عبارات ایمنی و خطر در برچسب‌گذاری

در این مطلب به بررسی عبارات ایمنی و خطر در برچسب‌گذاری می پردازیم. این مطلب برای کارشناسان HSE ، ایمنی و بهداشت حرفه ای مفید و کاربردی می باشد.

 

عبارات ایمنی و عبارات خطر  در برچسب‌گذاری

روح‌الله قاسم زاده

 

در روش بر چسب‌گذاری (Labeling) به كدهای S و R اشاره می‌شود. مفاهیم این كدها به قرار ذیل می‌باشند:

الف : عبارت ایمنی (Safety Phrase)

این عبارت معمولا با كد S بر روی برچسب دیده می‌شود. به عنوان مثال كد اسید سولفوریک S: 2-26-36 می‌باشد. یعنی این ماده باید دور از دسترس اطفال نگهداری شود – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید – در طول کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

ب: عبارت خطر (Risk Phrase)

این عبارت معمولا با كد R برروی برچسب دیده می‌شود. به عنوان مثال كد اسید سولفوریک R-35  می‌باشد. یعنی این ماده سوختگی‌های خورنده شدید ایجاد می‌نماید.

 

در رابطه با عبارات ایمنی كدهای S1 الی S62 به صورت ذیل تعریف می‌شوند:

S1 – در محل امن نگهداری شود.

S2 – دور ازدسترس اطفال نگهداری شود.

S3 – در جای خنک نگهداری شود.

S4 – دور از محل زندگی نگهداری شود.

S5 – در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری شود.               

S5.1 – آب

S5.2 - نفت

S6 – در گاز بی‌اثر که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری شود.

S6.1 – نیتروژن

S6.2 – آرگون

S6.3 – دی اکسید کربن

S7 – در ظرف کاملا در بسته نگهداری شود.

S8 – در ظرف کاملا خشک نگهداری شود.

S9 – در محلی با تهویه خوب نگهداری شود.

S10 – ندارد.

S11 – از نفوذ هوا جلوگیری شود.

S12 – در ظرف مهر و موم شده نگهداری شود.

S13 – به دور از مواد غذایی، نوشیدنی و خوراک دام نگهداری شود.

S14 – به دور از مواد ناسازگار که توسط کارخانه سازنده اعلام شده نگهداری شود.

14.1 – فلزات سنگین، اسیدها، بازها.

14.2 – اکسیدکننده‌ها و اسیدها و فلزات سنگین

14.3 - آهن

14.4 – آب و بازها

14.5 - اسیدها

14.6 - بازها

14.7 – فلزات

14.8 – اکسیدکننده‌ها و اسیدها

14.9 – مواد آلی قابل اشتعال

14.10 – مواد قابل اشتعال، اسیدها

14.11 – مواد قابل اشتعال

S15 – دور از گرما نگهداری شود.

S16 – به دور از منابع جرقه و احتراق نگهداری شود.

S17 – به دور مواد قابل احتراق نگهداری شود.

S18 – درب ظرف با احتیاط باز شود.

S19 – ندارد.

S20 – در هنگام استفاده از خوردن و آشامیدن خودداری شود.

S21 – در هنگام استفاده سیگار نکشید.

S22 – گرد و غبار آن را تنفس نکنید.

S23 – بخارات آن را تنفس نکنید.        

23.1 – گازهای آن را تنفس نکنید.

23.2 – بخارات آن را تنفس نکنید.

23.3 – اسپری آن را تنفس نکنید.

23.4 – فیوم‌های آن را تنفس نکنید.

23.5 – بخارات و اسپری آن را تنفس نکنید.

S24 – از تماس با پوست اجتناب شود.

S25 – از تماس با چشم‌ها اجتناب شود.

S26 – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را سریعا با آب جاری شسته و به پزشک مراجعه کنید.

S27 – سریعا همه لباس‌ها را عوض کنید.

S28 – بعد از تماس با پوست محل را سریعا با کف صابون فراوان بشویید.

28.1 – با آب

28.2 – آب و صابون

28.3 – آب و صابون، در صورت امکان پلی‌اتیلن گلیکول 400

28.4 – پلی‌اتیلن گلیکول 300 و اتانول (2 به 1) و مقداری آب و صابون.

28.5 – پلی‌اتیلن گلیکول 400

28.6 – پلی‌اتیلن گلیکول 400 با آب فراوان

28.7 – آب و صابون اسیدی

S29 – در فاضلاب تخلیه نکنید.

S30 – هرگز به این محصول آب اضافه نکنید.

S31 – دور از موارد قابل انفجار نگهداری شود.

S32 – ندارد.

S33 – نکات ایمنی در مورد مواد  و اجسام الکتریسیته‌دار را رعایت نمایید.

S34 – از ایجاد اصطکاک و وارد آمدن ضربه خودداری کنید.

S35 – مواد زاید و ظروف باید به روش ایمنی دفع شود.

S36 – از لباس محافظ مناسب استفاده کنید.

S37 – از دستکش مناسب استفاده کنید.

S38 – اگر تهویه کافی نبود از ماسک تنفس مناسب استفاده کنید.

S39 – از عینک مناسب استفاده کنید.

S40 – کف محل کار و اشیای آلوده را با ماده‌ای که توسط کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز نمایید.

S41 – در صورت آتش‌سوزی یا انفجار از استنشاق فیوم‌ها خودداری شود.

S42 – به هنگام انتشار دود یا اسپری کردن، از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید.

S43 – در صورت بروز حریق از خاموش کننده‌ای که توسط کارخانه سازنده توصیه شده استفاده کنید.

43.1 – آب

43.2 – خاموش کننده آب یا پودر

43.3 – خاموش کننده پودر، هرگز از آب استفاده نشود.

43.4 – دی‌اکسید کربن، هرگز از آب استفاده نشود.

 43.5 – هالون‌ها، هرگز از آب استفاده نشود.

43.6 – ماسه، هرگز از آب استفاده نشود.

43.7 – پودر فلزات، هرگز از آب استفاده نشود. 

43.8 – ماسه، دی‌اکسیدکربن یا پودر، هرگز از آب استفاده نشود.

S44 – در صورت احساس ناراحتی به پزشک مراجعه کنید (در صورت امکان برچسب را نشان دهید)

S45 – به هنگام بروز حادثه یا احساس ناراحتی سریعا به پزشک مراجعه کنید (در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید).

S46 – در صورت خوردن آن سریعا به پزشک مراجعه کنید – ظرف یا برچسب را به پزشک نشان دهید.

S47 – در دمای پایین نگهداری شود.

S48 – با توجه به نوع ماده در آب نگهداری شود.

S49 – فقط در ظرف اصلی نگهداری شود.

S50 – اجازه ندهید با مواد زیر مخلوط شود:

50.1 - اسیدها

50.2 - قلیاها

50.3 – اسیدهای قوی، بازهای قوی، فلزات غیر آهنی

S51 – فقط در محلی با تهویه خوب استفاده شود.

S52 – توصیه نمی‌شود به مقدار زیاد در داخل محیط استفاده شود.

S53 – از تماس با آن اجتناب شود (قبل از استفاده دستورالعمل آن را بگیرید) .

S54 – ندارد.

S55 – ندارد.

S56 – مواد زاید و ظروف خطرناک و ضایعات ویژه آن را در نقطه‌ای جمع کنید.

S57 – از ظرف مخصوص استفاده کرده و از آلوده کردن محیط اجتناب کنید.

S58 – ندارد.

S59 – با مراجعه به کارخانه سازنده و تهیه کننده اطلاعات بازیافت را بدست آورید.

S60 – این ماده و ظروف آن باید به عنوان ضایعات خطرناک دفع شوند.

S61 – از رها کردن آن در محیط اجتناب شود (مراجعه به دستورالعمل مخصوص MSDS).

S62 – در صورت خوردن، از استفراغ جلوگیری شود. سریعا به پزشک مراجعه کرده و ظرف یا برچسب را به پزشک نشان دهید.

كدهای ترکیبیS

S1/2 = در محل امن (قفل دار) و دور از دسترس اطفال نگهداری می‌شود.

S3/7/9 = در ظرفی کاملا در بسته در محل خنک و با تهویه خوب نگهداری شود.

S3/9 = در ظرفی کاملا در بسته در محلی با تهویه خوب نگهداری شود.

S3/9/14 = در محل خنک با تهویه خوب بدور از مواد زیر نگهداری شود:

3/9/14.1 = فلزات سنگین، اسیدها و قلیاها

3/9/14.2 = اکسید کننده، اسیدی، ترکیبات فلزی سنگین

3/9/14.3 = آهن

3/9/14.4 = آب و قلیاها

3/9/14.5 = اسیدها

3/9/14.6 = قلیاها

3/9/14.7 = فلزات

3/9/14.8 = اکسیدکننده و مواد اسیدی

3/9/14.49 = فقط در ظرف اصلی در محل خنک با تهویه خوب بدور از مواد ذیل نگهداری شود:

3/9/14.1/49 = ترکیبات فلزی سنگین اسیدها و قلیاها

3/9/14.2/49 = اکسید کننده، اسیدها ترکیبات فلزی سنگین

3/9/14.3/49 =  آهن

3/9/14.4/49 = آب و قلیاها

3/9/14.5/49 = اسیدها

3/9/14.6/49 = قلیاها

3/9/14.7/49 = فلزات

3/9/14.8/49 = اکسید کننده و اسید

3/9/49 =در ظرف اصلی در جای خنک در محلی با تهویه خوب

3/14 = در جای خنک بدور از مواد ذیل نگهداری شود:

3/14.1 = مواد کاهنده ترکیبات فلزی سنگین، اسیدها و قلیاها

3/14.2 = اکسیدکننده ، مواد اسیدی ترکیبات فلزی سنگین

3/14.3 = آهن

3/14.4 = آب و قلیاها

3/14.5 = اسیدها

3/14.6 = قلیاها

3/14.7 = فلزات

3/14.8 = اکسیدکننده و مواد اسیدی

S7/8 = در ظرف کاملا در بسته و خنک نگهداری شود.

S7/9 = در ظرف کاملا در بسته در محلی با تهویه خوب نگهداری شود.

S20/21 = در موقع کار و استفاده، از خوردن آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید.

S24/25 =  از تماس با پوست و چشم‌ها اجتناب شود.

S36/37 = از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.

S36/37/39 = از لباس، دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.

S36/39 = از لباس و عینک مناسب استفاده کنید.

S37/39 = از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.

S47/49 = فقط در ظرف اصلی و در دمایی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری ‌شود.

 

در رابطه با عبارات خطر كدهای R1 الی R68 به صورت ذیل تعریف می‌شوند:

R1 – در حالت خشک قابل انفجار است.

R2 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد.

R3 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار زیاد است.

R4 – شکل ترکیبات فلزی بسیار حساس و قابل انفجار است.

R5 – گرما ممکن است باعث انفجار شود.

R6 – در صورت وجود یا عدم وجود هوا، قابل انفجار است.

R7 -  ممکن است آتش بگیرد.

R8 – در صورت تماس با مواد قابل احتراق ممکن است آتش بگیرد.

R9 – در صورت ترکیب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد.

R10 – قابل اشتعال است.

R11 – قابلیت اشتعال بالا دارد.

R12 – به شدت مشتعل می‌شود.

R13 – گاز مایع با اشتعال بالا

R14 – با آب واکنش شدید می‌دهد.

R15 – در صورت تماس با آب، گازهای قابل اشتعال زیادی تولید می‌کند.

R16 – در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسید کننده، خطر انفجار وجود دارد.

R17 – در هوا خود بخود مشتعل می‌شود.

R18 – در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل یا منفجر شود.

R19 – ممکن است پروکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهند.

R20 – برای تنفس مضر است.

R21 – در تماس با پوست، مضر است.

R22 – اگر خورده شود، مضر است.

R23 – برای تنفس سمی است.

R24 – در تماس با پوست، سمی است.

R25 – اگر خورده شود، سمی است.

R26 – برای تنفس، خیلی سمی است.

R27 – در تماس با پوست خیلی سمی است.

R28 – اگر خورده شود خیلی سمی است.

R29 – در تماس با آب گاز سمی تولید می‌کند (آزاد می‌کند).

R30 – هنگام استفاده ممکن است شدیدا مشتعل شود.

R31 – در تماس با اسیدها گاز سمی تولید می‌کند (آزاد می‌کند).

R32 – در تماس با اسیدها گاز خیلی سمی آزاد می‌کند.

R33 – خطر اثرات تجمعی وجود دارد.

R34 – باعث سوختگی می‌شود.

R35 – باعث سوختگی‌های شدید می‌شود.

R36 – باعث تحریک چشم‌ها می‌شود.

R37 – باعث تحریک سیستم تنفس می‌شود.

R38 – باعث تحریک پوست می‌شود.

R39 – خطر خیلی جدی و اثرات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R40 – اثر سرطان‌زای محدودی مشاهده شده است.

R41 – خطر آسیب جدی به چشم‌ها وجود دارد.

R42 – در صورت تنفس ممکن است باعث حساسیت شود.

R43 – در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود.

R44 – در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد.

R45 – ممکن است باعث سرطان شود.

R46 – ممکن است باعث آسیب توارث ژنتیکی شود.

R47 – ممکن است باعث تولد ناقص شود.

R48 – در تماس طولانی، خطر جدی داشته و باعث آسیب به سلامتی فرد می‌شود.

R49 – در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود.

R50 – برای موجودات آبی خیلی سمی است.

R51 - برای موجودات آبی سمی است.

R52 - برای موجودات آبی ضرر دارد.

R53 - در طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط آبی شود.

R54 – برای کلیه گیاهان سمی است.

R55 – برای کلیه جانوران سمی است.

R56 – برای موجودات خاکی سمی است.

R57 – برای زنبور عسل سمی است.

R58 – در تماس طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط شود.

R59 – برای لایه ازون خطرناک است.

R60 – ممکن است به حاصلخیزی خاک آسیب برساند.

R61 – ممکن است باعث آسیب به جنین شود.

R62 – خطر صدمه به حاصلخیزی خاک وجود دارد.

R63 – امکان وارد شدن صدمه به جنین وجود دارد.

R64 – ممکن است باعث صدمه به بچه‌هایی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، گردد.

R65 – اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسیب دیدگی شود.

R66 – در صورت تکرار تماس ممکن است باعث خشکی و ترک پوست شود.

R67 – بخارات آن ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی شود.

R68 – خطر اثرات غیر قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد.

 

 

كدهای ترکیبی R

R14/15 – به شدت با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال آزاد می‌کند.

R45/29 – با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال آزاد می‌کند.

R20/21 – در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است.

R20/22 - در صورت خوردن و استنشاق مضر است.

R20/21/22 – در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است.

R21/22 – در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است.

R23/24 – در تماس با پوست و استنشاق، مسمومیت ایجاد می‌کند.

R23/25 - در صورت خوردن و استنشاق مسمومیت ایجاد می‌کند.

R23/24/25 – در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می‌کند.

R24/25 – در صورت تماس با پوست یا خوردن مسمومیت ایجاد می‌کند.

R26/27 – در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می‌کند.

R26/28 – در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت شدید ایجاد می‌کند.

R26/27/28 – در صورت استنشاق، تماس با پوست و خوردن، مسمومیت شدید ایجاد می‌کند.

R27-28 – در تماس با پوست و خوردن مسمومیت شدید ایجاد می‌کند.

 R36/37 – چشم ها و دستگاه تنفسی را تحریک می‌کند.

R36/38 – باعث تحریک چشم‌ها، و پوست می‌شود.

R36/37/38 – باعث تحریک چشم‌ها دستگاه تنفسی و پوست می‌شود.

R37/38 – باعث تحریک دستگاه تنفسی و پوست می‌شود.

R42/43 – در صورت استنشاق و تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود.

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش