آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

ماده 1- به منظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فنی و بهداشت كار صيانت نيروی انسانی و منابع مادی كشور در كاگاههاي مشمول و همچنين پيشگير ي از حوادث و بيماري های ناشي  از كار ، حفظ و ارتقاي سلامتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار ، تشكيل كميته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاههاي كشور الزامی است .

ماده 2- كارگاههايي كه داراي 25نفر كارگر باشند ، كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در  كارگاه با اعضاي ذيل تشكيل دهد.

  1. كارفرما يا نماينده تام الختيار او
  2. نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه
  3. مدير فني و در صورت نبودن او يكي ار سر استادان كارگاه
  4. مسئول حفاظت فنی
  5. مسئول بهداشت حرفه ای

تبصره 1 - مسئول حفاظت فنی می بايستی ترجيحا از فارغ التحصيلان بهداشت حرفه ای يا پزشک عمومی مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد .

تبصره  2: مسئول  بهداشت حرفه‌ای می‌بایستی ترجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفه‌ای یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.

تبصره 3- اعضا كميته حفاظت فنی و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستی در برنامه های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار كه توسط ارگان های ذيربط برگزار می گردد شركت نمايند.

تبصره 4- در كارگاههايی كه بين 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتي كه كه يك يا دو نفر از اعضاي كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكيل می گردد مشروط بر آنكه در اين كميته مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد .

ماده 3 در كارگاههايی كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترک و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه ای محل ، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مزبور خواهد بود.

تبصره 1- در اين گونه كارگاه ها با سه نفر از اعضا به شرح زير تشكيل مي گردد:

  1. كارفرما يا نماينده تام الختيار او
  2. نماينده شورای اسلامی يا نماينده كارگران كارگاه
  3. مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای

تبصره 2- صلاحيت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای براي اين گونه كارگاه ها بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد .

تبصره 3- در كليه كارگاه هايی كه كميته حفاظت فنی و بهداشتی كار با سه نفر تشكيل مي گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای مي تواند يك نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموزش های لازم با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و با اداره كار محل حسب مورد تشكيل مي گردد شركت نموده و گواهی نامه لازم را دريافت نمايد .

ماده 4 جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد لااقل هر ماه يك بار تشكيل گردد و در اين جلسه خود نسبت به انتساب يک نفر دبير از ميان اعضاءكميته اقدام نمايند . تعيين زمان تشكل جلسات و تنظيم صورتجلسات كميته به عهده دبيرجلسه خواهدبود.

تبصره 1- در مواقع ضروری يا زودتر از موعد با پيشنهاد مدير كارخانه يا مسئول حفاظت فنی و يا مسئول بهداشت حرفه اي كميته تشكيل خواهد شد .

تبصره 2- در صورتيكه حفاظت فني و بهداشت كار احتمال وقوع حادثه يا بيماری ناشي از كار را براي كارگاه تشخيص دهد بايد فورا اقدام به تشكيل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به كارفرما به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3- كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورتجسات تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد.

ماده 5- وظايف كميته فنی و بهداشت كار به شرح ذيل است :

1- طرح مسائل و مشكلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات كميته و ارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازی محيط كار

2- انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرمای كارگاه

3- همكاری و تشريك مساعی يا كارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان كار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت كار

4- توجه و آشناسازی كارگران نست به رعايت مقررات و موازين بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

5- همكاری با كارفرما در تهيه دستورالعمل های لازم براي انجام كار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوزام وتجهيزات بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

6- پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگرانی كه در امر حفاظت فنی و بهداشت كار علاقه و جديت دارند 

7- پيگيری لازم به منظور تهيه و ارسال صورتجسات كميته و همچنين فرمهاي مربوط به حودث ناشی از كار و بيماری های ناشی از كار به ارگان های ذيربط

8- پيگيری لازم در انجام معاينات قبل ازاستخدام و معاينات ادواری به منظور پيشگيری از ابتلا كارگران به بيماری هاي ناشی از كار و ارائه نتايج حاصله به مركز بهداشت مربوطه

9- اعلام موارد مشكوك به بيماری های حرفه ای از طريق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاری در تعيين شغل مناسب براي كارگرانی كه به تشخيص شورای پزشكی به بيماری های حرفه اي مبتلا شده و يا در معرض ابتلا آنها قرار دارند .( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار )

10- جمع آوری آمارو اطلاعات مربوطه از نقطه نظرمسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظيم و تكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه

11- بازديد و معاينه ابزاركار ، وسايل حفاظتی و بهداشتی در محيط كارو نظارت بر حسن استفاده از آنها

12- ثبت  آمار حوادث وبيماري هاي ناشي از كار كارگران وتعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث

13- نظارت بر ترسم نمودار ميزان حوادث و بيماری هاي حرفه ای و همچنين نصب پوستر ها آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

14- اعلام كانون های ايجاد طرات حفاظتی و بهداشتی در كارگاه

15-  نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشي آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار

16- تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي وبهداشتي بر حسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمنی محيط كار و كارگر در محيط كار

17- تهيه و تصويب وصدور دستورالعمل های اجرايی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيری از ايجاد عوارض و بيماري هاي ناشی از عوامل فيزيكی ، شيميايی . ارگونوميكی ، بيولوژيكی ، و روانی محيط كار

ماده 6- وجود كميته حفاظت فنی و بهداشت كار مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه ای در كارگاه به هيچ وجه رافع مسئوليت های قانونی كارفرما در قبال مقررا ت وضع شده نخواهد بود .

ماده 7 اين آيين نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوری اسلامی ايران توسط وزات خانه های كار، امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ 1374/04/15 به تصويب وزرای كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسيد .

 

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
موقعیت شغلی - استخدام - HSE - افسر ایمنی - بهداشت

​با دانلود اپلیکیشن
Hamyar HSE
به کلیه مطالب دسترسی داشته باشید

دانلود اپلیکیشن

​کلیه آیین نامه ها
مقررات ملی ساختمان 
صدها مطالب مفید مرتبط با HSE
​​​​​​​و خدمات متنوع دیگر

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش