آيين نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ايمنی

 

 

فصل اول: تعاريف

ماده 1-  در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار ميروند:

 1. مركز: منظور مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در اين آيين نامه به اختصار مركز ناميده مي شود.

 

 1. شورا: منظور شوراي عالي حفاظت فني است كه به استناد  ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشـكيل شـده است و در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود.
   
 2. مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فني و ايمني: شخص حقوقي در قالب شركت كه حسب قانون تشكيل گرديده و برابر ضوابط اين آيين نامه تائيد صلاحيت مي شود و از اين پس در اين آيين نامه شركت ناميده مي شود.
   
 3. كارشناس فني مجاز: شخصي حقيقي است كه صلاحيت حرفه اي وي بر اساس ضوابط اين آيين نامه تائيد و كليه امور فني شركت ها در اجراي اين آيين نامه از طريق آنها انجام مي شود.
   
 4. پروانه صلاحيت: گواهي است كه پس از طي مراحل برابر موضوع اين آيين نامه براي اشخاص حقوقي كه صلاحيت آنهـا حسب مفاد اين آيين نامه احراز شده است، صادر مي شود.
   
 5. زمينه تخصصي: هريك از رشته هاي كاري موضوع دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه كه مستند به آيين نامه هاي مصـوب شوراي عالي حفاظت فني مي باشد.
   
 6. آزمون ورودي: آزموني كتبي و عملي است كه حسب زمينه تخصصـي از متقاضـيان كارشناسـي فنـي مجـاز اخـذ مي گردد.
   
 7. دوره بازآموزي: دوره آموزشي نظري و عملي است كه كارشناسان فني مجاز در هر زمينه تخصصي بايد در طول دوره فعاليت با توجه به اعلام مركز در آن شركت نمايند.
   
 8. دوره توجيهي: دوره آموزشي است كه براي آشنايي مديريت شركت ها با مسئوليت هـاي فنـي و حقـوقي و مفـاد ايـن آيين نامه مي باشد.
   
 9. سامانه: نرم افزاري تحت وب است كه براي ثبت نام، اطلاع رساني، ارجاع كار، تهيه گزارشات، نظارت، مستندسـازي، جمع آوري و تنظيم آمار مربوط به امور شركت استفاده مي شود.
   
 10. مشاوران قبلي: اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ادوار گذشته به عنوان مشاور حفاظت فني و خـدمات ايمنـي در هـر يك از زمينه هاي تخصصي پروانه صلاحيت اخذ نموده اند.
   
 11. دستورالعمل اجرايي: مجموعه ضوابط مربوط به زمينه هاي تخصصي، رتبه بندي شركت ها، سطح بندي كارشناسان فنـي مجاز، شرح خدمات، رشته هاي تحصيلي و معادل سازي آنها، تخلفات انضباطي و ساير موارد مرتبط است.
   
 12. ضوابط فني: ضوابط فني نحوه ارائه خدمات در هر يك از زمينه هاي تخصصي مي باشد كه توسـط مركـز تـدوين و ابلاغ مي شود.
   
 13. تخلف انضباطي: هر گونه فعل يا ترك فعل دارنده پروانه صلاحيت مغاير با ضوابط اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايـي و ضوابط فني مربوطه است.

 

ماده 2- هدف و دامنه شمول: اين آيين نامه به منظور تعيين نحوه پـذيرش، نظـارت برعملكـرد و رسـيدگي بـه تخلفـات مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فني و ايمني در اجراي ماده 89 قانون كار تـدوين گرديـده و بـراي كليـه شركت هاي مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فني و ايمني در كارگاه هاي مشمول قانون كار لازم الاجرا است.

 

فصل دوم : مقررات كلي

 

ماده 3- به منظور ارائه خدمات حفاظت فني و ايمني به مركز اجازه داده مي شود تا اشخاص حقوقي واجد شرايط را براي انجـام و صدور گواهي آزمايشات مزبور در زمينه هاي تخصصي احراز صلاحيت نمايد.

 

ماده 4- دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه در مركز تدوين و توسط شوراي سياست گذاري تصويب خواهد شد.

 

ماده 5- كارفرما مكلف است آزمايشات فني ادواري يا موردي امور حفاظت فني را از طريق شركت هاي موضوع اين آيين نامه انجام دهد.

 

ماده 6- پروانه صلاحيت شركت ها پس از احراز صلاحيت و طي تشريفات قانوني موضوع اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي با امضاي رئيس مركز و معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر و تمديد مي گردد.

 

ماده 7- مراكز مجاز برگزاري آزمون ورودي و همچنين دوره هاي بازآموزي و توجيهي به همراه عناوين و محتواي آموزشي هر دوره از سوي مركز اعلام مي شود.

 تبصره: مركز بر نحوه برگزاري دوره ها و آزمون هاي مربوطه نظارت مستقيم خواهد داشت.

 

ماده 8- كارفرمايان متقاضي خدمات موضوع اين آيين نامه بايد تقاضاي رسمي خود را در سامانه ثبت نمايند تا اين تقاضا بـه كليه شركت هايي كه رتبه و ظرفيت ارائه خدمات مزبور را دارند، اطلاع رساني شـود. شـماره درخواسـت مـذكور بايـد بـراي پيگيري هاي بعدي در متن قرارداد ذكر شود.

 

فصل سوم: اركان و تشكيلات

 

ماده 9- اركان و تشكيلات شامل: «شوراي سياست گذاري»، «كميته تشخيص و تاييد صلاحيت»، «كميته ارزيابي و نظارت بـر عملكرد»، «كميته انضباطي» و «كميته تجديد نظر انضباطي» است.

 

ماده 10- شوراي سياست گذاري با هدف بررسي و تائيد دستورالعمل اجرايي و تعيين زمينه هـاي تخصصـي و شـرح خـدمات آنها، معادل سازي رشته هاي دانشگاهي و تعيين زمان فراخوان با اعضاي زير تشكيل مي شود:

الف- رئيس مركز به عنوان رئيس شورا.

ب- مدير كل بازرسي كار.

پ- يكي از اساتيد دانشگاهي عضو شورا با نظر رئيس شورا.

ت- نماينده كانون عالي كارفرمايان سراسر كشور.

ث- نماينده تشكل عالي كارگران كشور با رعايت ماده 136 قانون كار.

تبصره-  جلسات شوراي سياست گذاري حداقل سالي يك بار و يا با درخواست هر يك از اعضـا و پـس از تائيـد رئـيس شـورا تشكيل مي شود.

 

ماده 11- كميته تشخيص و تاييد صلاحيت با هدف بررسي و احراز شرايط عمومي و اختصاصي شركت ها و كارشناسان فني مجاز و رتبه بندي و سطح بندي آنها با اعضاي زير تشكيل مي شود:

الف- رئيس گروه برنامه ريزي و نظارت بر واحدهاي تحقيقاتي (به عنوان رئيس كميته).

 ب- يك نفر كارشناس مركز با معرفي رئيس مركز.

 پ- يك نفر بازرس كار از اداره كل بازرسي كار با معرفي مديركل مربوطه.

ت- نماينده كانون عالي كارفرمايان سراسر كشور.

 ث- نماينده تشكل عالي كارگران با رعايت ماده 136 قانون كار.

تبصره-  در صورت درخواست متقاضي، مركز موظف است، در اسرع وقت نسبت به بررسي و رسيدگي به درخواست واصله اقدام نمايد.

 

ماده 12- كميته ارزيابي و نظارت بر عملكرد، با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط شركت ها و كارشناسان فني مجاز بـا اعضاي زير تشكيل مي شود:

الف- رئيس گروه برنامه ريزي و نظارت بر واحدهاي تحقيقاتي (به عنوان رئيس كميته).

ب- يك نفر كارشناس مركز با معرفي رئيس مركز.

 پ- يك نفر بازرس كار از اداره كل بازرسي كار با معرفي مدير كل مربوطه.

ت- نماينده كانون عالي كارفرمايان سراسر كشور.

ث- نماينده تشكل عالي كارگران با رعايت ماده 136 قانون كار.

 

ماده 13- كميته انضباطي با هدف رسيدگي به شكايات و تخلفات شركت ها و كارشناسان فني مجاز بـا اعضـاي زيـر تشـكيل مي شود:

الف- معاون مرتبط مركز (رئيس كميته).

ب- معاون اداره كل بازرسي كار.

پ- رئيس گروه برنامه ريزي و نظارت بر واحدهاي تحقيقاتي مركز (دبير كميته).

ت- نماينده كانون عالي كارفرمايان سراسر كشور.

ث- نماينده تشكل عالي كارگران.

ج- نماينده دفتر حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

 چ- نماينده كانون سراسري انجمن هاي صنفي شركت ها مستند به اعتبارنامه و اساسنامه در صورت تشكيل.

تبصره-  تصميمات كميته انضباطي ظرف 15 روز كاري از زمان ابلاغ در كميته تجديد نظر انضباطي قابل طرح است.

 

ماده 14- كميته تجديد نظر انضباطي با هدف رسيدگي به اعتراض به تصميمات كميته انضباطي با اعضاي زير تشكيل مي شود:

الف- رئيس مركز (رئيس كميته).

ب- مدير كل بازرسي كار.

پ- مدير كل دفتر حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

ت- نماينده كانون عالي كارفرمايان سراسر كشور.

ث- نماينده تشكل عالي كارگران.

تبصره- مصوبات اين كميته قطعي مي باشد.

 

ماده 15- احكام اعضاي شوراي سياست گذاري و كميته هاي موضوع اين آيين نامه حسب معرفي بالاترين مقام واحـد ذيـربط، توسط معاون روابط كار صادر مي گردد.

 

ماده 16- مصوبات شوراي سياست گذاري و كميته هاي موضوع اين آيين نامه با نظر اكثريت نسبي اعضـاي حاضـر در جلسـه و تائيد رئيس مركز نافذ است.

تبصره 1- نتايج صادره در هر يك از كميته ها با امضاي رئيس مركز به ذينفعان ابلاغ مي شود.

 تبصره2-  اعضاي «كميته انضباطي» و «كميته تجديد نظر انضباطي» نمي توانند يكسان باشند.

تبصره3- نمايندگان كانون عالي كارفرمايان و تشكل عالي كارگران در كميته هاي موضوع اين ماده بايـد حـداقل داراي مـدرك كارشناسي در رشته هاي فني و مهندسي باشند.

 

فصل چهارم : احراز صلاحيت كارشناسان فني مجاز

 

ماده 17- متقاضي احراز عنوان كارشناس فني مجاز بايد داراي شرايط عمومي زير باشد:

الف- تابعيت ايراني.

ب- توانايي جسماني متناسب با زمينه تخصصي حسب ماده 90 قانون تامين اجتماعي.

پ- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان.

ت- عدم سوء پيشينه كيفري حسب گواهي رسمي از مراجع قانوني.

ث- عدم وجود هر گونه رابطه استخدامي در دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري حسب اقرار نامـه محضري.

 

ماده 18- متقاضي احراز عنوان كارشناس فني مجاز بايد داراي شرايط تخصصي زير باشد:

الف- دارا بودن حداقل دانش نامه كارشناسي متناسب با زمينه تخصصي درخواستي وفق دستورالعمل اجرايي.

ب- داشتن حداقل سابقه كار مرتبط پس از فراغت از تحصيل براي مدارك كارشناسي3 سال، كارشناسي ارشد 2 سـال و دكتري 1 سال مستند به ليست بيمه.

پ- شركت در آزمون ورودي و قبولي با حداقل نمره 14 از 20 .

ت- متقاضيان بازنشسته، مستعفي و بازخريد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرط دارا بودن حداقل 10 سال سـابقه كار در پست بازرس كار يا پست كارشناس بهداشت و حفاظت فني كار مركز در ستاد و گروه هاي استاني و داشتن حداقل 500 ساعت آموزش ضمن خدمت تخصصي، حسب رشته تحصيلي، با نظر كميته تشخيص و تاييد صلاحيت بدون شـركت در آزمون ورودي در 2 زمينه تخصصي احراز صلاحيت مي شوند.

تبصره-  تقاضاي ارتقاي سطح كارشناس فني مجاز حسب درخواست متقاضي و ارائـه مسـتندات در كميتـه تشـخيص و تائيـد صلاحيت كه به اين منظور تشكيل مي شود، بررسي مي گردد.

 

ماده 19- هر كارشناس فني مجاز حداكثر در 2 زمينه تخصصي احراز صلاحيت مي شود و در هر زمينه تخصصي حق فعاليت در بيش از يك شركت را ندارد.

 

ماده 20- مشاوران حقيقي و حقوقي قبلي از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن بايـد درخواسـت مكتـوب و مدارك لازم براي انطباق وضعيت با شرايط اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن را به مركز تسليم نمايند.

 

ماده 21- كليه گواهينامه ها و گزارش هاي فني و تخصصي شركت ها بايد پس از تائيد كارشناس فنـي مجـاز زمينـه تخصصـي مجري خدمات، به امضاي مدير عامل شركت نيز برسد.

تبصره 1- كارشناسان فني مجاز نمي توانند موضوع خدمات را به غير محول نمايند.

تبصره 2- مدير عامل شركت بعد از احراز شرايط مي تواند به عنوان كارشناس فني مجاز در همان شركت فعاليت نمايد.

 

فصل پنجم: احراز صلاحيت شركت ها

 

ماده 22- متقاضيان احراز صلاحيت به عنوان شركت، بايد اشخاص حقوقي داراي شرايط و مدارك زير باشند:

الف- ارائه شناسه ملي از ثبت شركت ها.

ب- تصوير برابر با اصل شده اساسنامه شركت كه زمينه يا زمينه هاي تخصصي درخواسـتي عينـاً در «موضـوع» آن درج شده باشد

پ- تصوير آگهي ثبتي در روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات آن كه برابر اصل شده باشد.

ت- به كارگيري كارشناس فني مجاز مستند به يك نسخه از قرارداد استخدام در زمينـه تخصصـي و متناسـب بـا رتبـه درخواستي.

ث- فهرست وسايل و تجهيزات بازرسي فني (مستند به شماره سريال و گواهي كاليبراسيون معتبر) و ملزومات اداري.

ج- معرفي اقامتگاه با كاربري تجاري يا اداري مستند به تصوير سند ملكي يا اجاره نامه رسمي برابر با اصل.

چ- ارائه بيمه نامه معتبر مسئوليت مدني.

ح- مستندات توان فني و اجرايي، مستند به سوابق شركت در زمينه تخصصي درخواستي (وجود پيشينه تأسيس)

خ- ارائه اصل گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم.

د- مفاصا حساب پرداخت حق بيمه وفق ماده 37 قانون تامين اجتماعي.

ذ- تصوير آگهي ثبتي در روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات آن كه برابر اصل شده باشد.

 

ماده 23- پروانه صلاحيت براي شركت هاي پذيرفته شده با اعتبار دو سال صادر مي شود و در صورت تائيد كميتـه ارزيـابي و نظارت برعملكرد و انطباق با شرايط اين آيين نامه، اعتبار پروانه آنها تمديد مي شود.

 تبصره 1- شركت ها مكلفند سه ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه خود نسبت به ارائه درخواست مكتوب همراه با مستندات لازم براي تمديد پروانه به مركز اقدام نمايند.

تبصره 2- مركز مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از دريافت درخواست تمديد شركت و در صورت دارا بودن شرايط لازم نسبت به تمديد پروانه متقاضيان اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به صورت كتبي با ذكر دلايل به وي اعلام نمايد.

 

ماده 24- كليه قراردادهاي فيمابين شركت ها با خريداران خدمت بايد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور تنظيم و توسط شركت در سامانه بارگذاري شوند.

 

ماده 25- شركت ها بايد گزارش مراتب تائيد يا رد (موارد عدم انطباق) موضوع اين آيين نامه را (به همراه مستندات) حداكثر تا 7 روز كاري بعد از ارائه خدمت در سامانه ثبت نمايند.

تبصره-  دارندگان پروانه صلاحيت تا زمان ايجاد سامانه مذكور مكلف به ارسال گزارشات به صورت كتبي و به طريق مقتضي بـه مركز و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل ارائه خدمت مي باشند.

 

ماده 26- كليه دارندگان پروانه صلاحيت ملزم به رعايت ضوابط فني، شركت در دوره هاي توجيهي، تمديـد بـه موقـع پروانـه صلاحيت، ارائه منظم گزارشات ماهانه و حضور كارشناسان فني مجاز در دوره هاي بازآموزي مركز مي باشند.

 

فصل ششم: نظارت و كنترل

 

ماده 27- مركز موظف است، نسبت به ايجاد سامانه ظرف مدت 6 ماه اقدام نمايد و كليه امور شركت ها و كارشناسان فني مجاز را از آن طريق راهبري نمايد.

تبصره-  سامانه مذكور بايد به نحوي طراحي شود كه در تمامي استان ها امكان نظارت توسط بازرسان كار ميسر گردد.

 

ماده 28- ضوابط فني موضوع اين آيين نامه توسط مركز تهيه و براي تائيد به شوراي سياست گذاري ارائه مي گردد.

 

ماده 29- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاي فني در خصوص موضوع اين آيين نامه بر عهده ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هاي محل ارائه خدمت است و تخلفات شركت ها و كارشناسان فني بايد به مركز براي تكميل پرونـده در كميته ارزيابي و نظارت بر عملكرد و طرح و تصميم گيري در كميته انضباطي گزارش شوند.

 

ماده 30- شكايات و تخلفات شركت از همه مبادي ذيربط نظير: كارگر، كارفرما و ادارات كـل تعـاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي استان ها بايد براي رسيدگي به مركز ارسال شوند.

 

ماده 31- هرگاه رسيدگي به موضوع تخلف به تشخيص كميته هاي نظارت بر عملكرد، انضباطي و تجديد نظر انضباطي مستلزم استفاده از نظر كارشناسي و يا بازرسي باشد، موضوع حسب مورد از طريق مركز به ادارات كل تعـاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي استان ها ارجاع مي شود. اداره كل استان بايد حداكثر در 10 روز كاري نسبت به ارائه گزارش درخواستي اقدام نمايد.

 

ماده 32- شركت در صورت قطع همكاري هر يك از كارشناسان فني مجاز و استخدام كارشناسـان فنـي مجـاز جديـد، بايـد حداكثر ظرف 3 روز كاري با ارسال تصوير نامه موضوع استعفا يا اخراج و تصوير قرارداد جديد، مراتب را به مركز اعـلام نمايـد. ارائه خدمات توسط شركت در زمينه تخصصي مذكور منوط به معرفي و جايگزيني كارشناس فني مجاز با سطح معادل خواهـد بود.

 

ماده 33- شركت ها مكلفند تغييرات مشروح در جدول زير را به صورت رسمي و مكتوب حداكثر ظرف 3 روز كـاري بـه مركـز اعلام و مستندات مربوطه را بعد از درج در روزنامه رسمي به مركز ارائه نمايند.

موضوع تغيير

مستندات پيوست

تغيير اقامتگاه شركت

سند ملكي/ اجاره نامه

رسمي تغيير در اساسنامه شركت

تصوير برابر اصل شده اساسنامه

تغيير در هيئت مديره و مدير عامل

تصوير برابر با اصل شده روزنامه رسمي

 

ماده 34- خدمات آزمايشگاهي مورد نياز در زمينه هاي تخصصي بايد از طريق آزمايشگاه هاي تائيد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد انجام شود.

 

ماده 35- ميزان تعرفه خدمات شركت در هر سال با پيشـنهاد تشـكل قـانوني كارفرمـايي شركت ها و بـا تاييـد شـوراي سياست گذاري با رعايت مقررات جاري و ابلاغ آن توسط مركز تعيين مي شود و كليه شركت هاي مذكور ملزم بـه رعايـت ايـن تعرفه مي باشند.

 

ماده 36- شركت ها و كارشناسان فني مجاز موظف به رعايت اصول رازداري، عدم تعارض منافع و استقلال در امور بازرس يها و آزمايشات فني شخص ثالث به شرح موارد زير مي باشند:

الف- رازداري در حفظ اسرار حرفه اي با رعايت ملاحظات ماده 648 قانون مجازات اسلامي.

ب- عدم وجود تعارض منافع و استقلال از طرفين ذيربط با رعايت عدم مداخله با عناوين طراح، سـازنده، عرضـه كننـده، نصاب، خريدار، مالك، بهره بردار يا سرويس كار اقلام موضوع اين آييننامه.

تبصره-  واحدهاي بازرسي فني يا خدمات مهندسي يا ساير عناوين مشابه با وظيفه راهبري، تعمير و نگهـداري و بازرسـي هـاي فني از تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مشمول آزمايشات ايمني ادواري به استناد آيين نامه هاي مصوب شورا در شركت ها و مجتمع هاي بزرگ صنعتي با درخواست شركت و تائيد شوراي سياست گذاري، در صورت اثبات استقلال از شركت اصلي، حسب مواردي كه در دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه تبيين مي شود و داشتن ساير الزامات، مي توانند به عنوان شركت موضوع ايـن آيين نامه احراز صلاحيت شوند.

 

 اين آيين نامه در 6 فصل، 36 ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 1398/07/22 شوراي عالي حفاظـت فنـي تـدوين و در تـاريخ 1398/09/17 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد.

اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1394/11/06 وزير تعاون، كار و رفاه اجتمـاعي مي شود.

 

آيين نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فني و ايمني.pdf

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
موقعیت شغلی - استخدام - HSE - افسر ایمنی - بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش