.
 

ماده 25 ـ دیگخانه باید بقدر کافی وسیع و مرتفع باشد و برای سهولت نصب و عمل شیرها و وسایل اطمینان و منضمات لازم است سقف آن لااقل 15 سانتی متر از بالای مرتفع ترین شیر و منضمات آن بلندتر و نیر 80/1 متر از کف مرتفع ترین سکوهای راهرو بالاتر باشد.
 

ماده 26 ـ چاله کانال معبر لوله ها و محل خاکستر و غیر لازم است پوشیده یا بوسیله پاگیر کوتاه و نرده های فلزی محکم با ارتفاع مناسب محصور شود.
 

ماده 27 ـ پی ریزی و پایه سازی و قطعات تکیه گاه مولدهای بخار باید طوری محاسبه و ساخته شده باشند که اولا در مقابل فشار حاصل از حداکثر وزن دستگاه هنگام ازمایشهای اب سرد و همچنین کشش و فشارهای مربوط به انبساط و انقباض حرارتی مقاومت نماید. ثانیا طور به یکدیگر مرتبط و متصل شده باشند که وضع نسبی انها محفوظ بماند. ضمنا برای دیگهای افقی با طول زیاد استفاده از غلطک در زیر پایه های یکی از دو سردیگ جهت سهولت عمل انبساط و انقباض و جلوگیری از تغییر حالت ضروری است.
 

ماده 28 ـ چنانچه مولد بخار روی پایه و تکیه گاههای فولادی سوار شده باشند پایه ها و تکیه گاهها باید طوری ترتیب داده و یا عایق شوند که گرمای کوره نتواند مقاومت انها را تقلیل دهد.
 

ماده 29 ـ طرز نصب لوله های مولد بخار باید طور باشد که با پیش بینی نمودن غلاف ها و بست های فراخ عمل انقباض و انبساط لوله ها به اسانی صورت گیرد.
 

ماده 30 ـ پایه های مولدهای بخار ایستاده می بایستی بوسیله قطعات فولادی به زمین مهار شده باشند.
 

ماده 31 ـ بدنه ابگیر مولدهای بخار لازم است لااقل 30 سانتی متر با زمین فاصله داشته و زیر آن قابل بازدید باشد.

 

بخش دوم ـ دریچه های بازدید و انفجار
ماده 32 ـ کلیه مولدهای بخار و متعلقات انها می بایستی بر حسب مورد ازمایش و نظافت باشند ( به استثنای بعضی انواع مخصوصی که احتیاج به چنین دریچه هایی ندارند.)

 

ماده 32 ـ دریچه های ادم و لازم است دارای وسعت کافی و لااقل به اندازه های زیر باشد:
اقطار به 30 و 40 سانتیمتر برای دریچه های بیضی شکل و قطر 40 سانتی متر برای دریچه های دایره ای شکل .

 

ماده 34 ـ دریچه های دست رو باید دارای ابعاد کافی برای دخول یکدست بوده و لااقل به اقطار 90 میلیمتر باشد.
 

ماده 35 ـ درب اتشخانه هایی که بوسیله دست تغذیه می شوند و کوچکترین بعد اجاق انها 60 سانتی متر یا بیشتر است باید دارای شکل مناسب و اندازه کافی جهت ریختن سوخت عملیات مربوطه بوده و ابعاد آن کمتر از اندازه های زیر نباشد:
30 سانتیمتر در 40 سانتی متر برای دریچه های بیضی شکل و مستطیل و 40 سانتی متر قطر برای دریچه های مدور.

 

ماده 26 ـ دریچه های بازدید و اتشدان در مولدهای بخار که در ارتفاع کمتر از دو متر از کف دیگخانه یا از سطح کار نصب شده و معمولا در موقع روشن بودن مولد از انها استفاده می شود لازم است از خارج به داخل باز شود.
روشن بودن مولد از انها استفاده میشود لازم است از خارج به داخل باز شود.

 

ماده 37 ـ اتشخانه مولدهای بخار با سوخت مایع ـ پودر ذغال و یا گاز لازم است دارای یک یا چند دریچه انفجار در بالاترین نقطه فضای احتراق باشد و چنانچه دریچه در ارتفاع کمتر از دو متر از کف یا سطح کار قرار گرفته باشد لازم است جلو آن حائل های سپر مانند برای حفاظت کارگران نصب نمایند.

 

بخش 3 ـ سوپاپهای اطمینان
ماده 38 ـ هر مولد بخار باید لااقل مجهز بیک سوپاپ اطمینان با رعایت شرایط زیر باشد :
الف ـ روی بدنه آن نصب شود.
ب ـ مستقیما و بلاواسطه به دیگ مربوط باشد.
ج ـ مابین آن و مولد بخار و همچنین پس از آن تا دهانه خروج بخار هیچگونه مانع و شیر دیگری قرار نگیرد.

 

ماده 39 ـ سوپاپ یا سوپاپهای اطمینان باید جمعا بتوانند مقدار بخار اضافی را در حداکثر بار براحتی تخلیه نمایند.
 

ماده 40 ـ جنس نشیمن و صفحه سوپاپهای اطمینان باید از مواد مناسبی که در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاومت دارند ساخته شده و نشیمن مزبور طوری به بدنه سوپاپ محکم شده باشد که کنده شدن آن ممکن نباشد.
 

ماده 41 ـ سوپاپهای اطمینان باید با رعایت شرایط زیر ساخته و نگهداری شوند.
الف ـ خرابی بعضی از قطعات مانع خروج ازاد کامل بخار اضافی از سوپاپ نگردد.
ب ـ در اثر عمل سوپاپ هیچگونه ضربه ای که مزاحم برای خود سوپاپ یا مولد باشد ایجاد نگردد.
ج ـ صفحه سوپاپ روی نشیمن بچرند.

 

ماده 42 ـ سوپاپ های اطمینان باید :
الف ـ بطور روان و بدون ضربه کار کند.
ب ـ پلمپ گردیده یا بطریقی حفاظت شود که اشخاص غیر مجاز نتوانند آن را از تنظیم خارج نمایند.
ج ـ مجهز به وسائل لازم برای برداشتن آن در مواقع ازمایش مولد باشد.

 

ماده 43 ـ دهانه های تخلیه بخار سوپاپ های اطمینان و یا منتهی الیه لوله تخلیه انها باید به ارتفاع کافی و بالاتر از محل کار کارگران قرار داده شده باشد بطوریکه ارتفاع انها از کف زمین یا سکو کمتر از سه متر نباشد.
 

ماده 44 ـ چنانچه برای تخلیه بخار لوله ای به قسمت خروجی سوپاپ های اطمینان متصل شود باید:
الف ـ سطح مقطع داخلی لوله کمتر از سطح مقطع دهانه خروجی سوپاپ های اطمینان نباشد.
ب ـ دارای مجرای فاضل اب باز به منظور تخلیه ازاد بخارهای تقطیر شده و جلوگیری از جمع شدن آب بروی سوپاپ اطمینان باشد.

 

ماده 45 ـ وقتی که خفه کن روی سوپاپهای اطمینان بکاربرده شده لازم است :
الف ـ دارای مقطع خروجی کافی باشد تا فشار مخالفی که ایجاد میکند مزاحم عمل صحیح سوپاپ اطمینان نگردد.
ب ـ طوری ساخته شود که معبر بخار در نتیجه رسوبات حاصله تنگ نشود.
ج ـ صدای خروج بخار بسهولت بگوش متصدی دیگ برسد.

 

ماده 46 ـ بخار داغ کن (سوپر هیتر) هائیکه مجزا از مولد بخار نصب شده باشند لازم است مجهز به یک یا چند سوپاپ اطمینان نزدیک دهانه خروجی باشند . چنانچه بخار داغ کن بلافاصله متصل به لوله رابطی (کلکتور ) بوده و جریان دائم بخار در آن بر قرار باشد ممکن است سوپاپ های اطمینان را در هر نقطه از کلکتور قرار دهند.
 

ماده 47 ـ چنانچه مولد بخار دارای پیش گرم کن اب (اکونومایرز) باشد لازم است این قسمت نیز مجهز به یک سوپاپ اطمینان طبق شرایط ( مواد 39 و 40 ) باشد.

 

بخش 4 ـ شیرهای قطع جریان بخار
ماده 48 ـ در مسیر هر لوله انشعاب بخار از مولد بخار باید شیرهای سد کننده بخار وجود داشته باشد که حتی المقدور در دسترس نصب شده باشد (باستثنای انشعابات دریچه اطمینان و بخار خشک کن).

 

ماده 49 ـ شیرهای سد کننده اصلی مولد بخار باید مجهز به وسایل فرمان سریع و مناسب طبق شرایط زیر باشد:
میله شیرهای مذکور باید به میزان کافی طویل باشند به نحویکه بتوان از داخل دیگ خانه و یا خارج آن شیر را با وسایل مکانیکی (چرخ دنده و زنجیر) باز و بسته نمود و در صورتیکه باز کردن و بستن شیرهای فوق الذکر از خارج و از فاصله دور فرمان داده شود (تله کماند ) باید یک وسیله دستی نیز به این منظور در محل محفوظ پیش بینی شود تا در موقع از کار افتادن دستگاه تله کماند مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده 50 ـ موقعی که دو یا چند مولد بخار به یک لوله اصلی متصل باشند باید روی لوله انشعاب اصلی مولد بخاریکه دریچه ادم رو دارد و شیر سد کننده قابل قفل کردن که بین انها یک قطره گیر نصب شده وجود داشته باشد لوله فاضل اب قطره گیر باید دارای مقطع کافی بوده و جریان اب در آن ازادانه انجام گرفته و قابل رویت باشد.
 

ماده 51 ـ در هر مورد که بعد از شیر سد کننده خطر تقطیر بخار وجود داشته باشد باید یک قطره گیر با لوله فاضل اب مناسب نصب گردد.

 

بخش 5 ـ لوله های منبع اپ پرکن مولدهای بخار
ماده 52 ـ قطر لوله های اتصال مولدهای بخار به منبع اب پرکن های مربوطه نباید از 25 میلیمتر (یک اینچ) کمتر باشد و لازم است مسیر آن حتی المقدور کوتاه و مستقیم گرفته شود.

 

ماده 53 ـ در مولدهای بخار افقی لوله دار با برگشت شعله لازم است لوله هایی که بخار را از مولد به بالای منبع اب پرکن می برد از روی استوانه دیگ و یا از بالای صفحه های جلو و عقب استوانه گرفته شود و لوله ای که اب را از منبع اب پرکن به مولد می رساند لااقل پانزده سانتی متر پآئین تر از محور استوانه وارد شود.
 

ماده 54 ـ در مولدهای بخار با اجاق داخلی ورود اب باید در
نقطه ای که لااقل 15 سانتی متر زیر پآئین ترین سطح اب یا نزدیک آن باشد بعمل اید.و در هر حال بیش از 45 سانتیمتر بالاتر از سقف اتشخانه باشد.

 

ماده 55 ـ در هر جا که خم یا زانویی در لوله های ابرسان وجود داشته باشد لازم است برای سهولت تنظیف و گرفتن حجم اب بجای زانو ، چهار راه یا سه راه بکار برده شود.
 

ماده 56 ـ منبع های اب پرکن لازم است مجهز به یک شیر زیر اب (تخلیه) که با لوله به محل مناسبی منتهی میشود باشد.
 

ماده 57 ـ روی لوله های اتصال مابین مولد بخار و منبع اب پرکن هیچگونه انشعابی به غیر از انچه ذیلا گفته می شود مجاز نیست .
تنظیم کننده بخار ـ تنظیم کننده تغذیه اب ـ زیر آب ـ فشار سنج و وسائلی که مانع فرار فوق العاده اب یا بخار شود.

 

بخش 6 ـ فشار سنج
ماده 58 ـ هر مولد بخار لازم است مجهز به یک فشار سنج بخار بوده و در محلی نصب شود که :
الف ـ محفوظ از لرزش باشد
ب ـ وضع آن براحتی قابل تنظیم باشد.
ج ـ قرائت آن از محلی که معمولا متصدی دستگاه در مقابل یا در پهلوی مولد می بایست اسان و بدون مانع باشد.

 

ماده 59 ـ اتصال فشار سنج های بخار باید به قسمت بخار مولد یا لوله اتصال بخار منبع اب پرکن بوسیله یک سیفون به مشخصات ذیل بعمل اید :
الف ـ قطر کافی بطوریکه لوله فشار سنج همیشه مملو از اب باشد.
ب ـ جدا کردن آن از دستگاه میسر نباشد مگر :
1 ـ بوسیله یک شیر سماوری دسته داری که دسته آن در موقع باز بودن شیر بموازات لوله رابط قرار گیرد.
2 ـ در مورد مولدهای بخار با فشار 35 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا بیشتر بوسیله یک شیر فلکه ای کشویی یا سوپاپی .

 

ماده 60 ـ صفحه مدرج فشار سنج باید دارای مشخصات زیر باشد :
الف ـ اندازه صفحع و حروف و علامات انطوری باشد که تقسیمات ارقام و عقربه براحتی لااقل از فاصله چهارمتری برای شخصیکه دید طبیعی دارد قابل تشخیص باشد.
ب : لااقل برای فشار معادل یک برابر و نیم و بلکه دو برابر فشار مجاز مولد بخار ساخته و مدرج شده باشد و صفحه مربوطه طوری نصب گردد که عقربه در موقع کار عادی در وضع قائم قرار گیرد.
ج ـ حداکثر فشار مجاز به رنگ قرمز روی صفحه مدرج نشان داده شود.

 

ماده 61 ـ کلیه فشار سنجهایی که در مرکز یا دیگ خانه نصب میشوند از یک نوع و دارای صفحات متحد الشکل باشند.
 

ماده 62 ـ هر مولد بخار باید دارای محل انشعاب مخصوص جهت یک فشار سنج ازمایشی با شیر قطع کننده باشد بدین منظور :
روی مولد بخار یک شیر سه راه گذشته می شود که روی یک انشعاب آن فشار سنج اصلی ورودی انشعاب دیگر شیر قطع کننده برای نصب فشار سنج ازمایشی قرارداده میشود.

 

بخش 7 ـ وسائل اب نما
ماده 63 ـ هر مولد بخار باید دارای یک یا ترجیحا دو اب نما باشد و در این اب نماها مراتب و شرایط زیر رعایت شود .
الف ـ طوری قرار گیرد و یا با وسایلی مجهز شود که به سهولت توسط متصدی مربوطه قابل روئت باشد.
ب ـ در بالا و پآئین دارای شیر زود بند باشد که بسهولت بتوان در صورت شکستن شیشه آن را از روی زمین بست.
ج ـ مستقیما به بدنه مولد بخار توسط لوله هایی که قطر داخلی انها کمتر از 12 میلیمتر (یک دوم اینچ) نباشد متصل گردد.
د ـ مجهز به شیر تخلیه بوده و فاضلاب آن در محلی بدون خطر هدایت شود.
هـ ـ مجهز به شیشه مسلح یا حفاظت مناسب دیگری باشد تا کارگران را در صورت شکستن شیشه و پرتاب ذرات آن و یا خارج اب و بخار داغ حفظ نماید بدون انکه موجب اشکال خواندن و دیدن سطح اب گردد.
ز ـ لازم است حد مجاز سطوح پآئین و بالای اب توسط
علامت هایی روی لوله اب نما مشخص گردد.

 

ماده 64 ـ اب نماها باید طوری نصب و مستقر گردد که چنانچه سطح اب در پآئین ترین نقطه قابل رویت برسد هنوز اب به میزان کافی در دیگ برای جلوگیری از خطرات احتمال وجود داشته باشد.

 

بخش 8 ـ شیرهای کنترل سطح اب
ماده 65 ـ الف : مولد بخار باید لااقل مجهز به سه شیر کنترل سطح اب باشد و این شیرها در همان ارتفاع حدفاصل قسمت تحتانی و فوقانی شیشه اب نماها نصب شده باشند.
ب : وقتی که مولد بخار مجهز به دو اب نما با اتصلات مستقل بوده و فاصل افقی انها از یکدیگر کمتر از هفتاد سانتیمتر نباشند در این صورت نصب شیرهای کنترل سطح اب اختیاری خواهد بود.
ج : شیرهای کنترل سطح اب برای مولدهایی که مجهز به سیستم کنترل خودکار سطح اب می باشند و همچنین مولدهای کوچک و کمتر از 120 لیتر حجم لزومی ندارد ولی این قبیل مولدها باید مجهز به یک شیر ازمایشی در پآئین ترین سطح مجاز اب باشند بطوریکه هر وقت باز کنند اب از آن جاری شود.
د ـ مولدهای بخار نوع لکوموتیو که بیشتر از 90 سانتی متر قطر نداشته باشند و همچنین برای مولدهای بخار از نوع اجاق داخلی و لوله عبور دود افقی که سطح حرارتی انها از 5 متر مربع متجاوز نباشد فقط دو شیر کنترل سطح اب لازم است.

 

ماده 66 ـ شیرهای کنترل سطح اب که بالاتر از سطح زمین و یا محل و دورتر از دسترس واقع شده اند باید مجهز به وسایل زیر باشند :
الف ـ دسته یا زنجیری که بطور دائم به انها متصل بوده و بتوان شیرها را از پئین باز و بسته نمود.
ب ـ وسائل مناسب برای حفاظت کارگر در مقابل ریزش اب یا بخار در حین باز کردن انها.

 

بخش 9 ـ فشنگ فوزیبل
ماده 67 ـ فشنگهای فوزیبل مولد بخار که بعنوان وسیله اضافی برای اعلام خطر کم شدن سطح اب بکار میرود باید در فواصلی که از 12 ماه تجاوز نکند تعویض گردد و پوسته فشنگ نباید مجددا مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده 68 ـ درمولدهایی که فشار انها از 17/5 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع زیادتر باشد نباید فشنگ فوزیبل بکار برد.
 

ماده 69 ـ فشنگهای فوزبیل در مولدهای بخار که با اتش کوره عمل میکنند باید در بالاترین نقطه کوره که در معرض حرارت مستقیم باشند نصب گردند.
 

ماده 70 ـ در صورتیکه در مولدهای بخار فشنگ فوزیبلی بکار رود که با بخار عمل میکند باید این فشنگ در همان سطحی قرار گیرد که معمولا فشنگ فوزیبل اتشی نصب میشود.

 

بخش 10 ـ سیستم کنترل خودکار سطح اب
ماده 71 ـ مولدهایی که بعد از تصویب این آئین نامه ساخته و نصب می شوند باید مجهز به دو دستگاه سیستم خودکار (الکتریکی یا الکترونیکی ) کنترل سطح اب باشد بطوری که بتوانند مراحل زیر را کنترل نمایند.
الف : روشن کردن پمپ تغذیه جهت تامین کمبود اب و خاموش کردن آن بعد از تامین اب لازم.
ب : در صورتیکه پمپ تغذیه اب روشن نشده و سطح اب مولد از حد بخار پآئین ت برود مشعل قطع گردد.
ج : چنانچه پس از قطع سوخت با هم پمپ عمل ننماید منجر به قطع و خاموش نمودن کل سیستم مشعل گردد.
بخش 11 ـ زیر اب یا لوله های تخلیه مولدهای بخار

 

ماده 72 ـ هر مولد بخار باید حداقل مجهز به یک لوله تخلیه یا زیر اب باشد که به پآئین ترین سطح اب دیگ مربوط بوده و روی آن یک شیر نصب شود تا بوسیله تمام اب دیگ را خارج نمود.
 

ماده 73 ـ در صورتیکه چند مولد بخار در یک محل نصب شده باشند و لوله های تخلیه انها یه بک مجرای مشترک متصل باشد هر یک از لوله های تخلیه دیگ ها باید مجهز باشد به :
دو شر که به اهستگی باز شود.
یا یک شیر اهسته و یک شیر تند بازشو.
یا یک شیر تخلیه که توسط کلید مخصوص بازو بسته شود و این کلید یگانه کلید تمام شیرهای تخلیه مولدها بوده تا فقط موقعیکه شیر بسته باشد بتوان کلید را برداشت.

 

ماده 74 ـ شیرهای زیرین لوله های تخلیه در مولد بخار باید از هر گونه مانع یا حفرهایی که امکان جمع شدن روسوبات را دارد و مانع جریان گردد عاری باشد.
 

ماده 75 ـ وقتیکه لوله های تخلیه مولدهای تخلیه مولدهای بخار در معرض حرارت مستقیم کوره قرار گیرد باید انها را بوسیله مواد نسوز طوری عایق نمود که در ضمن به آسانی قابل بازرسی باشد.
 

ماده 76 ـ محل ریزش اب لوله های تخلیه مولدهای بخار باید طور انتخاب گردد که خطری برای کارگران نداشته باشد و همچنین لوله های تخلیه نباید به فاضلاب مستراح مربوط گردد مگر انکه قبلا از مخازن تخلیه مولد بخار عبور داده شود.
 

ماده 77 ـ در صورتیکه مخازن تخلیه برای مولدهای بخار بکار رود این مخازن باید دارای وسائل زیر باشد.
الف ـ لوله های هواکش که شیر یا سوپاپی نداشته و سطح مقطع آن طور باشد که از زیاد شدن فشار در مخزن جلوگیری نماید .
ب ـ مخزن طوری نصب گردد که کلیه قسمتهای آن را بتوان بسهولت بازرسی کرد.

 

بخش 12 ـ ابرسانی مولدهای بخار
ماده 78 ـ در صورتیکه تغذیه مولدهای بخار تماما از بخار تقطیر شده بعمل نیاید لازم است برای تامین کمبود از ابهای مناسبی که سبک و تصفیه کرده باشند مصرف نمایند تا از خوردگی جدار مولدهای بخار و ایجاد رسوب جلوگیری شود. همچنین می بایستی در مولدهای بخاری که از اب تقطیر شده و برگشتی استفاده میگردد در مسیر تغذیه اب به دیگ دستگاه جذب گازهای محلول در اب نصب گردد.

 

ماده 79 ـ انتهای لوله های ابرسانی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ طوری نصب شود که اب ورودی در هیچ حال مستقیما به سطوحی که در معرص تشعشع اتش یا تماس با گاز در درجات حرارت زیاد می باشند برخورد ننمایند و همچنین این برخورد نزدیک به اتصلات پرچ (یا جوش) شده پوسته کوره یا اتصالات پرچ (یا جوش) شده جدار دیگ صورت نگیرد.
ب ـ در صورت لزوم موانع سپر مانندی برای انحراف جریان اب از اتصالات پرچ ( یا جوش) شده تعبیه نمایند.

 

ماده 80 ـ لوله های ابرسانی مولدهای بخار باید به یک شیر یک طرفه ( یا سوپاپ سد کننده ) مجهز بوده و بین آن و مولد بخار شیر دیگری نصب گردد.
 

ماده 81 ـ در صورتیکه تعداد و یا چند مولد بخار از منبع مشترکی اب بگیرند هر یک از انشعابات لوله های ابرسانی نیز باید دارای شیری باشند که بین شیر کنترل یک طرفه و منبع ابرسانی نصب شده باشند بنحوی که مانع جریان اب از مولدی به مولد دیگر گردد.
 

ماده 82 ـ وقتی که مولدهای بخار مجهز به دو دستگاه ابرسانی باشند باید برای هر یک از انها شرایط مندرج درمواد 78 تا 81 رعایت شود.
 

ماده 83 ـ وقتی که پیش گرم کن و یا دستگاه های دیگر گرم کننده اب ورودی مستقیما بدون واسطه یک شیر متصل به مولد بخار باشد در این صورت شیرهای کنترل یک طرفه باید قبل از پیش گرم کن و یا گرم کننده اب نصب گردد.
 

ماده 84 ـ در مواردیکه دستگاه گرم کننده اب از نوع روباز بوده و یا بخارهای خروجی یک ماشین بخار گرم شود لازم است یک وسیله جدا کننده روغن روی لوله خروج بخار ماشین نصب شود تا مانع اختلاط روغن با اب گردد.
 

ماده 85 ـ مولدهای بخاریکه بیش از 25 متر مربع سطح حرارتی دارند باید لااقل دارای دو دستگاه ابرسانی مجهز به وسائل محرک مستقل باشند که دبی هر یک از انها معادل دو برابر قدرت تبخیر مولد بوده باشد.
 

ماده 86 ـ در واحدهایی که از مولد بخار استفاده می نمایند لازم است ازمایشها و کنترلهای لازم را روی اب مصرفی و اب تصفیه شده خروجی دستگاه سختی گیر و نیز اب داخل دیگ مستمرا بعمل اورده و نتیجه در فرمهای مخصوص مولدهای بخار ضبط و نگهداری شود.
 

ماده 87 ـ براساس ازمایشات فوق باید مواد شیمیایی لازم طبق نظر متخصصین در زمانهای مناسب به اب دیگ افزوده گردد.

 

بخش 13 ـ پیش گرم کن اب
ماده 88 ـ پیش گرمکن هایی که روی مولدهای بخار بکار میرود باید دارای تجهیزات زیر باشند :
الف ـ دماسنج برای تعیین درجه حرارت اب ورودی و خروجی پیش گرمکن .
ب : دریچه تنظیم کننده میزان خروج دود و خروجی پیش گرمکن.
ج : دهانه های دست رو روی کلکتورها در مقابل هریک از لوله ها به منظور خارج ساختن و رسوبات جمع شده در داخل ان.
د ـ یک سوپاپ اطمینان

 

ماده 89 ـ اطاق پیش گرمکن ها باید دارای دریچه های تهویه ای باشند که بوسیله انها جریان هوا در فضای دور پیش گرم سهل گردد و همچنین دارای دریچه های انفجار باشد که در مواقع انفجار و ازدیابی موقع فشار داخل اطاق بطرف خارج باز گردد. این
دریچه ها بایستی در ارتفاع حداقل دو متر از پاگرد باشند.
بخش 14 ـ دستگاه خودکار مکش دود

 

ماده 90 ـ تنظیم کننده های خودکار ورودی هوا و خروجی دود در مولدهای بخار باید طوری تعبیه شده باشند که در موقع خراب شدن و یا از کارافتادن مکانسیم خودکار انهاز از بسته شدن مجرای خروجی دود باز شدن مجرای ورودی هوا جلوگیری بعمل اید.

 

بخش 15 ـ سیستم های سوخت رسانی مولدها
ماده 91 ـ در مولدهای بخار با سوخت گاز باید هر سوخت پاش (مشعل) به وسایل مجهز باشد:
الف ـ یک شیر مخصوص به منظور قطع سریع گاز.
ب ـ یک مجرای قابل تنظیم ورود گاز و یا مجرایی که دهانه آن بر حسب احتیاج قابل تعویض باشد.
ج ـ یک سد کننده قابل تنظیم هوای مورد نیاز که بتواند بطور کامل ورود هوا را قطع کند . این سد کننده باید دارای ضامن فنری و یا پیچی باشد که از باز شدن بی مورد آن جلوگیری کند.
د ـ یک لوله مخلوط کننده هوا و گاز که طولش لااقل 6 برابر کوچکترین قطر آن باشد.
هـ ـ شعله کوچک دائمی (گیرانه)
و ـ تا حدود امکان یک تنظیم کننده خودکار ورود گاز که با فشار بخار عمل کند و بنحوی ساخته شود که در موقع خرابی آن بخار به داخل اطاق سوخت و یا لوله های ورودی گاز نفوذ ننماید.

 

ماده 92 ـ مولدهای بخاری کع با سوخت کار میکند نباید در محوطه محصور نصب شود مگر اینکه محوطه مذکور مجهز به وسایل تهیوه دائم باشد تا از جمع شدن گاز در آن جلوگیری بعمل اید.
 

ماده 93 ـ در مورد مولدهای بخار ذغال سوز که بطور خودکار تغذیه میشوند کلیه قسمتهای متحرک که احتمال برخورد با کارگر دارند و ایجاد خطر می نمایند باید به وسایل لازم طبق مقررات مربوط به این موضوع حفاظت شده باشند.

 

بخش 16 ـ اتو کلاوهایی که مستقیما با شعله گرم میشوند
ماده 94 ـ اتوکلاوهایی که مستقیما با شعله گرم میشوند باید مجهز به یک ترمو کوپل الکتریک باشند که در داخل وکف اتو کلاو جوش شده باشد تا موقعیکه حرارت اتو کلاو از حد مجاز تجاوز کند سبب قطع سوخت اتوکلاو گردد.

 

فصل سوم
مولدهای بخار با فشار کم و دیگهای اب داغ
بخش 1 ـ فشار و درجه حرارت

ماده 95 ـ مولدهای بخار با فشار کم که در این فصل مورد بحث میباشد انهایی هستند که بخار حاصله صرفا برای گرم کردن بکار برده شود و فشار موثر بخار از یک اتمسفر ( یک کیلو گرم سانتیمتر مربع ) تجاوز ننماید. دیگهای اب گرم مورد بحث در این فصل نیز دیگهایی هستند که درجه حرارت اب گرم تولیدی از 120 درجه سانتی گراد بیشتر نباشد.
در غیر این دو حالت و در صورت تجاوز فشار یا درجه حرارت از حدود فوق الذکر مولد یا دیگ مشمول مقررات فصل دوم (مولدهای بخار با فشار قوی و متوسط) بوده و جنس ساختمانی انها نمی تواند از چدن باشد.

 

بخش 2 ـ دریچه های بازدید
ماده 96 ـ مولدهای بخار با فشار کم از ورقه فولاد ساخته شده باشند باید دارای دریچه بازدید ابدم رو و دریچه شستشو (دریچه دست رو) برای تمیز کردن باشد تا بوسیله انها بازرسی داخلی و رسوب گیری امکان پذیر گردد ولی در مورد مولدهای کوچک که ورود کارگر غیر ممکن است میتوان از تعبیه دریچه ادم رو صرفنظر کرد.

 

ماده 97 ـ دریچه ادم رو جهت بازدید و یا دریچه های شستشو که در سر و یا جدا مولدهای بخار استوانه ای فولادی تعبیه میشود باید طبق مشخصات مواد 33 ـ 34 و 35 از مقررات بخش 2 فصل دوم باشد مگر در مورد دیگهای نوع لوکوموتیو یا مولدهای با اجاق خارجی و انواع دیگری که ساختمان انها اجازه تعبیه دریچه های ادم رو را نمی دهد.
 

ماده 98 ـ مولدهای بخار با فشار کم و دیگهای اب گرم که از چدن ساخته شده اند باید دارای دریچه های شستشوی مناسب جهت رسوب گیری باشند.

 

بخش 3 ـ سوپاپ اطمینان
ماده 99 ـ مولد بخار با فشار کم باید لااقل مجهز به یک سوپاپ اطمینان یا وسیله ایمنی دیگر جهت تخفیف فشار زائدی که احیانا ایجاد شود باشد.
این وسایل لازم است قبلا از نظر ساختمانی و درستی عمل مورد ازمایش قرار گیرد.

 

ماده 100 ـ سوپاپهای اطمینان باید با مقررات مواد 38 تا 45 بخش 3 فصل دوم وفق داده از پلمپ گردد ضمنا طوری تنظیم شوند که بخار را در فشاری کمتر از یک کیلو گرم بر سانتیمتر مربع تخلیه نماید . پلمب باید طوری به سوپاپ اطمینان متصل گردد که نتوان آن را بدون شکستن پلمپ از دستگاه جدا نمود.

 

بخش 4 ـ سوپاپ اطمینان فشار اب
ماده 101 ـ هر دیگ اب داغ باید لااقل مجهز به یک سوپاپ اطمینان یا مخزن انبساط باشد.

 

ماده 102 ـ سوپاپهای اطمینان فشار اب برای دیگهای اب داغ باید طوری تنظیم شده باشد که در فشارهای مساوی یا اندکی کمتر از فشار موثر مجاز دیگ باز گردد.
 

ماده 103 ـ در سوپاپ های اطمینان فشار اب استعمال دیافراگم و نشمین های لاستیکی یا اجناس مشابه که در اثر اب داغ یا بخار پوسیدگی و یا خرابی پیدا کند و از کار بیفتد ممنوع است.
 

ماده 104 ـ سوپاپ های اطمینان فشار اب باید طوری قرار گیرد که خطر سوختگی برای افراد ایجاد نکند با بوسیله لوله بخارج ادامه پیدا کند.
 

ماده 105 ـ در صورتیکه در لوله ورودی اب مولد بخار با فشار کم یا دیگ اب شیر سد کننده نصب شده باشد لازم است شیر سد کننده دیگری در لوله خروجی نصب گردد.
 

ماده 106 ـ در صورتیکه دو یا چند مولد بخار با فشار کم و یا دیگ اب داغ به لوله یا شبکه مشترک متصل باشد لازم است در لوله های ورود و خروج هر کدام شیرهای سد کننده ای وجود داشته باشد.

 

بخش 6 ـ منبع اب پرکن (منبع انبساط)
ماده 107 ـ منبع های اب پرکن مولدهای بخار با فشار کم یا دیگهای اب داغ تابع همان مقررات مواد بخش 5 از فصل دوم مربوط به مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی می باشد.

 

بخش 7 ـ فشار سنج
ماده 108 ـ هر مولد بخار با فشار کم باید مجهز به یک فشار سنج بخار باشد که ساختمان و نصب آن با مقررات مواد بخش 6 از فصل دوم مربوط به مولدهای بخار با فشار زیاد و متوسط تطبیق نماید.

 

بخش 8 ـ فشار سنج اب
ماده 109 ـ هر دیگ اب داغ باید مجهز به یک فشار سنج اب باشد و این دستگاه طوری به دیگ یا به لوله اصلی خروجی متصل باشد که جدا کردن آن از دیگ میسر نباشد مگر بوسیله شیر مخصوص خود دستگاه و شیر مخصوص فشار سنج روی لوله ای نزدیک به آن نصب میگردد . این شیر دارای دسته گونیا شکل می باشد که در موقع باز بودن به موازات لوله اب قرار میگیرد.

 

ماده 110 ـ صفحات فشار سنج در دیگهای اب داغ باید :
الف ـ لااقل تا یک برابر و نیم حداکثر فشار سنج مجاز درجه بندی شده باشد.

 

بخش 9 ـ تنظیم کننده سوخت بوسیله فشار بخار
ماده 111 ـ وقتی دستگاه تنظیم سوخت بوسیله بخار فرمان داده شود باید این دستگاه طوری تنظیم شده باشد که مانع بالا رفتن فشار مولد از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردد.

 

بخش 10 ـ دما سنج
ماده 112 ـ هر دیگ اب داغ باید مجهز به یک دماسنج با رعایت شرایط زیر باشد :
الف ـ طوری نصب شده باشد که به سهولت بتوان در موقع خواندن فشار دیگ درجه حرارت را نیز خواند.
ب ـ طوری به دیگ مرتبط شود که همیشه درجه حرارت اب دیگ را تعیین نماید.

 

بخش 11 ـ دستگاه تنظیم سوخت بوسیله درجه حرارت
ماده 113 ـ هر دیگ اب داغ باید مجهز به یک دستگاه تنظیم سوها باشد که تحت تاثیر درجه حرارت اب عمل نماید این دستگاه میزان سوخت را طوری تنظیم می نماید که درجه حرارت اب نتواند از 120 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

 

بخش 12 ـ اب نمای شیشه ای
ماده 114 ـ هر مولد بخار با فشار کم باید مجهز به یک یا چند دستگاه اب نمای شیشه ای باشد بطوریکه :
الف ـ در قسمت پآئین یک شیر برای تسهیل تمیز کردن در نظر گرفته شود.
ب ـ از نظر سایر شرایط با مقررات بخش 7 از فصل دوم مربوط به مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی تطبیق نماید.

 

بخش 13 ـ شیرهای کنترل سطح اب
ماده 115 ـ هر مولد بخار با فشار کم باید دارای دو یا چند شیر کنترل سطح اب باشد بطوریکه:
الف ـ در بالاترین و پآئین ترین سطح مجاز اب دیگ نصب گردد.
ب ـ با مقررات مواد بخش 8 از فصل دوم مربوط به مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی تطبیق نماید.

 

بخش 14 ـ سیستم لوله های دیگ
ماده 116 ـ شبکه لوله کشی باید طوری نصب گردد که
الف ـ خطر یخبندان لوله ها در بین نباشد.
ب ـ لوله انبساط مربوطه بطور تصادفی بسته نشود.

 

بخش 15 ـ زیر اب و تاسیسات تخلیه دیگ
ماده 117 ـ هر مولد بخار با فشار کم یا دیگ اب داغ باید دارای زیر اب جداگانه با لوله و شیر تخلیه باشد که با مقررات مواد بخش 10 از فصل دوم مربوط به مولدهای بخار با فشار زیاد و متوسط تطبیق نماید.

 

بخش 16 ـ لوله های ابرسانی
ماده 118 ـ اب ورودی نباید مستقیما بر روی قسمتهایی که در معرض تابش مستقیم حرارت کوره قرار دارند جاری گردد.

 

ماده 119 ـ در جائیکه ابرسانی کلی یا کمبود اب مولد بخار یا دیگ اب داغ بوسیله یک شبکه تحت فشار تامین شود لازم است این شبکه به دستگاه ابرسانی دیگ مربوط گردیده و مستقیما بخود دیگ متصل نگردد.
 

ماده 120 ـ در مولدهای بخار با فشار کم و دیگهای اب داغ ابگیری نباید از مجاری ای که برای منبع اب پرکن یا شیشه های آب نما یا شیرهای کنترل سطح اب تعبیه شده صورت پذیرد.

 

بخش 17 ـ دستگاه های خود کار ابرسانی و قطع سوخت
ماده 121 ـ هر مولد بخاربا دستگاه سوخت گیری خود کار باید مجهز به دستگاه خود کار ابرسانی با وسیله خودکار قطع سوخت باشد بطوریکه وقتی سطح اب داخل مولد یا دیگ به پآئین ترین حد مجاز رسید:
الف ـ سوپاپ یک طرفه اب گیری نتواند از طریق محفظه شناور اب ر بداخل دیگ برساند.
ب ـ دستگاه بطور خودکار یکی از سه عمل زیر را انجام دهد :
1 ـ سوخت را قطع کند.
2 ـ اب به مقدار لازم به دیگ برساند.
3 ـ همزمان با قطع سوخت اب گیری نماید.

 

فصل چهارم بهره برداری و مراقبت مولدهای بخار و دیگهای اب داغ
بخش 1 ـ کلیات

ماده 122 ـ مولدهای بخار اعم از اینکه تغذیه سوخت انها بطور دستی یا خودکار باید مادمیکه در جریان بهره برداری هستند باید همواره تحت نظارت صحیح و مناسب قرار داشته باشند.

 

ماده 123 ـ کارکنان و متصدیان بهره برداری و مراقبت مولدهای بخار و دیگهای اب داغ بایستی دارای صلاحیت کافی و صاحب تجارب و معلومات فنی باشند.
 

ماده 124 ـ فقط کارکنان مامور رسیدگی و تعمیر دیگ و کسانیکه مستقیما با قسمت تولید نیر ارتباط دارند و اشخاصی که در معیت افراد مجاز و صلاحیتدار هستند حق ورود به دیگخانه را دارند.

 

بخش 2 ـ مقدمات برای راه اندازی مولدها
ماده 125 ـ قبل از انکه مولدهای بخار جدید یا تعمیر شده مورد استفاده قرار گیرند باید داخل و خارج انها کاملا معاینه شوند بطوریکه اطمینان حاصل شود که :
الف ـ کسی در داخل دستگاه نباشد.
ب ـ هیچگونه ماده خارجی و ابزار در آن باقی نمانده باشد.
ج ـ کلیه لوازم و ضمائم لوله کشی ها کاملا اماده بکار باشند.
د ـ کلیه دهانه ها و مجاری تخلیه و دریچه های بازدید بسته باشند.
هـ ـ لوله های مربوط به دریچه های اطمینان ـ فشار سنج های بخار و همچنین لوله های مربوط به منبع ابرسانی باز باشند.


 

ماده 126 ـ قبل از بازکردن شیرهای ابرسانی برای پر کردن مولد شیر تخلیه هوا باید باشد تا هوای موجود به اسانی تخلیه گردد.
 

ماده 127 ـ قبل از روشن کردن اجاق باید دیگ را تا سطح مجاز تولید بخار یا بالاتر از آن از اب پر نموده باشند.

 

بخش 3 ـ گرم کردن مولدهای بخار و دیگ های اب داغ
ماده 128 ـ گرم کردن مولدها همواره باید به اهستگی و ملایمت و بدون مصرف سوخت زیاد صورت گیرد . رعایت این موضوع مخصوصا در مورد مولدهای بخار نو یا مولدهایی که به تازگی نصب شده باشند لازم است بنحوی که همه قسمتها بطور یکنواخت گرم شده و از اثرات انبساط ناشی از گرم شدن شدید جلوگیری بعمل اید.

 

ماده 129 ـ قبل از اتش کردن اجاق ، دستگاههای تنظیم ورود هوا و خروج دود باید باز باشد.
 

ماده 130 ـ در صورتیکه چند مولد بخار به دودکش مشترکی متصل باشند وقتی که یکی از این مولدهای را بخواهند روشن کنند باید کلیه دریچه های و تنظیم کننده های دود و هوای مولدهای خاموش مربوط به این دودکش بسته باشد.
 

ماده 131 ـ اگر ذغال یا چوب بعنوان سوخت در مولدهای مصرف شود باید از بکار بردن سوختهای مایع یا سایر مواد قابل اشتعال که موجب انفجار یا پس زدن شعله میگردد خودداری شود.
 

ماده 132 ـ چیدن و اماده کردن اتش گیرانه های مقدماتی در مولدهایی که مصرف چوب که مصرف چوب یا ذغال داشته و تحت تعمیر یا خارج از سرویس هستند باید ممنوع شود تا از خطرات احتمالی برای کارگران در صورت روشن شدن اجاق قبل از انکه مولد اماده بکار باشد جلوگیری بعمل اید.
 

ماده 133 ـ قبل از روشن کردن اتش در مولدهای با سوختهای نفتی، لازم است اتش کار شخصا اطمینان حاصل کندکه :
الف ـ در کف اجاق و اطراف سوخت پاشها یا در جلو دستگاه ، مواد نفتی وجود نداشته باشد.
ب : به منظور خارج ساختن هرگونه بخار یا گازی که ممکن است موجب انفجار گردد فضای اطاق بخوبی تهویه شده باشد.

 

ماده 134 ـ در صورتیکه نفت ـ گاز ـ گرد ذغال یا پوشال و امثال آن بعنوان سوخت در مولد مصرف شود باید:
الف ـ صفحات تانظیم خروج دود به اندازه کافی باز شوند تا عمل مکش به ارامی انجام گرفته و در ضمن از پس زدن شعله جلوگیری شود.
ب ـ در صورتی که سوخت پاش مجهز به گیرانه دائم یا وسیله خودکار لازم برای اتش زدن نباشد توسط مشعل های دستی که دسته انها به اندازه کافی طویل باشد وزن گردد.

 

ماده 135 ـ در صورتیکه اجاق دارای بیش از دو سوخت یا پاش گار یا نفت باشد لازم است ابتدا سوخت پاشی که در وسط قرارداد روشن شود.

 

بخش 4 ـ شروع بهره برداری از مولدها
ماده 136 ـ وقتی مولد گرم شد باید :
الف ـ سطح اب شیشه های اب نما بوسیله شیرهای کنترل سطح اب ازمایش شود.
ب ـ شیر تخلیه هوا پس از چند دقیقه خروج بخار دسته بسته شود.
ج ـ زیر اب از نطر وجود نشت مورد بازدید قرار گیرد.
د ـ فشار بخار را به اهستگی افزایش دهند.

 

ماده 137 ـ برای وارد ساختن بخار در لوله ها و اتصالات سرد بایستی شیرهای مربوطه به اهستگی باز شوند تا حرارت انها بتدریج بالا رود.
 

ماده 138 ـ وقتی فشار بخار در مولد بمیزان فشار لازم (فشار کار) رسید لازم است:
الف ـ سوپاپهای اطمینان با دست امتحان شوند.
ب ـ لوله خروجی دود بین مولد و دودکش اصلی باید کاملا باز باشد.
ج ـ شیر سد کننده ما بین مولد بخار و لوله های اصلی بعدی به اهستگی باز شود و چنانچه از شیر یک طرفه استفاده میشود شیر بخار باید بنحوی باز شود که صفحه شیر به اهستگی بالا رود و در جائی که از شیر یک طرفه استفاده نمی شود شیر سد کننده بخاز با نهایت اهستگی باز گردد تا فشار مولد بخار با فشار سایر مولدهایی که در مدار قرار دارند برابر شود.

 

ماده 139 ـ شیرها ـ ابنماها ـ فشار سنج ها ـ لوله ها و نیز کلیه متعلقات مولد باید در تمام مدت بهره برداری تحت مراقبت قرار گیرند و نتایج بازدید در فرمهای مخصوص کتبا ضبط و نگاهداری گردد.
 

ماده 140 ـ صفحات مدرج و شیشه های وسایل اندازه گیری فشار ـ شیشه های ابنما و دماسنج ها باید تمیز و قابل روئت نگهداری شوند.

 

بخش 5 ـ مراقبت از اتش مولدهای بخار
ماده 141 ـ وضع احتراق سوخت مولدهایی که در کار هستند باید حتی الامکان منظم و ثابت باشد.

 

ماده 142 ـ اگر شعله برگشت نماید سوخت اجاق باید کاملا قطع شود قبل از اتش کردن مجدد باید اجاق را کاملا تهویه نمود.
 

ماده 143 ـ در مورد سوخت ذغالی ، و تغذیه دستی سوخت ، متصدیان مربوطه باید :
الف ـ قبل از ریختن سوخت جدید و یا بهم زدن سوخت داخل اجاق اطمینان حاصل کنند که دریچه های دود باز شود.
ب ـ در موقع باز کردن دریچه اجاق پشت آن به قسمتی بایستند که در اثر برگشت شعله به متصدیان مربوطه اسیبی نرسد.

 

ماده 144 ـ وقتی که مقدار زیادی ذغال یک جا در اجاق ریخته میشود باید در وسط آن منافذی تعبیه گردد که گازهای حاصله بسهولت از آن گذشته و مشتعل شوند تا برگشت شعله ایجاد نشود.
 

ماده 145 ـ سیخ های بهمزن اتش نباید روی کف دیگخانه یا در فاصله بین مولدها گذاشته شود بلکه باید انها را در محل مخصوص طوری قرار داد که قسمتهای داغ آن در دسترس نباشد.
 

ماده 146 ـ وقتی که مولدها دارای گیرانه باشند و دائما کار میکنند باید در هر بست کار لااقل یکمرتبه دوده گیری شوند.
 

ماده 147 ـ موقعی که بخواهند موقتا کوره را بدون استفاده روشن نگهدارند (زنده ( لازم است که :
الف ـ دریچه هواکش خاکستردان را کاملا ببندند.
ب ـ دریچه اتشخانه کمی با باشد بطوریکه مختصر هوایی به بالای سوخت برسد.
ج ـ دریچه های کشویی دودکش برای کشش و تخلیه گازها کمی باز باشند.

 

ماده148 ـ سوخت پاشهای مواد نفتی یا گاز جز در مواردی که به شیرها و وسایل تنظیم خودکار هستند و در موقع خاموشی ورود سوخت را بکلی می بندند لازم است:
الف ـ مراقبت بعمل اید که در موقع پاشیدن یا گاز شعله وجود داشته باشد.
ب ـ چنانچه سوخت پاشی احیانا متوقف گردد باید شیر ورودی سوخت فورا بسته شود و فضای داخل کوره و مجاری مربوطه قبل از اشتعال مجد تهویه کامل گردد.

 

ماده 149 ـ موقعی که بخواهند میزان حرارت را در یک کوره با مواد نفتی یا گاز یا گرد ذغال تغییر دهند لازم است که :
الف ـ قبل از زیاد کردن مقدار سوخت کشش هوا را زیاد نمایند.
ب ـ قبل از کم کردن کشش هوای میزان سوخت را کم نمایند

 

ماده 150 ـ دریچه های اطمینان یا دریچه های انفجاری لازم است همیشه به وضع ازاد و اماده بکار نگهداری شوند و لااقل هر 24 ساعت یک بار ازمایش گردند.
 

ماده 151 ـ در صورتیکه مولد دارای کاربرد ویژه ای نیز باشد (مانند ری کاوردی بویلر و غیره) سوخت باید از نظر غلظت درجه حرارت و رطوبت هر ساعت مورد ازمایش قرار گیرد و مراتب در فرمهای مربوطه یا دفاتر مخصوصی درج گردد.
 

ماده 152 ـ در سیستمهای گازسوز باید توجه مخصوص بعمل اید که در هیچیک از لوله ها اتصالات و شیرهای گازرسانی نشست گار وجود نداشته باشد.
 

ماده 153 ـ در مولدهایی که با نفت مشعل یا مازوت کار میکنند و طبعا پیش گرم کن سوخت مورد استفاده قرار می گیرد متصدیان مربوطه باید اگاهیهای لازم را در این زمینه داشته باشند.
 

ماده 154 ـ تدابیر لازم به منظور محفوظ نگاهداشتن سوخت از الوده شدن به مواد خارجی که یکی از عوامل ایجاد دود سخت و کک در جلو کوره می باشد اتخاذ نمایند.

 

بخش 6 ـ سطح اب
ماده 155 ـ به منظور اطمینان از نگاهداری صحیح سطح اب در مولد بخار متصدی مربوطه لازم است :
الف ـ در ابتدای هر پست و همچنین چند دفعه در ضمن پست سطح اب را بوسیله شیشه ابنما و شیرهای کنترل سطح اب رسیدگی نماید و شیرهای شستشوی ابنما را باز کند تا از ارتباط صحیح
لوله ها اطمینان حاصل نماید.
ب ـ سطح اب را در شیشه های اب نما دائما مورد نظر قرار دهد.

 

ماده 156 ـ شیشه های اب نما را باید تمیز نگاهداری و در صورت احتیاج آن را تعویض نمایند بطوریکه سطح اب بسهولت تشخیص داده شود و پس از نصب شیشه جدید و قبل از راه دادن اب مختصری آن را توسط بخار گرم نمایند.
(برای تمیز کردن شیشه ابنما باید آن را از محل نصب جدا نمود)

 

ماده 157 ـ موقعی که سطح اب در شیشه ابنما دیده نشود و یا باز کردن شیر کنترل سطح اب معلوم گردد که سطح اب پایین افتاده لازم است فشار و نیروهای وارده بمولد بطور تدریجی کاسته شود بهیچ وجه درصدد نباشند که با زیاد کردن اب ورودی سطح اب را دفعتا بالا بیاورند و یا دریچه های اطمینان را به منظور تخفیف فشار باز نمایند.

 

بخش 7 ـ تخفیف فشار و خارج کردن مولدهای بخار از سرویس
ماده 158 ـ برای پآئین اوردن بدون خطر فشار مولد بخار در موقع بدون خطر فشار مولد بخار در موقع پآئین رفتن سطح اب و یا ضرورتهای دیگر باید نکات زیر رعایت شود :
الف ـ فورا سوخت قطع شود.
ب ـ موقعی که از گازهای زائد یا پس مانده دستگاههای دیگر استفاده بعمل اید انها را در صورت امکان از مسر میان برد رد کرده و مستقیما میان بر رد کرده و مستقیما داخل دودکش نمایند.
ج ـ تمام دریچه های ورود هوا بسته شود.
د ـ در مورد اجاقهای با ذغال سنگ ، خفه کن و هواکش زیر اجاق بسته شود و اتش ر بپوشاند.
هـ ـ درمورد مصرف سوخت مایع ـ گاز و خاکه ذغال ، خفه کن ها و دریچه های تنظیم هوابسته شود و با دزن های کمک دم دودکش از کار انداخته شود.

 

ماده 159 ـ پس از انکه مولد خنک شد و از فشار افتاد بطوریکه هیچ فشاری نداشته باشد شیرهای ابرسانی بطور ملایم بسته شده و مولد را از سرویس جدا کننده و دقیقا آن را مورد بررسی قرار دهند تا علت پآئین افتادن سطح اب معلوم گردد و دقت نمایند مبادا صدمات دیگری نیز وارد شده باشد و در هر حال اقدام به تنظیم و یا تعمیرات لازم بنمایند .

 

بخش 8 ـ کف کردن و سر رفتن اب
ماده 160 ـ چنانچه اب در مولدهای بخار کف کننده و همراه بخار داخل لوله های مصرف گردد لازم است :
الف ـ شیر اصلی خروج بخار را ببندند ، اتش را تنظیم کنند و شیر تخلیه هم سطح اگر وجود داشته باشد با نمایند.
ب ـ چنانچه اب بقدر کافی در مولد وجود داشته باشد شیر زیر اب را چندین مرتبه موقتا باز و بسته کردن اب تازه متناوبا وارد نمایند بطوریکه قسمتی از اب دیگ تعویض شود . چنانچه تدابیر فوق موثر واقع نگردد موند را از بهره برداری خارج نمایند تا اصلاحات لازم بعمل اید.

 

ماده 161 ـ چنانچه اثار وجود روغن در مولد دیده شود در صورتیکه شیرتخلیه هم سطح اب وجود داشته باشد باید انرا باز کنند تا روغن های گسترده خارج شود و چنانچه از این عمل نتیجه گرفته نشد باید هر چه زودتر و با احتیاط لازم دستگاه را خاموش نموده و داخل مولد را با محلول سودا بشویند.

 

بخش 9 ـ پیش گرم کن اب
ماده 162 ـ شیر خروجی پیش گرم کن اب که رابط بین آن و مولد بخار است پیوسته باید باز باشد ولی چنانچه بسته بودن آن اقتضا نماید لازم است :
الف ـ خفه کن دودکش بسته باشد.
ب ـ پیش گرم کن تخلیه شده باشد.
ج ـ شیر زیر اب آن در حالت باز قفل شده باشد.

 

بخش 10 ـ زیر اب زدن مولدها
ماده 163 ـ موقع زیر اب زدن مولد لازم است :
الف ـ ابتدا شیر زیر اب بطور ملایم نیم باز شود.
ب ـ بعد از انکه در حدود 25 میلیمتر سطح اب پآئین امد تدریجا تمام آن را باز کنند بطوریکه کلیه گل و لای و رسوبات بتواند خارج شود.
ج ـ پس از انکه 10 سانتیمتر سطح اب پآئین امد شیر ار بطور ملایم ببندند.

 

ماده 164 ـ شیر زیر اب مولدها لااقل هر 24 ساعت یک بار و بلکه در هر نوبت کار کاملا باز گردد.
 

ماده 165 ـ وقتی که لوله زیر اب مولد در عین حال دارای یک شیر معمولی و یک شیر تند بازشو باشد شیر باید ابتدا باز گردد و فقط وقتی بسته شود که شیر معمولی کاملا بسته شده باشد.
 

ماده 165 ـ متصدیان مولدها به هیچ وجه مجاز نیستند زیر اب بیشتر از یک دیگ را در یک زمان باز کنند و نیز قبل از بستن مجدد زیر اب نباید محل کار را ترک کنند.
 

ماده 167 ـ در موقع زیر اب زدن اگر مسئول مولد نتواند شخصا سطح آن مولد را دستگاه ابنما بخواند باید یکنفر را برای کمک به او مامور سازند.
 

ماده 168 ـ مولدها باید در هر نوبت کار از نظر اب بندی و سایر معایب بازرسی شود و درصورت وجود معایب با توجه به مقررات مربوطه و کم کردن تدریجی فشار مولد را از بهره برداری خارج نمایند.

 

بخش 11 ـ تخلیه خاکستر
ماده 169 ـ وقتی که مولدها ذغال بسوزانند باید خاکستر و مواد زائد زودبزود تخلیه شود و اجازه ندهند که این مواد در خاکستردان و یا جلوی دیگ جمع شوند.

 

ماده 170 ـ وقعی که خاکسترهای داغ و اب می زنند باید کارگران را مطلع نمود تا خود را ازمحیط کار دو نگهدارند و همچنین بایستی از برخورد مستقیم اب با قطعات داغ کوره اجتناب نمایند.
 

ماده 171 ـ وقتی که تخلیه خاکسترها با مکش انجام میگرد باید درهای انفجار اتشخانه کاملا ازاد و اماده بکار باشند.
 

ماده 172 ـ وقتی که تخلیه خاکستر با یخار انجام می گیرد تاسیسات آن بایستی به قسمتی در نظر گرفته شود تا حتی الامکان گرد و خاک زیادی تولید نشود و کارگران نیز باید مراقبت نمایند که اب گرم حاصله انها را مصدوم ننماید.
 

ماده 173 ـ وقتی که مجاری خروج خاکستر در تاسیسات خودکار مسدود گردد:
الف ـ دو کارگر باید مامور باز کردن مجرای مسدود شوند بترتیبی که یک نفر مشغول و دیگری مراقب او باشد.
ب ـ یک دستگاه تغییر مسیر باید وجود داشته باشد که از ریزش خاکستر گرم روی کارگر جلوگیری نماید.

 

بخش 12 ـ متوقف کردن مولدها
ماده 174 ـ موقعی که مولدها را برای نظارت یا بازرسی و تعمیر و یا تعطیل میخواهند متوقف کنند فشار بخار را باید طبق مقررات بخش 7 فصل چهارم کم نمایند.
باستثناء مولدهای اجاق بسته بماند تا اتش های موجود بتدریج سوخته شود.
ب ـ نباید اتش ها را تخلیه نمود مگر در موارد فوری و احتمال خطر.
ج ـ مادامیکه فشار مولد بخار بوسیله باز کردن سوپاپ اطمینان و بستن شیر سد کننده به کمتر از 5/3 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع نرسیده در بهای اجاق را نباید باز کرد.
د ـ ورود اب به مولدهای بخار می بایست تا خاموش شدن اتش ادامه پیدا کند.

 

ماده 175 ـ حتی الامکان قبل از سرد شدن کامل قسمتهای بنائی شده مولد نباید اب مولد را تخلیه نمود و برای مولدهای بزرگ تخلیه معمولا باید هشت ساعت پس از تقلیل فشار انجام گیرد.
 

ماده 176 ـ موقعی که تخلیه مولد در فشار جوامکان نداشته باشد تخلیه باید در پآئین ترین فشار ممکنه با رعایت شرایط لازم انجام گیرد.
 

ماده 177 ـ در حین تخلیه می بایست ورود هوا بداخل دیگ ازاد باشد و در اتمام مدت تخلیه مجاری ورود هوا باز بماند و فقط پس از پرشدن مولد و یا هنگام تعطیل آن مجاری بسته شود.
 

ماده 178 ـ پس از تخلیه دیگ می بایست :
الف ـ دریچه های ادم رو و دست ر و دیگ باز شود.
ب ـ مولدها بوسیله اب با فشار کافی شسته شود تا رسوبهای ازاد از آن خارج شوند.
ج ـ مقدار اب باقیمانده می بایست با وسایل ممکنه خارج شود.

 

بخش 13 ـ تمیز کردن و تعمیر مولدها
ماده 179ـ وقتی که مولد و لوله های بخار تحت فشار هستند تعمیرات و همچنین محکم کردن اتصالات فلنج ها و غیره به منظور اب بندی و جلوگیری از نشت بخار و تنظیم انها به هیچوجه نباید انجام گیرد.

 

ماده 180 ـ قبل از انکه جهت تمیز کردن و یا تعمیر اجازه ورود به دیگ داده شود شیرهای تخلیه و ابرسانی و مجاری بخار و هر نوع شیشه دیگری که موجود باشد بسته و قفل شود و تنها کلید آن اتمام کاز نزد تعمیر کار باشد و روی دیگ علامت گذاری گردد که از کارگر در داخل دیگ است .
 

ماده 181 ـ اگر مولد تحت تعمیر و یا در حال تمیز کردن جزو یک دسته از مولدهایی است که حداقل یکی از انها در حال کار است شیرهای بخار مربوط به مولد تحت تعمیر باید کاملا بسته و قفل گردد و از نظر اب بندی اطمینان بخش باشد.
 

ماده 182 ـ وقتی که شیرهای زیر اب چندین مولد به یک مجرا وصل میشوند شیرهای تخلیه مولدهایی که در حال کار هستند باید بسته و قفل شود و روی انها علامت گذاری شود که (مولد شماره … تحت تعمیر است.)
 

ماده 183 ـ قبل از انکه مولد و تاسیسات مربوطه به اندازه کافی سرد گردد نباید کارگران اجازه ورود به داخل آن داده شود.
 

ماده 184 ـ برای تعمیر یا پاک کردن و یا هرنوع منظور دیگر به هیچ کارگری نباید اجازه داد داخل مولد شود مگر انکه کارگر دیگری در خارج مولد در محل دریچه ادم رو و یا سایر دریچه ها برای مراقبت و نگهبانی او گمارده شود که در مواقع لزوم کمک نماید.
 

ماده 185 ـ موقعی که کارگران داخل مولد و یا تاسیسات مربوط به آن میشوند باید تدابیر احتیاطی و ایمنی اتخاذ گردد تا در اثر تماس با خاکستر داغ و یا سقوط قطعات سست شده و نیز انفجار حاصله از یخته شدن اب روی خاکسترهای داغ ، مصدوم و مجروح نگردند.
 

ماده 186 ـ قبل از ورود به داخل دستگاه لازم است بوسیله فشار هوا داخل اجاق و دیگ را کاملا تهویه نموده، گازهای مسموم کننده و قابل احتراق را خارج کرده باشند مخصوصا در مواقعی که برای حل کردن مواد ته نشین شده مواد نفتی بکار برده باشند.
 

ماده 178 ـ در طول مدت تعمیر و یا پاک کردن مولدهای بخار و مخصوصا در صورت مرطوب بودن هوا لازم است وسائل تهویه مناسب را با سرعت خفیف بکار بیندازد بطوری که تهویه دائمی بمنظور جلوگیری از نفوذ و نشت گازها و دوده های حاصله از دستگاههای مجازو تامین شود.
 

ماده 188 ـ کلیه افزار های دستی و چراغهای برقی دوره گرد که کارگران همراه می برند بدون عیب و سالم و مناسب برای کار مورد نظر باشد.
 

ماده 189 ـ استفاده از چراغ های لحیم کاری در داخل مولدها ممنوع است.
 

ماده 190 ـ استفاده از چراغ های دوره گرد که توی (حفاظ لوله) نداشته و یا بند انها دارای پوشش های عایق ( طبق مقررات و ضوابط مربوطه) کاملا محکم و مطمئن نباشد ممنوع است.
 

ماده 191 ـ چنانچه برای تعمیر یا پاک کردن مولد دستگاه های بادی یا بخاری بکار برندلازم است کمپرسور یا مولد بخار انها خارج از مولد تحت تعمیر گذاشته شده باشد و لوله های اتصال مربوطه مورد بررسی و مراقبت دائمی قرار گیرد.
 

ماده 192 ـ موقعی که لوله ها و جدار مولدهای را با وسایل مکانیکی پاک میکنند ابزار مربوطه نباید مدت مدیدی در یک محل متمرکز شود زیرا ممکن است موجب تضعیف مقاومت فلز گردد.
 

ماده 193 ـ پس از اتمام عملیات لازم است نکات ذیل دقیقا رعایت شود:
الف ـ کارگری را مامور نمایند داخل مولد را دقیقا بررسی نموده اطمینان حاصل کند که هیچگونه افزار یا اشیایی مخصوصا کهنه یا نخ و امثال آن جا نمانده باشد.
ب ـ قبل از بستن درب ها و روزنه ها اطمینان حاصل شود که کلیه کارگرها بیرون رفته اند.

 

بخش 14 ـ تعطیل مولدهای بخار
مده 194 ـ در مورد مولدهایی که قرار است به حالت تعطیل درایند پس از انکه تمیز کای و تعمیرات و بازدید انجام شد لازم است نکات زیر دقیقا رعایت شود:
الف ـ با سوزاندن چوب سفید یا کاغذ یا دمیدن هوای داغ داخل آن را بخوبی خشک کنند تا از زنگ زدگی جلوگیری شود.
ب ـ برای جذب رطوبت های بعدی مقداری اهک زنده در حدود 15 کیلوگرم بازاء هر تن بخار تولیدی در ساعت در ظروف سفالی در داخل دیگ قرار دهند.
ج ـ کلیه اتصالات مولد محکم بسته شود.
د ـ درپوش دریچه ادم رو بجای خود قرار داده شود.

 

ماده 195 ـ چنانچه مدت تعطیل طولانی باشد :
الف ـ مولد را در فواصل دو تا سه ماه باز نمود و ذخیره اهک زنده را تجدید نمایند.
ب ـ کلیه سطوح گرماده را بوسیله پاشش بخار و یا برس سیمی پاک نموده و یا روغن ماهی مخصوص که خشک نشود (یا سایر روغن هایی که به این منظور ساخته شده) چرب نمایند تا از زنگ زدگی مصون بماند.
ج ـ سطوح خارجی دیگ بخار را که در مجاورت هوا قرار دارند خصوصا در مناطق گرم و مربوط پس از حذف و تمیز کردن سطوح زنگ زده توسط ضد زنگها مقاوم در مقابل حرارت رنگ امیزی کنند و هر ساله مورد بازدید قرار دهند.
د ـ چنانچه دستورات خاصی از طرف سازنده داده شده به دستورات مذکور نیز توجه نمایند.

 

بخش 15 ـ تجهیزات حفاظتی انفرادی
ماده 196 ـ کارگرانی که در معرض مجروح شدن باشند و به هیچ طرقی جلوگیری از آن میسر نباشد لازم است مجهز به مسائل حفاظت فردی اضافی طبق آئین نامه مربوطه باشند.

 

ماده 197 ـ مقام صلاحیتدار مذکور در این آئین نامه مرجعی است که وزارت کار و امور اجتماعی صلاحیت آن را تشخیص و تایید نماید.
 

ماده 197 ـ مقام صلاحیت دار مذکور در این آئین نامه مرجعی است که وزارت کار و امور اجتماعی صلاحیت آن را تشخیص و تایید نماید.

 

آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آب گرم .pdf

۵
از ۵
۲۹ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش